1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Julie Skovsby (S) og medlem af Folketinget Sara Olsvig (IA).
2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2013 til renovering).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 22.05.2013. 1. behandling 30.05.2013. Betænkning 20.06.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.).
Af miljøministeren (Pia Olsen Dyhr, fg.).
(Fremsættelse 28.05.2013. 1. behandling 03.06.2013. Betænkning 20.06.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 18.06.2013).
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Ændring af rammerne for almene medicinske ydelser m.v. i praksissektoren, herunder styrkelse af regionernes planlægnings- og styringsmuligheder, ensartet kvalitet, systematisk patientinddragelse, erstatningspligt m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
(Fremsættelse 28.05.2013. 1. behandling 03.06.2013. Betænkning 21.06.2013).
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love. (Aftaler om Vækstplan DK m.v. – nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 17.05.2013. 1. behandling 11.06.2013. Betænkning 19.06.2013).
Forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 17.05.2013. 1. behandling 11.06.2013. Betænkning 20.06.2013).
Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse og senere ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af ølafgiften, afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift, øget momsfradrag på hotelovernatninger og midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede køretøjer m.v.).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 17.05.2013. 1. behandling 11.06.2013. Betænkning 19.06.2013).
Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven. (Genindførelse og udvidelse af boligjobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen).
(Fremsættelse 17.05.2013. 1. behandling 11.06.2013. Betænkning 19.06.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0