Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Gebyr for anmeldelse af fusioner).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om Danpilot.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd. (Bedre samarbejdsmuligheder, lempelse af udvalgsstrukturen, nye regler om fælles menighedsråd, forenkling af arbejdsgange m.v.).
Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).
(Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 20.03.2013. Betænkning 08.05.2013. 2. behandling 23.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner. (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 05.04.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). (Harmonisering af klageadgang).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). (Øget mulighed for at hæve faget matematik til B-niveau i stx-uddannelsen m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Muligheder for at afbryde uddannelsen, optag af elever, ændret visitation, afklaringsforløb, praktik m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
(Fremsættelse 25.04.2013. 1. behandling 02.05.2013. Betænkning 21.05.2013. 2. behandling 28.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven. (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 19.02.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 29.05.2013 til 3. behandlingen af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard)).
Forslag til lov om ændring af byggeloven og lov om bygnings- og boligregistrering. (Indførelse af mål for sagsbehandlingstiden for byggesager (servicemål), indførelse af en certificeringsordning for transportable konstruktioner, øget mulighed for indhentning af oplysninger i forhold til forebyggelse af ulykker i bygninger m.v. og udvidet registrering af varmeinstallationer m.v. i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 20.02.2013. 1. behandling 28.02.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 17.04.2013. 1. behandling 23.04.2013. Betænkning 22.05.2013. 2. behandling 28.05.2013).
Forslag til lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 28.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester. (Styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
Af forsvarsministeren (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 23.05.2013. 2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).
Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen.
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 07.02.2013. 1. behandling 26.02.2013. Betænkning 28.05.2013).
Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 07.02.2013. 1. behandling 26.02.2013. Betænkning 28.05.2013).
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v. (Konsekvensændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen og af ændringer i forvaltningsloven og retsplejeloven).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 07.02.2013. 1. behandling 26.02.2013. Betænkning 28.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. (Forstærket indsats mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 12.04.2013. 1. behandling 23.04.2013. Betænkning 23.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 06.02.2013. 1. behandling 22.02.2013. Betænkning 23.05.2013).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 23.05.2013).
Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 19.04.2013. 1. behandling 25.04.2013. Betænkning 23.05.2013).
Forslag til lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende.
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 22.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om kolonihaver. (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen og efter venteliste og ændring af ikkevarige kolonihaveområder til varige m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken).
(Fremsættelse 25.04.2013. 1. behandling 02.05.2013. Betænkning 23.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer om forsvarets uddannelser og om organiseringen af ledelsen af forsvaret).
Af forsvarsministeren (Nick Hækkerup).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 16.04.2013. Betænkning 28.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning. (Lejeres mulighed for nettoafregning, herunder afgiftsfritagelse for elektricitet fremstillet på vedvarende energi-anlæg).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 22.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2013 til renovering).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
(Fremsættelse 22.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en social protokol til EU's traktater.
Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 03.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ret til sygedagpenge på søgnehelligdage.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 02.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om, at beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen nedsættes til 13 ugers tilknytning til arbejdsmarkedet og 120 timers beskæftigelse.
Af Finn Sørensen (EL) m.fl.
(Fremsættelse 02.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forskelsbehandlingsloven.
Af Mai Henriksen (KF) m.fl.
(Fremsættelse 22.02.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0