Retsudvalget 2012-13
REU Alm.del
Offentligt
1276896_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Dato:
16. august 2013
Kontor:
Politikontoret
Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum-
Axelsen
Sagsnr.: 2013-0035-0182
Dok.:
807161
UDKAST TIL TALE
til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål BI-BL
fra Folketingets Retsudvalg den 22. august 2013
Samrådsspørgsmål BI:
”Vil ministeren redegøre for, hvilken instruks politiet havde i forhold til
eventuelle uanmeldte demonstrationer og lignende episoder, der måtte op-
stå i forbindelse med formanden for det kinesiske parlaments overhus Yu
Zhengshengs officielle besøg i Danmark 4.-7. juni 2013?”
Samrådsspørgsmål BJ:
”Vil ministeren redegøre for, om de relevante lovbestemmelser og regler
blev overholdt og de sædvanlige procedurer fulgt i forbindelse med politi-
ets og eventuelt efterretningstjenestens ageren i forhold til de meningstil-
kendegivelser, uanmeldte demonstrationer og lignende episoder, der var i
forbindelse med formanden for det kinesiske parlaments overhus Yu
Zhengshengs besøg i Danmark 4.-7. juni 2013?”
Samrådsspørgsmål BK:
”Vil ministeren redegøre nærmere for, hvilke meningstilkendegivelser,
uanmeldte demonstrationer og lignende episoder, der ifølge politiet fore-
kom under Yu Zhengshengs officielle besøg i Danmark 4.-7. juni 2013,
herunder hvad der ifølge politiet konkret skete i forbindelse med de enkelte
episoder? Der kan bl.a. henvises til de episoder, som er nævnt i Jyllands
Postens artikel på side 12 den 8. juni 2013: ’Nyt officielt besøg, ny kritik af
at lægge sig fladt ned for kineserne’.”
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Samrådsspørgsmål BL:
”Modtog Justitsministeriet en henvendelse fra Udenrigsministeriet om,
hvorledes politiet burde agere i forbindelse med borgeres meningstilken-
degivelser, uanmeldte demonstrationer og lignende episoder ved forman-
den for det kinesiske parlaments overhus Yu Zhengshengs besøg i Dan-
mark 4.-7. juni 2013, og hvad gik henvendelsen i bekræftende fald nærme-
re ud på?”
Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Søren Espersen (DF) og Pernille
Skipper (EL).
[Indledning]
1.
Temaet for dette samråd er politiets ageren i forbindelse med for-
manden for det kinesiske parlaments overhus’ (Yu Zhenshengs) offici-
elle besøg i Danmark den 4.-7. juni i år.
Jeg har som bekendt netop besvaret fire skriftlige spørgsmål fra Rets-
udvalget om samme emne – spørgsmål nr. 895, 920, 921 og 956.
Jeg har derudover for ca. et år siden under et samråd her i Retsudvalget
besvaret spørgsmål om politiets indsats, herunder håndteringen af de-
monstrationer, under den kinesiske præsidents besøg i Danmark sidste
sommer.
Min besvarelse i dag vil i nogen grad være en gentagelse af disse besva-
relser. Det håber jeg, at udvalget vil have forståelse for.
2.
Jeg vender tilbage til det senere, men jeg vil gerne allerede her ind-
ledningsvis tilbagevise enhver spekulation om eller antydning af, at der
fra min eller andres side skulle være givet instrukser til politiet med det
formål at begrænse ytringsfriheden i forbindelse med det kinesiske be-
søg.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Hverken jeg selv eller andre i Justitsministeriet har blandet sig i politi-
ledelsens beslutninger om, hvordan den politioperative indsats i forbin-
delse med det kinesiske besøg skulle organiseres og tilrettelægges.
Jeg har ikke forudsætningerne for at vurdere, hvordan den politimæssi-
ge indsats bedst planlægges og gennemføres. Men det har politiet, og
derfor overlader jeg med sindsro sådanne opgaver til politiet.
Københavns Politi har endvidere klart afvist at have modtaget instruk-
ser af nogen art fra andre myndigheder, herunder Udenrigsministeriet,
om det pågældende besøgs afvikling.
[Forsamlingsfrihed og politiloven]
3.
I Danmark gælder som bekendt en grundlovsfæstet ret til både at
forene sig, at ytre sig og til at forsamle sig.
Det er politiske frihedsrettigheder, som regeringen anser for at være helt
grundlæggende og afgørende elementer i ethvert demokratisk samfund,
og som regeringen derfor også vægter meget højt.
I tråd med grundlovens bestemmelser fastslår politiloven som overord-
net regel, at det er politiets opgave at beskytte borgernes ret til at for-
samle sig. Politiet er med andre ord i deres virke forpligtet til netop at
værne om den grundlovssikrede forsamlingsfrihed.
