Retsudvalget 2012-13
REU Alm.del
Offentligt
1273774_0001.png
1273774_0002.png
1273774_0003.png
1273774_0004.png
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
21. august 2013PolitikontoretLinda Björk Nielsen2013-0030-1507801526
Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 895 (Alm. del), somFolketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. juni 2013.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Michael Aastrup Jensen (V).
Morten Bødskov/Anne Berg Mansfeld-Giese
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 895 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for forløbet, og hvilke instruktionerder var givet til politiet, i forbindelse med at Jens Christian Ni-elsen d. 5. juni 2013 blev bedt om at forlade krydset mellemKystholmen og Hammerholmen i Hvidovre, hvor han viste dettibetansk flag frem for Yu Zhengsheng, der på tidspunktet varpå officielt besøg i Danmark?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet enudtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:”1. Rigspolitiet har til brug for udtalelsen indhentet et bidragfra Københavns Politi.Københavns Politi har oplyst, at Københavns Politi forud forbesøget ikke modtog anmeldelser om demonstrationer i anled-ning heraf. Der er således ikke forud for besøget meddelt de-monstranter påbud eller retningslinjer for afviklingen af de-monstrationer. Københavns Politi har endvidere ikke haft no-gen skriftlig korrespondance med Justitsministeriet omkringafviklingen af besøget.På baggrund af den aktuelle trusselsvurdering for besøget hav-de Københavns Politi fastlagt en strategi, hvorefter politietskulle iværksætte de nødvendige sikkerhedsmæssige foran-staltninger med henblik på at besøget kunne gennemføres ihenhold til programmet, uden at eventuelle modstandere fikmulighed for at lægge hindringer i vejen for besøgets gennem-førelse, og uden at gæsterne og deres følge blev udsat for an-greb af enhver art. Københavns Politi modtog ikke instruktio-ner fra andre myndigheder om tilrettelæggelsen af den politi-mæssige indsats.Med henblik på at sikre den fastlagte strategi og med henblikpå at sikre, at eventuelle anmeldte eller spontant opståede de-monstrationer i videst muligt omfang kunne gennemføres,havde politiet i forbindelse med sikringen af de enkelte lokali-teter på forhånd udfundet egnede steder til demonstrationersplacering. Kriteriet for fastlæggelsen af disse steder var, at de-monstranterne så vidt muligt var synlige for den kinesiske de-legation, men samtidig var placeret i en sikkerhedsafstand, såde ikke havde mulighed for at lægge hindringer i vejen for kor-tegens ankomst til stedet og uden mulighed for, at delegationenblev udsat for angreb af enhver art.
2

2.

For så vidt angår den omhandlede lokalitet ved Avedøre-værket, kan det oplyses, at et område ved Vestporten til Aved-øreværket var udpeget som demonstrationsområde, hvis spon-tane demonstrationer skulle opstå. Dette var sket i samarbejdemed personale fra Avedøreværket. Det var i den forbindelseblevet vurderet, om et område ved Hovedporten, der ville blivebenyttet af kortegen, kunne udpeges som demonstrationsområ-de. Idet Avedøreværket var i drift under delegationens besøg,var dette imidlertid ikke muligt, da det ville stride mod værketssikkerhedsforskrifter. Det fandtes ligeledes ikke sikkerheds-mæssigt forsvarligt at anvise demonstranter plads inden forhegnet til Avedøreværket, men den valgte placering gav de-monstranterne mulighed for at tage opstilling helt frem til heg-net.I timerne forud for delegationens besøg observerede politietved flere lejligheder forbipasserende biler, der udviste mistæn-kelig adfærd omkring værket og udviste interesse for adgangs-forholdene til værket, hvilket ifølge værkets sikkerhedsperso-nale var en afvigelse fra normaltilstanden på stedet.Den i spørgsmålet nævnte person befandt sig indledningsvistæt på den planlagte rute for kortegen (krydset mellem Kyst-holmen og Hammerholmen). Han blev afskærmet af en af poli-tiets mandskabsvogne under kortegens forbikørsel ved ankom-sten til Avedøreværket, således at han ikke fik mulighed for athindre kortegens færden. Den pågældende medbragte blandtandet et flag. Han blev herefter henvist til det forhåndsudpege-de område for placering af eventuelle demonstrationer, hvilkenhenvisning han fulgte. Den pågældende forlod imidlertid sene-re i forløbet det anviste område og placerede sig tæt på eskor-teruten ved en rundkørsel ved Avedøre Havnevej. Da kortegenpasserede stedet efter besøget på Avedøreværket, blev demon-stranten afskærmet af en motorcykelbetjent, idet han befandtsig meget tæt på kortegen og vurderedes at kunne udgøre ensikkerhedsrisiko.Det bemærkes, at det er den operationsansvarliges vurdering,at demonstrationen fra det anviste demonstrationsområde varsynlig for kortegen, ligesom den pågældende demonstrant,trods afskærmningen under kortegens forbikørsel, var synligfor kortegen. Det indgik i politiets overvejelser, at jo tætteredemonstranter kom på kortegen, jo mere massiv politiaf-skærmning ville der være behov for, hvilket i givet fald villegøre demonstrationen mindre synlig for kortegen. Såfremt de-monstrationsområdet var blevet lagt helt tæt på kortegen, hvorden pågældende demonstrant opholdt sig, ville dette have væ-ret indenfor kasteafstand mod kortegen. Dette ville have gjortdet nødvendigt at sikkerhedsvisitere demonstrationsdeltagerne,hvilket fandtes at være et for vidtgående indgreb i forhold tilhenvisningen af demonstranterne til det anviste område. Det3
bemærkes endelig, at demonstranternes fremvisning af tibetan-ske flag ikke har haft betydning for de politimæssige dispositi-oner.Rigspolitiet kan henholde sig til oplysningerne fra KøbenhavnsPoliti og i øvrigt oplyse, at Rigspolitiet ikke havde nogenkommunikation med Justitsministeriet om den nærmere plan-lægning af det officielle besøg.”
4