Fremsat: 23-10-2007

1) Valg af stående udvalg m.v.
Valg af 17 medlemmer til Udvalget til Valgs Prøvelse.
Valg af 29 medlemmer til Beskæftigelsesudvalget.
Valg af 29 medlemmer til By- og Boligudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Børne- og Undervisningsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Europaudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Finansudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Forsvarsudvalget.
Valg af 17 medlemmer til Indfødsretsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Kirkeudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Kommunaludvalget.
Valg af 29 medlemmer til Kulturudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Ligestillingsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Miljøudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Retsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Skatteudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Socialudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Transportudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Udenrigsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Valg af 29 medlemmer til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Valg af 29 medlemmer til Udvalget for Landdistrikter og Øer.
Valg af 29 medlemmer til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik.
Valg af 29 medlemmer til Grønlandsudvalget.
Valg af 29 medlemmer til Færøudvalget.
Valg af 2 medlemmer til at føre tilsyn med Folketingets Bibliotek.
Valg af 9 medlemmer til det i grundlovens § 71, stk. 7, omhandlede tilsyn med behandlingen af personer, som er underkastet frihedsberøvelse af den i grundlovens § 71, stk. 6, omhandlede art.
Valg af 17 medlemmer og 17 stedfortrædere til Det Udenrigspolitiske Nævn.
Valg af 16 medlemmer og 16 stedfortrædere til Nordisk Råd.
Valg af 9 medlemmer og 9 stedfortrædere til Udvalget vedrørende Det Etiske Råd.
Valg af 6 medlemmer og 6 stedfortrædere til OSCE's Parlamentariske Forsamling.
Valg af 5 medlemmer og 5 stedfortrædere til Europarådets Parlamentariske Forsamling.
Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavsområdet (UfM-PA).
Valg af 1 medlem fra hver gruppe, der er repræsenteret i Udvalget for Forretningsordenen, til dette udvalgs underudvalg, jf. § 59 i Folketingets Forretningsorden.
2) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime).
3) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
SPØRGSMÅL:
1) Til statsministeren af:
Jacob Jensen (V):
Mener statsministeren, at det vil fremme danske interesser, hvis det bliver en dansker, som overtager posten som formand for Europa-Kommissionen i 2014, sådan som statsministeren i den internationale presse for nylig er blevet vurderet til at have en mulighed for?
(Spm. nr. S 2).
2) Til statsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvornår blev statsministeren klar over, at man ikke skal sikkerhedsgodkendes for at blive minister?
(Spm. nr. S 9).
3) Til statsministeren af:
Jan E. Jørgensen (V):
Er der allerede en procedure i Statsministeriet i dag, eller påtænker man at indføre en procedure, hvorefter personer, der måtte have haft en forventning om at være blevet udpeget til minister, eller som rent faktisk er blevet udpeget, ved at henvende sig til Statsministeriet kan få oplyst, om der er foretaget et såkaldt sikkerhedstjek af vedkommende, og i fald der er, hvilke oplysninger der fremgik af dette sikkerhedstjek?
(Spm. nr. S 11).
4) Til statsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Vil statsministeren oplyse, hvorfor hun ikke før nu har fundet anledning til at klargøre over for Folketinget, at en manglende sikkerhedsgodkendelse ikke var grund til, at hr. Henrik Sass-Larsen ikke blev minister?
(Spm. nr. S 6).
5) Til statsministeren af:
Joachim B. Olsen (LA):
Kan statsministeren i forlængelse af sine udtalelser på Socialdemokraternes kongres, hvor hun nævnte, at de borgerlige uden at blinke siger, at de får lyst til at brække sig over, at der findes fattige, og at de siger, at det er ynkeligt, at en arbejdsløs synes, at det er lidt svært at skulle flytte fra den ene ende af landet til den anden for at få et job, samt at de begynder at udtale sig om, hvor mange børn en kontanthjælpsmodtager må få, oplyse, hvilke borgerlige politikere der har forfægtet disse synspunkter?
(Spm. nr. S 17).
6) Til statsministeren af:
Martin Geertsen (V):
Mener statsministeren i sit mundtlige svar på spørgsmål nr. S 3240 af 16. maj 2012 at efterlade det indtryk, at ministre ikke skal sikkerhedsgodkendes, jf. åbent samråd i Retsudvalget den 24. september 2012?
(Spm. nr. S 20).
