L 108 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
(Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og afgiftslempelse for procesenergi).
Af: Skatteminister Holger K. Nielsen (SF)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2012-13
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 18-12-2012
1. behandlet / henvist til udvalg 11-01-2013
Betænkning afgivet 22-01-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 24-01-2013
3. behandlet, vedtaget 29-01-2013
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven indfører en forsyningssikkerhedsafgift på de fossile brændsler i energiafgiftslovene. Forsyningssikkerhedsafgiften på de fossile brændsler indeholder to elementer: en stigning i energiafgifterne på de fossile brændsler til rumvarme og en afgiftslempelse for det private erhvervsliv (momsregistrerede virksomheder).
Stigningerne i energiafgifterne på de fossile brændsler til rumvarme gælder for både husholdninger og erhverv. De gennemføres ved at forhøje afgiftssatserne i energiafgiftslovene på de fossile brændsler (gas-, kul- og mineralolieafgiftslovene).
Lempelsen af afgiftsbelastningen for det private erhvervsliv gennemføres ved at reducere energiafgifterne på brændsler og elektricitet til procesformål. Lempelsen skal bidrage til at sikre konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv.

Loven trådte i kraft den 1. februar 2013. Loven er en del af energiaftale 2012 af 22. marts 2012 og af solcelleaftalen af 15. marts 2012, der er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti. Loven udmønter den del af finansieringen af de to aftaler, der vedrører indførelse af en forsyningssikkerhedsafgift på de fossile brændsler i energiafgiftslovene.
Afstemning:
Vedtaget 100 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF) 5 stemmer imod forslaget (LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget