1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime).
2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
SPØRGSMÅL:
1) Til statsministeren af:
Nikolaj Villumsen (EL):
Mener statsministeren, det er sundt for den demokratiske debat, at regeringen udelukkende ønsker at diskutere Danmarks og EU's fremtid med de EU-positive partier i Folketinget, som statsministeren gav udtryk for på Europaudvalgets møde den 25. oktober 2012?
(Spm. nr. S 366 (omtrykt)).
2) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Jacob Jensen (V):
Mener ministeren, at det styrker det kommunale selvstyre, når regeringen øremærker midler til kommunerne til bestemte formål, som det f.eks. er sket på daginstitutionsområdet, i stedet for at give et generelt tilskud?
(Spm. nr. S 316).
3) Til økonomi- og indenrigsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvad er ministerens holdning til en sag fra Kalundborg, hvor en borger tre gange har fået medhold i en klage ved Det Sociale Nævn, uden at kommunen efterfølgende har foretaget sig noget i sagen, og vil ministeren med udgangspunkt i den konkrete sag se på, hvorvidt det eksisterende klagesystem fungerer tilfredsstillende?
(Spm. nr. S 441, skr. begr.).
4) Til finansministeren af:
Anders Samuelsen (LA):
Er ministeren enig i vismændenes konklusion, der går på, at effekten af erhvervsinvesteringer, herunder en nedsættelse af selskabsskatten, er langt større end effekten af offentlige investeringer?
(Spm. nr. S 432).
5) Til finansministeren af:
Anders Samuelsen (LA):
Hvad er ministerens reaktion på vismændenes forventninger om, at det offentlige underskud i alle år efter 2020 vil overskride de gældende krav om et maksimalt underskud på 0,5 pct. af BNP?
(Spm. nr. S 433).
6) Til justitsministeren af:
Jan E. Jørgensen (V):
Er ministeren enig i, at det i aftalen om kriminalforsorgen kunne være gavnligt med et reelt måltal for hjemsendelse til afsoning af udvisningsdømte?
(Spm. nr. S 412).
7) Til justitsministeren af:
Jan E. Jørgensen (V):
Vil ministeren oplyse, hvad der præcis menes, når det af aftalen om kriminalforsorgens økonomi fremgår, at et »markant større antal indsatte end i dag vil blive overført til afsoning i deres hjemland«, og vil ministeren herunder oplyse, hvad ministeren forstår ved ordet markant?
(Spm. nr. S 413).
8) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Hvad vil ministeren gøre for at forhindre, at medlemmer af serbiske asylansøgerfamilier går under jorden og dermed forhaler hjemsendelsesprocessen efter endt sagsbehandling, som beskrevet i Politiken den 9. november 2012?
(Spm. nr. S 430).
9) Til justitsministeren af:
Karsten Lauritzen (V):
Vil ministeren – som beskrevet i Politiken den 9. november 2012 – i lighed med en række andre EU-lande kræve visumfriheden suspenderet for Serbien?
(Spm. nr. S 431).
10) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at en stor andel af de voldtægtsforbrydelser, der pådømmes i de danske retssale, begås af mænd med indvandrerbaggrund?
(Spm. nr. S 439).
11) Til justitsministeren af:
Peter Skaarup (DF):
Hvad er ministerens holdning til udfordringen med det stigende antal asylsøgere, der søger mod Danmark?
(Spm. nr. S 440).
12) Til skatteministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Er ministeren enig med sundhedsministeren i, at skatteaftalen fra juni 2012 isoleret set ikke er socialt afbalanceret, som sundhedsministeren udtrykte det i programmet »Hos Clement« den 9. oktober 2012?
(Spm. nr. S 434).
13) Til skatteministeren af:
Torsten Schack Pedersen (V):
Mener ministeren, at Ginikofficienten er et brugbart instrument til at beskrive ulighed?
(Spm. nr. S 435).
14) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af:
Gitte Lillelund Bech (V):
Hvad er ministerens holdning til, at personer med fysisk funktionsnedsættelse, der er afhængige af en servicehund, altid har ret til at holde servicehund i en almen bolig, uanset bestemmelserne i husordenen, når personer med psykisk funktionsnedsættelse ikke har?