7) Til statsministeren af:
Jacob Jensen (V):
Vil det efter statsministerens vurdering være en fordel for det fremtidige EU-samarbejde, hvis den næste formand for Europa-Kommissionen kommer fra et ikkeeuroland, og vil det i givet fald være realistisk, at vi fra dansk side kommer med en kandidat, der kan samle tilstrækkelig opbakning, sådan som statsministeren selv for nylig i den internationale presse er blevet vurderet til at have en mulighed for?
(Spm. nr. S 3).
8) Til statsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvilket mandat havde Statsministeriets departementschef i forbindelse med dennes samtale med Henrik Sass Larsen den 28. september 2011?
(Spm. nr. S 10).
9) Til statsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Hvorfor fremhævede statsministeren umiddelbart før regeringsdannelsen, at hr. Henrik Sass-Larsen ikke længere stod til rådighed som minister netop på den her baggrund, at han ikke kan blive sikkerhedsgodkendt, når statsministeren vidste, at hr. Henrik Sass-Larsen overhovedet ikke skulle sikkerhedsgodkendes?
(Spm. nr. S 7).
10) Til statsministeren af:
Martin Geertsen (V):
Er det efter statsministerens opfattelse i overensstemmelse med sædvanlig procedure for sikkerhedstjek af potentielle ministre, at den kongelige undersøger anmoder embedsmænd om at overbringe resultatet af sikkerhedstjekket til den person, som PET har sikkerhedstjekket?
(Spm. nr. S 21).
11) Til statsministeren af:
Jan E. Jørgensen (V):
Finder statsministeren, at hun i sine besvarelser til Folketinget i sagen vedrørende Henrik Sass Larsen har redegjort fyldestgørende for sondringen mellem sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedstjek af kommende ministre, jf. regeringsgrundlagets afsnit om god regeringsførelse, hvoraf det fremgår, at »regeringen vil bestræbe sig på at besvare spørgsmål fra Folketinget fyldestgørende ...«?
(Spm. nr. S 19).
12) Til finansministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Mener ministeren, at regeringen hidtil har levet op til løftet om maksimalt at hæve skatter og afgifter med 5 mia. kr., som det fremgår af regeringsgrundlaget?
(Spm. nr. S 22 (omtrykt)).
13) Til finansministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Når statsministeren til DI's topmøde den 25. september har udtalt, at »men regeringen har ingen planer om nye generelle forhøjelser af afgifter, erhvervsskatter eller indkomstskatter«, vil ministeren da garantere, at regeringen ikke indfører nye skatter og afgifter med virkning fra det kommende finansår?
(Spm. nr. S 25 (omtrykt)).
14) Til ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser af:
Kristian Jensen (V):
Når finansministeren på Finansudvalgets § 7-spørgsmål 3 af 27. august 2012 svarer, at »Anlægsinvesteringerne i universiteterne er udtryk for udmøntning af tidligere aftaler, og der er derfor ikke tale om nye initiativer, som skal aftales og finansieres med dette års finanslov«, er ministeren så enig i dette, og mener ministeren således, at der er tale om nye penge eller ej til universiteterne i regeringens forslag til finanslov for 2013?
(Spm. nr. S 1).
15) Til transportministeren af:
Lars Christian Lilleholt (V):
Skal den vestfynske jernbane afvikles eller udvikles?
(Spm. nr. S 16).
16) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af:
Anni Matthiesen (V):
Vil ministeren forklare overskriften »landet skal hænge sammen«, som blev bragt i annoncetillægget »Flyt ud« i Berlingske Tidende?
(Spm. nr. S 8).
17) Til beskæftigelsesministeren af:
Hans Andersen (V):
Hvor store ambitioner har ministeren for, hvad en reform af kontanthjælpsreformen skal give i arbejdsudbud og provenu?
(Spm. nr. S 12).
18) Til ministeren for ligestilling og kirke af:
Fatma Øktem (V):
Er ministeren set i lyset af ministerens »Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2012« enig med den socialdemokratiske ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff, i, at køb af sex skal kriminaliseres?
(Spm. nr. S 23, skr. begr.).
19) Til ministeren for ligestilling og kirke af:
Fatma Øktem (V):
Hvordan forholder ministeren set i lyset af ministerens »Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2012« sig til den norske rapport »Farlige Forbindelser«, der omhandler konsekvenserne af forbuddet mod køb af sex i Norge, hvoraf det fremgår, at et forbud bl.a. har medført mere vold og mindre tillid til politiet?
(Spm. nr. S 24, skr. begr.).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0