Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om det stigende antal personer uden for arbejdsstyrken.
Af Anders Samuelsen (LA) m.fl.
(Anmeldelse 06.02.2013. Fremme 08.02.2013. Forhandling 28.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 42 af Anders Samuelsen (LA), Ulla Tørnæs (V), Bent Bøgsted (DF) og Mike Legarth (KF)).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om det stigende bureaukrati i den offentlige sektor.
Af Jacob Jensen (V), Morten Marinus (DF), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF).
(Anmeldelse 07.02.2013. Fremme 19.02.2013. Forhandling 28.02.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 43 af Jacob Jensen (V), Morten Marinus (DF), Leif Mikkelsen (LA) og Mike Legarth (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 44 af Jan Johansen (S), Marlene Borst Hansen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Finn Sørensen (EL)).
Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 29.11.2012. 1. behandling 29.01.2013. Betænkning 21.02.2013. 2. behandling 28.02.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om almene boliger m.v. (Kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene, udvidelse af frakendelsesordningen, forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger og udlejning af almene boliger til virksomheder m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 11.01.2013. Betænkning 26.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. (Fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere, midlertidig genhusning, forenkling vedrørende skillevægsarbejder og udbetaling af ungdomsboligbidrag m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 10.01.2013. 1. behandling 22.01.2013. Betænkning 26.02.2013).
Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2012.
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 05.02.2013. Betænkning 28.02.2013).
Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2013.
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 05.02.2013. Betænkning 19.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om valg til menighedsråd, lov om valgmenigheder og lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. (Valgret og valgbarhed i pastorater med flere sogne samt udvidet adgang til brug af folkekirkens kirker m.v.).
Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).
(Fremsættelse 12.12.2012. 1. behandling 18.01.2013. Betænkning 20.02.2013).
Forslag til lov om ændring af søloven og forskellige andre love. (Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, modernisering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 27.02.2013. (Omtrykt)).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og vævsloven. (Aktindsigt, levende donors samtykke til donation, sterilisation samt definitionspræciseringer i vævsloven).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 28.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Afgrening fra Cityringen til Nordhavnen).
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 27.02.2013. (Omtrykt)).
Forslag til lov om elektrificering af jernbanen.
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 27.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier. (Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpelsesmidler samt bødeskærpelse)
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 28.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om forurenet jord. (Offentlig indsats over for jordforurening, der kan have skadelig virkning på vand eller natur, og nedlæggelse af Depotrådet m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 28.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Regulering af de godkendte udbyderes virksomhed, sanktioner, forsøgsvirksomhed m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 28.02.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om folkeskolen. (Etablering af en Europaskole).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 28.02.2013).
Forslag til lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). (Harmonisering af klageadgang og øget mulighed for at hæve faget matematik til B-niveau i stx-uddannelsen).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 28.02.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0