Retsudvalget 2012-13
REU Alm.del
Offentligt
1278897_0001.png
1278897_0002.png
1278897_0003.png
Lovafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
10. september 2013ForvaltningsretskontoretKristian Gyde Poulsen2013-0030-1523849043
Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 916 (Alm. del), somFolketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 11. juni 2013.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine Brix (EL).
Morten Bødskov/Carsten Madsen
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 916 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Med henvisning til svar på REU alm. del spørgsmål 792, be-des ministeren oplyse, om ministeren betragter USA som ettredjeland, der yder tilstrækkelig beskyttelse jf. persondatalo-vens § 27 i lyset af de nye oplysninger om NSAs adgang tilservere hos en række store internetvirksomheder.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet enudtalelse fra Datatilsynet, der har oplyst følgende:”Persondataloven gælder som udgangspunkt kun for behand-ling af personoplysninger, der foretages af eller for danskemyndigheder og virksomheder, der er etableret som dataan-svarlige i Danmark. Dette følger af persondatalovens § 4, stk.1.Den omtalte lovbestemmelse i persondatalovens § 27 vedrørervirksomheder og myndigheders muligheder for at overførepersonoplysninger til lande uden for EU.Tilsvarende bestemmelser findes i de andre EU-landes databe-skyttelseslovgivninger. Der er således tale om regler, der byg-ger på EU’s databeskyttelsesdirektiv.En europæisk dataansvarlig må som udgangspunkt kun overfø-re oplysninger til et tredjeland, når dette land sikrer et tilstræk-keligt beskyttelsesniveau.EU-kommissionen har i forhold til databeskyttelsesdirektivetfastslået, at en række tredjelande sikrer et tilstrækkeligt beskyt-telsesniveau – såkaldt sikre tredjelande.USA er ikke et af de lande, der anses for et sikkert tredjeland.”Justitsministeriet kan supplerende oplyse, at der i relation til USA dog erindført en særlig ordning – den såkaldte Safe Harbor-ordning – som inde-bærer, at virksomheder i USA, der har tilsluttet sig denne ordning, betrag-tes som virksomheder i sikre tredjelande. En liste over de virksomheder,der har tilsluttet sig ordningen, er bl.a. tilgængelig på det amerikanskehandelsministeriums hjemmeside.Virksomheder, som tilslutter sig Safe Harbor-ordningen, forpligter sig iforbindelse hermed til at overholde de såkaldte Safe Harbor-principper.Disse principper indebærer bl.a. en række begrænsninger i forhold til ad-2
gangen til at videregive oplysninger til tredjemand og anvende oplysningertil formål, der er uforenelige med dem, hvortil oplysningerne oprindeligtblev indsamlet.Virksomheder, som har tilsluttet sig Safe Harbor-ordningen, anses på denbaggrund for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, jf. persondatalo-vens § 27, stk. 1.Det bemærkes, at private i visse tilfælde – f.eks. hvis der er tale om be-handling af følsomme personoplysninger (dvs. de typer af oplysninger,som er nævnt i persondatalovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 4) – skal indhenteDatatilsynets tilladelse til overførsel af oplysninger til tredjelande i medføraf § 27, stk. 1.
3