Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om Valgretskommissionens anbefalinger.
Af Jan Johansen (S), Jacob Jensen (V), Morten Marinus (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Lars Dohn (EL), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 08.02.2013. Fremme 19.02.2013. Forhandling 09.04.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 50 af Simon Kollerup (S), Jan E. Jørgensen (V), Mikkel Dencker (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Rosa Lund (EL), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF)).
Forslag til lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven, lov om finansiel virksomhed og lov om betalingstjenester og elektroniske penge. (Styrkelse af Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser i forhold til finansielle virksomheder m.v. samt styrkelse af beskyttelsen af børn og unge i forbindelse med markedsføring af alkohol).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 15.01.2013. Betænkning 19.03.2013. 2. behandling 04.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning vedrørende Folketingets Ombudsmands beretning for året 2011.
Af Retsudvalget.
(Fremsat i betænkning fra Retsudvalget 21.02.2013. 1. behandling 05.04.2013).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere. (Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 04.04.2013).
Forslag til lov om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven. (Konkurskarantæne).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 08.02.2013. Betænkning 04.04.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og straffeloven. (Udførsel af skydevåben m.v. til civil brug til lande uden for EU, lempelse af kontrolordningen for visse hardball- og paintballvåben m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 19.02.2013. Betænkning 04.04.2013).
Forslag til lov om ændring af miljømålsloven. (Forenkling af planprocessen for Natura 2000-planer og styrkelse af interessentinddragelse m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 20.03.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en bæredygtighedskommission.
Af Per Clausen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 31.01.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.04.2013).
Forespørgsel til forsvarsministeren og justitsministeren om brug af droner.
Af Marie Krarup (DF) m.fl.
(Anmeldelse 30.01.2013. Fremme 05.02.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0