Skatteudvalget 2012-13
S 935
Offentligt
1209115_0001.png
J.nr. 13-0026890
Dato:29. januar 2013
Til
Folketingets Lovsekretariat
Hermed sendes svar på spørgsmål S 935 af 21. januar 2013 indleveret af
Eva Kjer Hansen
(V).
Holger K. Nielsen
/Lens Skov Henningsen
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål:
Vil ministeren redegøre for, hvilken del af hans korrespondance med Europa-
Kommissionen, der har fået ministeren til at tro, at også fyringsbrænde skulle omfattes af
forsyningssikkerhedsafgiften?
Svar:
Det fremgår af Energiaftale 2012, at der skal pålægges en forsyningssikkerhedsafgift
på al rumvarme, dvs. rumvarme fra såvel fossile brændsler som biomasse. Afgiftsgrundla-
get for biomasse er nyt og skal godkendes af Europa-Kommissionen før den endelige
ikrafttrædelse. Afgiften skal derfor udformes under hensyn til EU´s diskriminations- og
statsstøtteregler.
Erfaringen fra arbejdet med andre nye afgifter, herunder fedtafgiften, er, at et væsentligt
kriterium for en godkendelse er, at afgiften udformes så bredt og ensartet som muligt. Skat-
teministeriet er i øjeblikket i gang med at undersøge afgiftsgrundlaget for forsyningssikker-
hedsafgiften og vil i den forbindelse også kontakte Europa-Kommissionen for at drøfte den
nærmere afgrænsning af afgiften.
Side 2 af 2