Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden. (Ophævelse af krav om særskilt aflivning af fostre i forbindelse med slagtning).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 15.11.2012. 1. behandling 20.11.2012. Betænkning 05.12.2013. 2. behandling 13.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. (Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 26.10.2012. 1. behandling 08.11.2012. Betænkning 05.12.2012. 2. behandling 13.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). (Adgang til delegation m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 15.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 13.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (Tilskud til inklusion af elever med særlige behov på frie skoler m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 15.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 13.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og forskellige andre love. (Finansieringsomlægning af skolepraktikydelse, omlægning af arbejdsgiverbidrag, ophævelse af præmie, løntilskud og bonus samt nye, midlertidige tilskudsordninger).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 23.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 13.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 23.11.2012. Betænkning 11.12.2012. 2. behandling 13.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love. (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 14.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. 2. behandling 14.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til folketingsbeslutning om udsættelse af den toårige dagpengeperiode.
Af Bent Bøgsted (DF) m.fl.
(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 04.12.2012. Betænkning 12.12.2012).
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven og forskellige andre love. (Ophævelse af andelsbeskatningen, forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012).
Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love. (Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. – afgifts- og konkurrencepakken).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. (Betaling for registrering af køretøjer og justering af godtgørelsen af registreringsafgift ved eksport af køretøjer).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 26.10.2012. Betænkning 13.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven. (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 13.12.2012).
Forslag til lov om ændring af museumsloven. (Udvikling af museumsområdet m.v.).
Af kulturministeren (Uffe Elbæk).
(Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 25.10.2012. Betænkning 14.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om tolkning til personer med hørehandicap. (Bemyndigelse til at udstede regler om bevillingsbegrænset tolkning og ændrede regler for udpegning af medlemmer af Tolkerådet).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 23.11.2012. Betænkning 13.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 28.11.2012. Betænkning 13.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 28.11.2012. Betænkning 13.12.2012).
Forslag til lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012. Ændringsforslag nr. 4 og 5 af 14.12.2012 uden for betænkningen af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)).
Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, individuel aftale om mentorstøtte og midlertidig sænkelse af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Forhøjelse af virksomhedernes finansieringsbidrag ved forsikringsordningen for mindre, private arbejsgivere).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden. (Ændring og udvidelse af fondens formål m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 12.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 16.11.2012. 1. behandling 27.11.2012. Betænkning 14.12.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Ændring af ordning for medspørgere i spørgetiden m.v.).
Af Udvalget for Forretningsordenen.
(Forslag som fremsat (i betænkning) 14.12.2012. Anmeldelse 14.12.2012).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0