Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13
KEB Alm.del
Offentligt
1234764_0001.png
Klima-, Energi- og BygningsudvalgetChristiansborg1240 København K
J.nr. 001-08887Den 8. april 2013
Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 21. marts 2013 stillet følgendespørgsmål nr. 131 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efterønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Hans Christian Schmidt (V).

Spørgsmål nr. 131 (alm. del)

Kan ministeren bekræfte, at vindmøllestøj er strengere reguleret end støj fra andrevirksomheder? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvad ministeren byggersin overbevisning på.

Svar

Støjen fra vindmøller er strengere reguleret end støjen fra virksomheder, idet der erbindende støjgrænser for vindmøller.Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder er grundlagetbåde for at forebygge støjgener, når der planlægges for nye boliger i nærheden afvirksomheder, og for at gribe ind over for støjende virksomheder. Men der er ikketale om bindende støjgrænser, som hver enkelt virksomhed er tvunget til atoverholde til enhver tid. De vejledende grænseværdier benyttes sædvanligvis iforhold til støjbidragene fra hver enkelt virksomhed.Til forskel herfra er grænseværdierne i vindmøllebekendtgørelsen bindende, og degælder for den samlede støj fra alle vindmøller. Derfor kan der ikke opstillesvindmøller, der forventes at ville støje mere end de i bekendtgørelsen fastsattegrænser. Kommunerne kan umiddelbart gribe ind, hvis det kan påvises, atstøjreglerne for vindmøller ikke er overholdt.Grænseværdierne for støj fra vindmøller er noget lavere og dermed strengere end devejledende støjgrænser for virksomheder i dagperioden i samme typer af område.Grænseværdierne for vindmøller ligger samtidig lidt lavere end de vejledendegrænseværdier for industristøj i aftenperioden og lidt højere end de vejledendegrænseværdier for industristøj i natperioden.
Ida Auken
/
Claus Torp
Miljøministeriet • Børsgade 4 • 1215 København KTlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk