Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse om danske familieværdier.
Af René Christensen (DF) m.fl.
(Anmeldelse 06.12.2012).
Forespørgsel til statsministeren om det kommende EU-topmøde. (Hasteforespørgsel).
Af Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Mikkel Dencker (DF).
Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven. (Nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og oprettelse af nye jordfordelingskommissioner m.v.).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 11.10.2012. 1. behandling 02.11.2012. Betænkning 28.11.2012. 2. behandling 06.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. (Behandling af sprøjteoplysninger m.v.).
Af fødevareministeren (Mette Gjerskov).
(Fremsættelse 11.10.2012. 1. behandling 02.11.2012. Betænkning 28.11.2012. 2. behandling 06.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler. (Gennemførelse af ændringsdirektiv om supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 29.11.2012. 2. behandling 04.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v., lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler. (Gennemførelse af direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner og ændring af rentesatsen i visse formueretlige love).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 29.11.2012. 2. behandling 04.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om behandling af personoplysninger, lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende, lov om hittegods og lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering. (Overførsel af personoplysninger til tredjelande, afskaffelse af Ministerialtidende, bagatelgrænse for politiets behandling af hittegods m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 29.11.2012. 2. behandling 04.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. og lov om folkekirkens økonomi. (Ændret procedure ved besættelse af provstestillinger, høringsret til provstiudvalget ved besættelse af stillinger som provst, udvidelse af provstiudvalgets sammensætning og ændring af provstiudvalgets valg- og funktionsperiode).
Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).
(Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 28.11.2012. 2. behandling 04.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven. (Delegation af opgaver vedrørende registrering af indrejse og udstedelse af sundhedskort m.v. i forbindelse med arbejdet i et International Citizen Service, ændring og præcisering af reglerne for bopælsregistrering af børn, ændring af reglerne for videregivelse af oplysninger fra CPR til visse pensions- og forsikringsselskaber m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 26.10.2012. Betænkning 29.11.2012. 2. behandling 06.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Afskaffelse af kommunale kvalitetskontrakter samt kommunale og regionale udbudsstrategier).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 26.10.2012. Betænkning 29.11.2012. 2. behandling 06.12.2012).
Forslag til lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner.
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 26.10.2012. Betænkning 29.11.2012. 2. behandling 06.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven, lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Særligt vederlag til næstformand i udvalg, diæter ved valg og folkeafstemninger samt frihed til senere frist for ansøgning om afstemning i hjemmet m.v.).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
(Fremsættelse 10.10.2012. 1. behandling 02.11.2012. Betænkning 29.11.2012. 2. behandling 06.12.2012. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner og lov om naturbeskyttelse. (Etablering af yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 23.11.2012. Betænkning 06.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Udstedelse af forsyningspligtbevillinger).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 20.11.2012. Betænkning 06.12.2012).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om fragtaftaler ved international vejtransport. (Indførelse af gebyr i forbindelse med chaufføruddannelsen inden for vejtransport af farligt gods og indførelse af mulighed for anvendelse af elektroniske fragtbreve m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 15.11.2012. Betænkning 06.12.2012).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 25.10.2012. 1. behandling 08.11.2012. Betænkning 05.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S samt fusionsskatteloven. (Fremgangsmåde ved anskaffelse af rullende materiel, generel garantistillelse, bestyrelsessammensætning, mulighed for DSB og Naviair til at fusionere skattefrit med helejede datterselskaber, konsekvensændringer som følge af selskabsloven m.v.).
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
(Fremsættelse 03.10.2012. (Omtrykt). 1. behandling 23.10.2012. Betænkning 22.11.2012. Ændringsforslag nr. 7-11 af 28.11.2012 uden for betænkningen af Martin Geertsen (V). Tilføjelse til betænkning 06.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. (Mulighed for digital bekendtgørelse, bemyndigelse til at bygningsarbejder kan ske efter skriftlig underretning m.v.).
Af kulturministeren (Uffe Elbæk).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 25.10.2012. Betænkning 28.11.2012).
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 03.10.2012. 1. behandling 20.11.2012. Betænkning 05.12.2012).
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 13.11.2012. Betænkning 05.12.2012).
Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 13.11.2012. Betænkning 05.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af svovl. (Bundfradrag i svovlafgiften).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 13.11.2012. Betænkning 05.12.2012).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer. (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 01.11.2012. 1. behandling 22.11.2012. Betænkning 05.12.2012).
Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale.
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 20.11.2012. Betænkning 05.12.2012).
Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkiet.
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 14.11.2012. 1. behandling 20.11.2012. Betænkning 05.12.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om udflytning af statslige arbejdspladser.
Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.
(Fremsættelse 23.10.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om placering af statslige arbejdspladser i hele landet.
Af Eva Kjer Hansen (V) og Mai Henriksen (KF) m.fl.
(Fremsættelse 26.10.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om akuthuse til stofmisbrugere.
Af Tom Behnke (KF) m.fl.
(Fremsættelse 03.10.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om behandlingsplaner for og lægesamtaler med stofmisbrugere.
Af Tom Behnke (KF) og Benedikte Kiær (KF).
(Fremsættelse 23.10.2012).
Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af ordningen med lægeordineret heroin.
Af Tom Behnke (KF) m.fl.
(Fremsættelse 13.11.2012).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0