Retsudvalget 2012-13
REU Alm.del Bilag 339
Offentligt
1264852_0001.png
1264852_0002.png
1264852_0003.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
26. juni 2013PolitikontoretLe Lise Ravn2013-19203-0208798609

Orientering vedrørende politiets indsats under den kinesiske præsi-

dents besøg i København den 14.-16. juni 2012

1.

Efter den kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i København den 14.-16.juni 2012 stillede Folketingets Retsudvalg en række skriftlige spørgsmål(spørgsmål nr. 865 og 875-880) samt tre samrådsspørgsmål (spørgsmål BL-BN) vedrørende politiets indsats i forbindelse med det nævnte statsbesøg.Spørgsmålene blev besvaret ved Justitsministeriets skriftlige besvarelser af15. august 2012 af de nævnte spørgsmål og ved et samråd i Retsudvalget,som fandt sted den 16. august 2012. Besvarelserne var i vidt omfang baseretpå oplysninger indhentet fra Københavns Politi.Københavns Politi har efterfølgende rettet henvendelse til Justitsministerietmed supplerende oplysninger i relation til politiets indsats under det om-handlede statsbesøg.

2.

Et tema i forbindelse med spørgsmålene og besvarelserne var politietseventuelle indgreb i forhold til demonstranters brug af tibetanske flag.I besvarelsen af spørgsmål nr. 880, som omhandlede en demonstration påHøjbro Plads den 15. juni 2012, er herom gengivet en udtalelse fra Køben-havns Politi. I udtalelsen var anført følgende:”Det er efterfølgende blevet undersøgt, hvorvidt indsatslederen, de-lingsføreren eller andre politifolk med ledelsesansvar har givet de-monstranter besked på, at de ikke måtte anvende flag eller bannere,men dette har på intet tidspunkt været på tale. I øvrigt blev KSN (po-litiets kommandocentral) tidligt i demonstrationsforløbet forespurgt,om det var acceptabelt, at der var opstillet bannere på rytterstatuenpå Højbro Plads.
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk
Dette blev accepteret under den forudsætning, at ingen kravlede oppå statuen.”Den citerede passage blev gengivet under samrådet den 16. august 2012.

3.

I forlængelse af det omhandlede statsbesøg har tre personer klaget tilStatsadvokaten i København over, at Københavns Politi har afvist at ind-bringe lovligheden af beslaglæggelsen af nogle tibetanske flag for retten.Under klagesagsbehandlingen er der hos Københavns Politi fremkommetoplysninger, som giver Københavns Politi grundlag for at konkludere, at fle-re personer fik frataget tibetanske flag i forbindelse med det kinesiske stats-besøg i 2012.Københavns Politi har orienteret Justitsministeriet om de fremkomne oplys-ninger i forbindelse med, at Københavns Politi den 7. maj 2013 afgav udta-lelse om sagen til Statsadvokaten i København.Københavns Politi har i forbindelse med orienteringen af Justitsministerietanført, at Københavns Politi ikke ved sine bidrag til besvarelserne af de om-handlede spørgsmål fra Retsudvalget om det kinesiske statsbesøg i 2012 harafvist, at demonstranter blev frataget tibetanske flag, men at dette dog harhaft formodningen imod sig på grundlag af det, som Københavns Politi op-lyste, bl.a. om at ingen politifolk med ledelsesansvar havde givet demon-stranter besked på, at de ikke måtte anvende flag eller bannere.

4.

Det er anført i Københavns Politis udtalelse til Statsadvokaten i Køben-havn, at der hos Københavns Politi er registreret én hændelse, hvor en per-son er blevet frataget et banner og et flag under henvisning til politilovens §5, stk. 2, nr. 3. Bestemmelsen omhandler fratagelse af genstande med hen-blik på at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige orden samt fare forenkeltpersoners og den offentlige sikkerhed. Det er anført i Københavns Po-litis udtalelse til Statsadvokaten i København, at den pågældende blev oplystom, at han kunne hente tingene på Station Amager den efterfølgende dag.Det er endvidere anført i Københavns Politis udtalelse til statsadvokaten, atpersonale på Station Amager efter det kinesiske statsbesøg har observeret, atet antal tibetanske flag har været opbevaret på stationen. En medarbejder harskønnet, at der var tale om 2-4 flag. Københavns Politi har i udtalelsen op-lyst, at det må formodes, at flagene ikke er blevet afhentet og derfor efter-følgende er blevet destrueret.2
Købehavns Politi har i udtalelsen til Statsadvokaten i København anført, atdet på baggrund af det nu oplyste må konkluderes, at flere personer er blevetfrataget tibetanske flag i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012.Det fremgår samtidig af udtalelsen, at det fortsat er Københavns Politis op-fattelse, at der ikke er grundlag for at indbringe de eventuelle beslaglæggel-ser for retten, idet der i givet fald må antages at være tale om fratagelse afgenstande i medfør af politilovens § 5, stk. 2, nr. 3, og ikke beslaglæggelse imedfør af retsplejeloven.Københavns Politi har oplyst, at Statsadvokaten i København den 31. maj2013 har stadfæstet Københavns Politis afgørelse om ikke at indbringespørgsmålet om fratagelse af flag for retten. Statsadvokaten har begrundetafgørelsen med, at der ikke har været tale om straffeprocessuelle indgreb.

5.

Københavns Politi har endelig oplyst over for Justitsministeriet, at Kø-benhavns Politi den 19. juni 2013 har skrevet til klagernes advokat. I brevetafviser Københavns Politi fortsat at indbringe spørgsmålet om fratagelse afflag for retten med den begrundelse, at der ikke ses at foreligge en pligt forpolitiet til på begæring at indbringe en sag om fratagelse af genstande i med-før af politilovens § 5, stk. 2, nr. 3, for retten. Københavns Politi har i brevetvejledt den pågældende advokat om, at der i stedet er klageadgang til Rigs-politiet, jf. herved retsplejelovens § 109.

6.

Københavns Politi har i øvrigt oplyst, at der for øjeblikket verserer en sagved Københavns Byret om lovligheden af politiets påståede administrativefrihedsberøvelser af seks personer i forbindelse med demonstrationerne un-der det kinesiske statsbesøg i 2012. Persongruppen er til dels sammenfal-dende med de personer, som har gjort gældende, at de blev frataget tibetan-ske flag under demonstrationerne i forbindelse med statsbesøget, og de re-præsenteres alle af den samme advokat. I forbindelse med retssagen har depågældende forklaret om spørgsmålet om fratagelse af flag. KøbenhavnsPoliti har oplyst Justitsministeriet om, at retssagen forventes afsluttet vedKøbenhavns Byret i løbet af efteråret 2013.
Morten Bødskov/Carsten Madsen
3