Retsudvalget 2012-13
REU Alm.del
Offentligt
1236602_0001.png
1236602_0002.png
1236602_0003.png
1236602_0004.png
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
12. april 2013FærdselskontoretChristina Thode Hansen2013-0030-1354720650
Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 654 (Alm. del), somFolketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 13. marts 2013.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).
Morten Bødskov/Niels Henrik Larsen
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 654 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

Folketinget vedtog i 2008 lovforslag L 96 om ændring af færdselsloven (Konfi-skation af knallerter m.v.). Lovændringen indebar bl.a. en såkaldt forenkling afkontrollen med knallerter under kategorierne ’lille’ og ’stor’ knallert, der er kon-strueret til at køre hhv. 30 og 45 km i timen. Efter loven betragtes en ’lille knallert’at være i ulovlig stand, hvis den ved politiets test på et såkaldt rullefelt kan køre43 km i timen. Der er tale om ulovlig stand uanset årsagen. En ’stor knallert’ be-tragtes som i ulovlig stand, hvis den i tilsvarende test kan køre 64 km i timen ellerderover. Efter loven skal sådanne knallerter konfiskeres, hvis ejeren (brugeren) afknallerten én gang tidligere, inden for de seneste tre år, før det nye forhold er be-gået, har gjort sig skyldig i en tilsvarende overtrædelse af loven. Overtrædelsenkan imidlertid bestå i at have købt en fabriksny godkendt ’lille knallert’ ved en for-handler, som er korrekt indregistreret, men som i politiets test viser sig at være iulovlig stand, idet den kan køre minimum 43 km i timen. Der er ifølge loven taleom en overtrædelse på trods af, at der ikke kan påvises konstruktive ændringerpå knallerten med henblik på hastighedsforøgelse. Hvis der ikke er tale om etgentagelsestilfælde inden for de seneste tre år, gives der bøde m.v. for en sådanovertrædelse. Kan ministeren oplyse, hvor mange sager politiet har haft siden lo-ven trådte i kraft i forhold til hhv. ’lille’ og ’stor’ knallert, hvor politiet har givet bø-der eller konfiskeret knallerter, uden at der positivt er påvist konstruktive ændrin-ger på knallerten, dvs. at overtrædelserne alene består i at de pågældende køre-tøjer inden for hhv. ’lille’ og ’stor’ knallertkategori kørte hhv. minimum 43 og 64km i timen på et af politiets rullefelter og dermed var i ulovlig stand?”

Svar:

1.

En knallert er efter færdselslovens § 2, nr. 7, et to- eller trehjulet køretøjmed en forbrændingsmotor med et slagvolumen på ikke over 50 cm3 ellermed elmotor og med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst45 km i timen. Knallerter inddeles i stor knallert med en konstruktivt be-stemt maksimal hastighed på over 30 km i timen og lille knallert med enkonstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen.Det følger af færdselslovens § 67, stk. 2, at ejeren eller den person (bruge-ren), som har varig rådighed over et køretøj, er ansvarlig for, at køretøjet eri lovlig stand.Ejeren (brugeren) af en knallert er således ansvarlig for, at knallerten op-fylder kravene i § 28 i bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyrmv. (bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 med senere ændringer).Efter stk. 1 i denne bestemmelse skal en knallert være indrettet således, atden fastsatte hastighedsgrænse på 30 km/t for en lille knallert og 45 km/tfor en stor knallert ikke kan overskrides med mere end 20 pct. Det fremgårendvidere af § 28, stk. 2, at der ikke må foretages konstruktive ændringeraf en knallert.
2

2.

Den ordning om konfiskation af ulovlige knallerter, som omtales ispørgsmålet, blev indført ved lov nr. 491 af 17. juni 2008 om ændring affærdselsloven (Konfiskation af knallerter mv.).Ved lovændringen blev der indsat en bestemmelse i færdselslovens § 133a, stk. 5 (nu § 133 a, stk. 10), hvorefter en knallert, som er konstruktivtændret med henblik på hastighedsforøgelse, eller som er i en sådan ulovligstand, at den, for så vidt angår lille knallert, kan køre 43 km i timen ellerderover og, for så vidt angår stor knallert, kan køre 64 km i timen ellerderover, skal konfiskeres, hvis ejeren (brugeren) af knallerten en gang tid-ligere, inden for de seneste 3 år før det nye forhold er begået, har gjort sigskyldig i en tilsvarende overtrædelse af § 67, stk. 2. Konfiskation kan dogundlades, hvis særlige grunde taler derfor.Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet enudtalelse fra Rigsadvokaten, der bl.a. har oplyst følgende om overtrædelseaf de omtalte bestemmelser:”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmåletindhentet dataudtræk i politiets sagsstyringssystem (POLSAS)om antallet af afgørelser vedrørende overtrædelse af færdsels-lovens § 67, stk. 2, jf. § 28 i bekendtgørelse om køretøjers ind-retning og udstyr siden lovens ikrafttræden den 5. juni 2008.Det bemærkes, at det ikke er muligt fra POLSAS at udtrækkeoplysninger om, i hvor mange tilfælde overtrædelserne alenehar bestået i, at den pågældende knallert har kørt henholdsvisminimum 43 km/t eller 64 km/t på et af politiets rullefelter,uden at der er påvist konstruktive ændringer ved knallerten.Det er heller ikke muligt fra politiets sagsstyringssystem at ud-trække statistiske oplysninger om, i hvor mange af de registre-rede afgørelser der er sket konfiskation af knallerten.Tilvejebringelse af nærmere oplysninger herom vil forudsætteen ressourcekrævende manuel gennemgang i politikredsene afsamtlige sager om overtrædelse af færdselslovens § 67, stk. 2.På baggrund af registreringerne i politiets sagsstyringssystemkan det oplyses, at politiet og anklagemyndigheden i årene2008-2013 har registreret i alt 15.374 fældende afgørelser i sa-ger om overtrædelse af færdselslovens § 67, stk. 2, i tilfældehvor en lille knallert har været i en sådan ulovlig stand, at denkunne køre med en hastighed på mindst 43 km i timen. Det ersom nævnt ikke muligt at se, i hvor mange tilfælde over-trædelsen alene er baseret på en måling foretaget på politiets3
rullefelter, uden at der samtidig er konstateret konstruktiveændringer af knallerten.Der er i samme periode registreret 846 fældende afgørelser isager om overtrædelse af færdselslovens § 67, stk. 2, i tilfælde,hvor en stor knallert har været i en sådan ulovlig stand, at denkunne køre med en hastighed på mindst 64 km i timen. Detgælder også her, at det ikke er muligt at se, i hvor mange til-fælde overtrædelsen alene er baseret på en måling foretaget påpolitiets rullefelter, uden at der samtidig er konstateret kon-struktive ændringer af knallerten.Det bemærkes, at de nævnte tal er dynamiske data, der kanændre sig over tid, idet der efterfølgende kan foretages rettelserpå grund af indtastningsfejl, forsinkede opdateringer og nyeafgørelser mv.”
4