1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Uffe Elbæk (RV).
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Forespørgsel til statsministeren om Danmark i det forstærkede eurosamarbejde.
Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.
(Anmeldelse 17.12.2012).
Forslag til finanslov for finansåret 2013.
Af finansministeren (Bjarne Corydon).
(Fremsættelse 02.10.2012. 1. behandling 04.10.2012. Betænkning 25.10.2012. 2. behandling 15.11.2012. Tillægsbetænkning 06.12.2012. 1. del af 3. behandling 18.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse med særligt sigte på mindre byer og landdistrikter m.v.).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 08.11.2012. 1. behandling 20.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 14.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven. (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 20.11.2012. 1. behandling 29.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 14.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Ændring af revisionsklausul).
Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).
(Fremsættelse 24.10.2012. 1. behandling 06.11.2012. Betænkning 28.11.2012. 2. behandling 14.12.2012).
Forslag til lov om ændring af museumsloven. (Udvikling af museumsområdet m.v.).
Af kulturministeren (Uffe Elbæk).
(Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 25.10.2012. Betænkning 14.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S samt fusionsskatteloven. (Fremgangsmåde ved anskaffelse af rullende materiel, generel garantistillelse, bestyrelsessammensætning, mulighed for DSB, Naviair og Energinet.dk til at fusionere skattefrit med helejede datterselskaber, konsekvensændringer som følge af selskabsloven m.v.).
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 03.10.2012. (Omtrykt). 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 22.11.2012. Tilføjelse til betænkning 06.12.2012. 2. behandling 11.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 14.12.2012).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 26.10.2012. Betænkning 13.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 17.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven. (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 13.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Tillægsbetænkning 18.12.2012).
Forslag til lov om ændring af søloven, lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, lov om skibes besætning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer. (Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af passagerrettighedsforordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikationsbeviser, indførelse af en årlig afgift for skibe optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens forpligtelse til at redde de ombordværende m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 24.10.2012. 1. behandling 01.11.2012. Betænkning 06.12.2012. 2. behandling 13.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 17.12.2012 til 3. behandling af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)).
Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven. (Indførelse af fængselsstraf i kartelsager, forhøjelse af bødeniveauet, straflempelse, ændrede sagsprocesser m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 26.10.2012. 1. behandling 01.11.2012. Betænkning 06.12.2012. 2. behandling 13.12.2012).
Forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. (Ophævelse af hjemmeserviceordningen).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 14.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love. (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 21.11.2012. 1. behandling 29.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 14.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer.
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 15.11.2012. 1. behandling 21.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 14.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen og forskellige andre love. (Fri anvendelse af visse data, varetagelse af søopmåling og ændring af styrelsens navn).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 15.11.2012. 1. behandling 21.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 14.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 08.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 14.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 14.12.2012).
Forslag til lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, individuel aftale om mentorstøtte og midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 17.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Forhøjelse af virksomhedernes finansieringsbidrag ved forsikringsordningen for mindre, private arbejsgivere).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 17.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden. (Ændring og udvidelse af fondens formål m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 14.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 17.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Begrænsning af arbejdsgiverens kriminalretlige ansvar, skærpelse af det kriminalretlige ansvar, indførelse af koordinatoruddannelse m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 07.11.2012. 1. behandling 13.11.2012. Betænkning 07.12.2012. 2. behandling 13.12.2012).
Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Ændring af retskredsene i Grønland m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 07.11.2012. 1. behandling 15.11.2012. Betænkning 07.12.2012. 2. behandling 13.12.2012).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven, markedsføringsloven og lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 08.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 14.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer på motorvej m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 06.12.2012. 2. behandling 14.12.2012).
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven, lov om afgift af lystfartøjsforsikringer og forskellige andre love. (Forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love. (Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. – afgifts- og konkurrencepakken).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 17.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. (Betaling for registrering af køretøjer og justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om tolkning til personer med hørehandicap. (Bemyndigelse til at udstede regler om bevillingsbegrænset tolkning og ændrede regler for udpegning af medlemmer af Tolkerådet).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 23.11.2012. Betænkning 13.12.2012. 2. behandling 17.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 28.11.2012. Betænkning 13.12.2012. 2. behandling 17.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 28.11.2012. Betænkning 13.12.2012. 2. behandling 17.12.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Ændring af ordning for medspørgere i spørgetiden m.v.).
Af Udvalget for Forretningsordenen.
(Forslag som fremsat (i betænkning) 14.12.2012. Anmeldelse 14.12.2012. 1. behandling 17.12.2012).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0