Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet.
Af Jan E. Jørgensen (V), Christian Langballe (DF), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Mette Bock (LA) og Tom Behnke (KF).
(Anmeldelse 16.04.2013).
Forespørgsel til økonomi- og indenrigsministeren om skat på finansielle transaktioner.
Af Frank Aaen (EL) og Nikolaj Villumsen (EL).
(Anmeldelse 02.04.2013. Fremme 04.04.2013. Forhandling 21.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 74 af Frank Aaen (EL) og Nikolaj Villumsen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 75 af Torsten Schack Pedersen (V), Dennis Flydtkjær (DF), Ole Birk Olesen (LA) og Brian Mikkelsen (KF)).
Forespørgsel til skatteministeren om Camilla Vest-sagen. (Hasteforespørgsel).
Af Claus Hjort Frederiksen (V), Kristian Thulesen Dahl (DF), Ole Birk Olesen (LA) og Brian Mikkelsen (KF).
(Anmeldelse 16.05.2013. Fremme 21.05.2013. Forhandling - hasteforespørgsel 22.05.2013. Forslag til vedtagelse nr. V 76 af Claus Hjort Frederiksen (V), Dennis Flydtkjær (DF), Ole Birk Olesen (LA) og Brian Mikkelsen (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 77 af Thomas Jensen (S), Andreas Steenberg (RV) og Mette Boye (SF)).
Forslag til lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier. (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders bestyrelse med 1 medlem udpeget af Grønlands Råd for Menneskerettigheder og ændring af kompetence til at udpege medlemmer til Dansk Institut for Internationale Studiers bestyrelse).
Af udenrigsministeren (Villy Søvndal).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 09.04.2013. Betænkning 07.05.2013. 2. behandling 21.05.2013).
Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. (Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v.).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 02.04.2013. Betænkning 07.05.2013. 2. behandling 21.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 03.04.2013. 1. behandling 11.04.2013. Betænkning 16.05.2013. 2. behandling 21.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om en selvfinansierende etableringsordning for yngre fiskere.
Af Thomas Danielsen (V), René Christensen (DF), Mette Bock (LA) og Lene Espersen (KF).
(Fremsættelse 05.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 08.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af muligheden for oprettelse af et partnerselskab mellem Danmark og Grønland om udvikling af den grønlandske undergrund.
Af Kristian Thulesen Dahl (DF) og Lars Barfoed (KF) m.fl.
(Fremsættelse 05.02.2013. 1. behandling 25.04.2013. Betænkning 14.05.2013. (Omtrykt)).
Forslag til lov om ændring af søloven og forskellige andre love. (Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, modernisering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 27.02.2013. (Omtrykt). 1. behandling 12.03.2013. Betænkning 16.05.2013).
Forslag til lov om finansielle rådgivere.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
(Fremsættelse 27.02.2013. 1. behandling 14.03.2013. Betænkning 16.05.2013).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktionssystemet for overtrædelser af reglerne om kontrolapparatet og forhøjelse af gebyrer for udstedelse af kørekort m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 30.01.2013. 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 07.05.2013).
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte. (Udvidet mulighed for prøveløsladelse og fodlænkeafsoning, SU i skoleperioder under uddannelsen til fængselsbetjent m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 31.01.2013. 1. behandling 07.02.2013. Betænkning 07.05.2013).
Forslag til lov om Offerfonden.
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 07.05.2013).
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Udvidelse af ordning om underretning af forurettede og styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 28.02.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 07.05.2013).
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Tempo 100-busser på motorvej og civile prøvesagkyndige i politiet).
Af justitsministeren (Morten Bødskov).
(Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 07.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven. (Gennemførelse af bestemmelser i forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen) om beføjelser, sanktioner og offentliggørelse samt udrulning af fjernaflæste elmålere m.v.).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 19.03.2013. Betænkning 08.05.2013).
Forslag til lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
(Fremsættelse 03.04.2013. 1. behandling 09.04.2013. Betænkning 16.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd. (Bedre samarbejdsmuligheder, lempelse af udvalgsstrukturen, nye regler om fælles menighedsråd, forenkling af arbejdsgange m.v.).
Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen).
(Fremsættelse 13.03.2013. 1. behandling 20.03.2013. Betænkning 08.05.2013).
Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere oplysninger i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og ændring af fristen for at anmelde ændringer heri, hjemmel til administrative bødeforelæg m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
(Fremsættelse 20.03.2013. 1. behandling 04.04.2013. Betænkning 15.05.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om, at udlændinge i Danmark skal arbejde på danske løn- og ansættelsesvilkår.
Af Bent Bøgsted (DF) m.fl.
(Fremsættelse 02.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ret til supplerende dagpenge i 52 uger.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 05.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om ret til en 4-årsdagpengeperiode.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 09.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af genoptjeningskravet for ret til dagpenge.
Af Christian Juhl (EL) m.fl.
(Fremsættelse 09.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om genforhandling af Danmarks dobbeltbeskatningsaftale med Irland.
Af Henning Hyllested (EL) m.fl.
(Fremsættelse 04.04.2013).
Forslag til folketingsbeslutning om afgrænsning i forhold til borgere, der er omfattet af serviceloven.
Af Peter Skaarup (DF) m.fl.
(Fremsættelse 02.04.2013).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0