Når det er sagt, skal frihedsrettighederne – herunder forsamlingsfrihe-
den – selvfølgelig udøves i overensstemmelse med retsordenens almin-
delige regler, herunder politiloven og straffeloven.
Der er derfor i politiloven og ordensbekendtgørelsen bl.a. fastsat regler
om, at en forsamling skal anmeldes til politiet på forhånd, og at politiet
kan give påbud om, at en forsamling skal afholdes et andet sted end det
påtænkte eller på andre vilkår.
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1276896_0004.png
Dette kan dog kun ske, når der er begrundet frygt for fare for betydelig
forstyrrelse af den offentlige orden, herunder betydelig forstyrrelse af
færdslen, eller fare for enkeltpersoners sikkerhed eller den offentlige
sikkerhed.
Ved sin afgørelse af, om der skal udstedes påbud eller fastsættes vilkår,
skal politiet som et væsentligt hensyn lægge vægt på, at forsamlingen
kan opfylde sit formål.
Politiet kan udover meddelelse af påbud og vilkår helt forbyde uden-
dørsforsamlinger, når der, som det hedder, af forsamlingen kan befryg-
tes fare for den offentlige fred.
Truslen skal i disse situationer rette sig mod mere grundlæggende al-
mene interesser, og faren skal udgå fra forsamlingen som sådan.
Hvis der derimod er tale om, at enkelte deltagere i en forsamling giver
anledning til fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden eller
fare for enkeltpersoners sikkerhed eller den offentlige sikkerhed, giver
politiloven mulighed for, at politiet kan gribe ind over for denne eller
disse personer.
Det vil eksempelvis kunne være tilfældet, hvis forsamlingsdeltagere op-
træder voldeligt.
Politiet kan udstede påbud, besigtige en persons legeme, undersøge tøj
og genstande samt fratage personer genstande. Politiet vil også om nød-
vendigt kunne frihedsberøve den eller de personer, der giver anledning
til faren.
Foruden politiets opgave med at beskytte borgernes forsamlingsret har
politiet en anden opgave i relation til generelt at afværge fare for for-
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1276896_0005.png
styrrelse af den offentlige orden samt fare for enkeltpersoners sikkerhed
eller den offentlige sikkerhed.
Denne generelle adgang til fareafværgelse gælder, uagtet om der er tale
om en forsamling eller ej.
Med henblik på at afværge fare kan politiet foretage indgreb over for
den eller de personer, der giver anledning til faren. Politiet kan således
anvende de samme beføjelser som over for forsamlingsdeltagere i form
af påbud, besigtigelse, undersøgelse og frihedsberøvelse.
[Trusselsvurdering]
4.
Et officielt besøg af nr. 4 i det kinesiske magthierarki må nødvendig-
vis give anledning til, at der foretages en trusselsvurdering, og at det på
den baggrund overvejes, hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger der
skal iværksættes.
Til brug for dette samråd har jeg indhentet en udtalelse fra Politiets Ef-
terretningstjeneste (PET) vedrørende PET’s rolle i forbindelse med det
kinesiske besøg, som der specifikt er spurgt til.
PET har i den forbindelse mere generelt oplyst, at efterretningstjenesten
har ansvaret for alle offentlige livvagtsopgaver i Danmark, og at PET’s
Livvagtsstyrke efter en konkret trusselsvurdering beskytter visse uden-
landske besøgende.
I forbindelse med det kinesiske besøg i juni i år orienterede PET som
sædvanligt de relevante politikredse om besøget, rejseplanerne og pro-
grammet for besøget.
Som ved andre udenlandske besøg kom efterretningstjenesten med an-
befalinger om en række konkrete politimæssige sikkerhedstiltag. Det
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
drejede sig bl.a. om, hvornår der burde være politimæssig tilstedeværel-
se under besøget.
PET har yderligere oplyst, at tjenesten i almindelighed ikke kommer
med anbefalinger om, hvordan en politikreds bør løse en konkret sik-
kerhedsopgave.
I forbindelse med det konkrete besøg gjorde PET dog politikredsene
opmærksom på, at der i international sammenhæng er fokus på menne-
skerettighedssituationen i Kina.
[Københavns Politis strategi]
5.
For så vidt angår det nærmere indhold af Københavns Politis strategi
for den politimæssige afvikling af besøget kan jeg henvise til min nyli-
ge besvarelse af spørgsmål nr. 895 til Retsudvalget.
Jeg vil dog her i dag nævne, at politiet i forbindelse med sikringen af de
enkelte lokaliteter, som den kinesiske delegation skulle besøge, på for-
hånd havde identificeret egnede steder til eventuelle demonstrationers
placering.