(Spm. nr. S 416).
15) Til ministeren for by, bolig og landdistrikter af:
Gitte Lillelund Bech (V):
Vil ministeren tage initiativ til, at der i boliglovgivningen ikke diskrimineres mellem personer med fysisk og personer med psykisk funktionsnedsættelse, der er afhængige af en servicehund?
(Spm. nr. S 417).
16) Til beskæftigelsesministeren af:
Inger Støjberg (V):
Hvilket signal mener ministeren det sender, når regeringens mandlige ministre ikke afholder barsel i minimum 3 måneder, sådan som regeringen ellers ønsker at alle øvrige danske fædre skal?
(Spm. nr. S 421).
17) Til beskæftigelsesministeren af:
Inger Støjberg (V):
Er ministeren enig med videnskabsministeren, som har udtalt til Ekstra Bladet den 4. november i år, at »ministerhvervet er lidt specielt«, og at »man ansætter jo ikke lige sådan en barselsvikar«, og at dette derfor skulle være grunden til, at ministre ikke skal følge samme barselsregler som resten af befolkningen?
(Spm. nr. S 422).
18) Til beskæftigelsesministeren af:
Fatma Øktem (V):
Agter ministeren at rette henvendelse til statsministeren med henblik på at sikre, at mandlige ministre også bliver omfattet af en fremtidig ordning om øremærket barsel i barselslovgivningen?
(Spm. nr. S 425).
19) Til beskæftigelsesministeren af:
Joachim B. Olsen (LA):
Anerkender ministeren, at østarbejdere og andre udenlandske arbejdstagere bidrager positivt til væksten og velstanden i Danmark?
(Spm. nr. S 437).
20) Til ministeren for sundhed og forebyggelse af:
Jane Heitmann (V):
Mener ministeren, at det skaber mere eller mindre lighed og sundhed for patienterne at fjerne tilskuddet til forebyggende tandbehandling?
(Spm. nr. S 407).
21) Til forsvarsministeren af:
Pernille Skipper (EL):
Vil ministeren redegøre for, hvorfor regeringen ikke er af den opfattelse, at den danske stat burde have benyttet de eksisterende muligheder for at fravige kravet om sikkerhedsstillelse og muligheden for ikke at nedlægge påstand om forældelse i forbindelse med 11 irakeres civile søgsmål mod den danske stat?
(Spm. nr. S 378, skr. begr.).
22) Til europaministeren af:
Jakob Ellemann-Jensen (V):
Er det ministerens vurdering, at han er lykkedes med at give øget vægt til de vækst- og beskæftigelsesorienterede politikker i EU's flerårige budget?
(Spm. nr. S 423).
23) Til europaministeren af:
Jakob Ellemann-Jensen (V):
Mener ministeren, at det ultimative danske rabatkrav, og herunder statsministerens vetotrussel, fremmer regeringens andre prioriteter i forhandlingerne om EU's flerårige finansielle rammer (MFF), deriblandt de vækstfremmende elementer i kategori 1A?
(Spm. nr. S 424).
24) Til ministeren for ligestilling og kirke af:
Christian Langballe (DF):
Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at danskerne frit kan fejre den kristne jul i kvarterer som Egedalsvænge uden at blive diskrimineret og undertrykt, jf. § 67 i grundloven om religionsfrihed?
(Spm. nr. S 436).
25) Til ministeren for ligestilling og kirke af:
Christian Langballe (DF):
Hvad er ministerens holdning til, at stiftsråd og provstiudvalg skal kunne lukke kirker hen over hovedet på de enkelte menighedsråd, sådan som det er blevet forslået?
(Spm. nr. S 438).
26) Til kulturministeren af:
Martin Henriksen (DF):
Mener ministeren, at det er udtryk for kulturel udvikling, når en boligforening med muslimsk flertal i bestyrelsen vedtager at afskaffe julen i et bestemt boligområde, fastholder ministeren, at danske traditioner, herunder julen, er til forhandling, og hvilke grupper og personer mener ministeren, at danskerne skal forhandle med?
(Spm. nr. S 414).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0