Retsudvalget 2012-13
REU Alm.del
Offentligt
1273766_0001.png
1273766_0002.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
21. august 2013PolitikontoretJean Elisabeth Hørdum2013-0030-1544830562
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 956 (Alm. del), som Folketin-gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. juli 2013.
Morten Bødskov/Anne Berg Mansfeld-Giese
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 956 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren kommentere artiklen ”Mere Kina-panik: Flereeskorteret væk fra Amalienborg”, der blev bragt på ekstrabla-det.dk den 6. juni 2013? Og vil ministeren herunder redegørefor forløbet i forbindelse med, at Falun Gong udøvere den 6.juni 2013 blev fjernet fra området ved Amalienborg af politiet,og at 2 af udøverne blev tvunget ind i en politibil og kørt vækog efterfølgende af politiet blev stillet over for et ultimatumom enten at tage de gule t-shirts af eller forlade stedet?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet enudtalelse fra Rigspolitiet, der til brug for udtalelsen har indhentet et bidragfra Københavns Politi, som har oplyst følgende:”Det anføres i spørgsmålet, at de to demonstranter, der blevkørt nogle få hundrede meter fra slotspladsen til den anvisteplads for demonstranter, efterfølgende af politiet skulle værestillet over for et ultimatum om enten at tage de gule t-shirts afeller forlade stedet. Københavns Politi oplyser i den forbindel-se, at der ikke af overordnede, herunder lederen af politietsindsats på Amalienborg Slotsplads, er afgivet forholdsordrerom, at personer skulle fratages beklædning, flag eller lignende.Det bemærkes, at det af den operationsansvarlige for gennem-førelsen af den politimæssige indsats under statsbesøget er ble-vet pointeret, at der skulle ageres med konduite over for even-tuelle demonstranter. Indsatslederen på Amalienborg Slots-plads har intet kendskab til episoden som beskrevet i spørgs-målet, og en sådan episode er heller ikke beskrevet i det rap-portmateriale, der blev udfærdiget i anledning af, at de to de-monstranter kortvarigt blev frihedsberøvet i medfør af politilo-ven i forbindelse med borttransporten til den anviste placeringved hjørnet af Toldbodgade og Frederiksgade.Rigspolitiet kan henholde sig til oplysningerne fra KøbenhavnsPoliti.”
2