Dette skete for at sikre den fastlagte strategi og med henblik på at sikre,
at anmeldte eller spontant opståede demonstrationer i videst muligt om-
fang kunne gennemføres.
Kriteriet for fastlæggelsen af disse steder var, at demonstranterne så
vidt muligt skulle være synlige for den kinesiske delegation, men sam-
tidig placeret i en sådan sikkerhedsafstand, at de ikke havde mulighed
for at lægge hindringer i vejen for kortegens ankomst til stedet og uden
mulighed for, at delegationen kunne blive udsat for angreb.
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Det er vigtigt at understrege, at Københavns Politi afviser, at strategien
havde til formål at skærme den kinesiske delegation mod synet af de-
monstranter.
[Avedøreværket]
6.
Efter disse mere generelle bemærkninger om rammen for politiets
indsats under det kinesiske besøg vil jeg nu gå over til de konkrete epi-
soder ved Avedøreværket, på Amalienborg Slotsplads og ved Christi-
ansborg, som er omtalt i den artikel i Jyllands Posten, der er henvist til i
samrådsspørgsmålene.
Den første episode fandt sted den 5. juni ved Avedøreværket. Her havde
en demonstrant, der ifølge artiklen er medlem af Støttekomiteen for Ti-
bet, stillet sig langs den kinesiske delegations rute med et tibetansk flag.
Den pågældende person befandt sig tæt på den planlagte rute for korte-
gen. Han blev derfor afskærmet af en af politiets mandskabsvogne un-
der kortegens forbikørsel ved ankomsten til Avedøreværket, således at
han ikke fik mulighed for at hindre kortegens færden.
Den pågældende person, som medbragte et flag, blev efter kortegens
forbikørsel henvist til at stille sig ved det område, som på forhånd var
udpeget til eventuelle demonstrationer. Denne henvisning efterkom han.
Den pågældende person forlod imidlertid senere i forløbet det anviste
område og placerede sig nu tæt på eskorteruten ved en rundkørsel ved
Avedøre Havnevej.
Da kortegen passerede stedet efter besøget på Avedøreværket, blev de-
monstranten atter afskærmet af en motorcykelbetjent, idet han nu igen
befandt sig meget tæt på kortegen og derfor vurderedes at kunne udgøre
en sikkerhedsrisiko.
7
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Politiet oplyser, at det var den operationsansvarliges vurdering, at en
demonstration fra det anviste demonstrationsområde ville have været
synlig for kortegen, ligesom den pågældende demonstrant, trods af-
skærmningen under kortegens forbikørsel, rent faktisk kunne ses af kor-
tegen.
I forbindelse med gennemgangen af denne episode vil jeg også påpege,
at politiets ageren skal ses og forstås i en lidt bredere kontekst.
Som det fremgår af mit svar på spørgsmål nr. 895, har politiet oplyst, at
der i timerne forud for delegationens besøg på Avedøreværket ved flere
lejligheder blev observeret forbipasserende biler, der udviste mistænke-
lig adfærd omkring værket, og som udviste interesse for adgangsforhol-
dene til værket.
Denne form for adfærd var ifølge sikkerhedspersonalet på værket en af-
vigelse fra normaltilstanden på stedet.
[Amalienborg]
7.
Den anden episode fandt sted den 6. juni på Amalienborg Slotsplads,
hvor et mindre antal Falun Gong-medlemmer ifølge artiklen blev flyttet
af politiet.
De pågældende mente angiveligt ikke selv, at de udgjorde en demon-
stration, idet de alene var iført Falun Gong-bevægelsens gule T-shirts.
Københavns Politi har om episoden oplyst, at der i overensstemmelse
med politiets strategi på forhånd var udpeget et område ved hjørnet af
Toldbodgade og Frederiksgade, der vurderedes sikkerheds- og færd-
selsmæssigt forsvarligt at henvise eventuelle uanmeldte demonstratio-
ner til.
8
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Stedet var beliggende umiddelbart uden for slotspladsen, men dog me-
get nær det palæ, som delegationen skulle besøge, og dermed velegnet
til formålet.
Forud for kortegens ankomst havde flere demonstranter taget opstilling
på det anviste sted. Politiet blev kl. 13.40 imidlertid opmærksom på tre
personer, der havde taget opstilling midt på slotspladsen på kørebanen
over mod det palæ, som delegationen skulle besøge.
De pågældende var alle iklædt gule T-shirts og medbragte bannere,
hvorfor de skønnedes at udgøre en uanmeldt demonstration.
Da de på grund af deres placering endvidere skønnedes at udgøre en
sikkerheds- og færdselsmæssig risiko, tog politiet kontakt til de pågæl-
dende for at udspørge dem om deres hensigt.
De pågældende ønskede imidlertid ikke at oplyse nærmere til politiet og
optrådte ved politiets henvendelse meget højrøstede og gestikulerende.
De pågældende blev anmodet om at tage opstilling på det sted, hvor de
øvrige demonstranter befandt sig. Dette afviste de.
Kl. 13.55 ankom en patruljevogn til stedet, og da to af de tre personer
fortsat nægtede at følge politiets anvisninger, blev disse to personer fri-
hedsberøvet i medfør af politiloven og borttransporteret til den anviste
plads. De blev løsladt kl. 14.00 og var således alene frihedsberøvet i 5
minutter.
Under kortegens indkørsel på Slotspladsen kl. 14.02 begyndte fire per-
soner blandt tilskuerne at råbe paroler på et fremmed sprog og gestiku-
lere mod kortegen. De pågældende skønnedes at udgøre en demonstra-
tion og blev vejledt om at trække over til den anviste plads, hvilket de
imødekom.
9
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1276896_0010.png
Københavns Politi har ikke registreret yderligere episoder i forbindelse
med delegationens besøg på Amalienborg.
[Christiansborg]
8.
For så vidt angår delegationens besøg på Christiansborg den 6. juni
har Københavns Politi oplyst, at man på forhånd udpeget slotspladsen
som et egnet demonstrationsområde.
Eventuelle demonstranter, der befandt sig i Rigsdagsgården, hvorfra de-
legationen ville ankomme og forlade Christiansborg, ville således blive
henvist til slotspladsen.
Politiet har oplyst, at man har registreret enkelte episoder ved Christi-
ansborg, hvor demonstranter blev henvist til at tage ophold på slots-
pladsen, ligesom politiet sikrede sig enkelte demonstranters identitet.
[Klagesager]
9.
Der er som bekendt flere muligheder for at klage over politiets age-
ren i forbindelse med episoder, som dem jeg netop har omtalt.
En klage over politiets dispositioner uden for strafferetsplejen – en så-
kaldt dispositionsklage – indgives i første omgang til politidirektøren i
den pågældende politikreds, og politidirektørens afgørelse vil kunne
påklages videre til Rigspolitiet.
En klage over politiets adfærd eller optræden i tjenesten – en såkaldt
adfærdsklage – kan indgives til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.
Københavns Politi har modtaget én klage fra en borger over politiets
indgriben over for demonstranter på henholdsvis Amalienborg Slots-
plads og ved Avedøreværket.
10
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Københavns Politi har endvidere oplyst, at der er modtaget to klager
vedrørende politiets ageren i forbindelse med episoder ved Christians-
borg.
Den Uafhængige Politiklagemyndighed behandler den del af klagerne,
der vedrører adfærdsklager over politiets magtanvendelse, mens den del
af klagerne, der vedrører politiets dispositioner, behandles af Køben-
havns Politi.
De konkrete handlingsforløb vil blive undersøgt nærmere i forbindelse
med klagesagernes behandling.
De indgivne klager er fortsat under behandling, og jeg går ud fra, at vi
kan være enige om, at den nærmere vurdering af disse episoder bør fin-
de sted i de respektive klageorganer og ikke her i Retsudvalget.
[Afrunding]
10.
Det er Københavns Politis opfattelse, at man med udgangspunkt i
den foreliggende trusselsvurdering, som bl.a. PET bidrog til, har fulgt
gældende regler og sædvanlige procedurer i forbindelse med den poli-
timæssige afvikling af den kinesiske delegations besøg i begyndelse af
juni måned.
Som jeg har været inde på, oplyser Københavns Politi, at indsatsen blev
tilrettelagt under behørig hensyntagen til såvel delegationens sikkerhed,
herunder færdselssikkerheden, som til eventuelle demonstranters ret til
at udøve deres demokratiske rettigheder til at forsamle sig og ytre sig.
Som jeg også indledte med at sige, så har politiet på egen hånd planlagt
afviklingen af det kinesiske besøg.
Hverken jeg eller nogen andre i Justitsministeriet eller Udenrigsministe-
riet har blandet sig i politiledelsens beslutninger om, hvordan den poli-
11
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
tioperative indsats i forbindelse med besøget skulle organiseres og til-
rettelægges.
Og som jeg også har været inde på, afviser Københavns Politi klart, at
det har været et element i den udarbejdede strategi at ville skærme den
kinesiske delegation for synet af demonstranter.
Til slut vil jeg nævne, at Københavns Politi oplyser, at Foreningen for
Falun Gong i Danmark har bedt Københavns Politi om et møde i anled-
ning af begivenhederne på Amalienborg Slotsplads.
Københavns Politi har oplyst, at man forventer at afholde et sådant mø-
de her efter sommerferien, så snart den politimæssige indsats er endeligt
evalueret.
Tak for ordet.
12