Beskæftigelsesudvalget 2012-13
BEU Alm.del
Offentligt
1270998_0001.png
1270998_0002.png
Folketingets BeskæftigelsesudvalgChristiansborg1240 København K
BeskæftigelsesministerietVed Stranden 81061 København KT 72 20 50 00E bm@bm.dkwww.bm.dkCVR 10172748EAN 5798000398566
29. juli 2013
Beskæftigelsesudvalget har i brev af 28. juni 2013 stillet følgende spørgsmål nr.422 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra RenéChristensen (DF).
J.nr. 2013-0009003

Spørgsmål nr. 422:

” Ifølge fagforbundet 3Fhttp://forsiden.3f.dk/article/20100830/NEWSPAQ/8300325/2162/NYHEDER)blev antallet af østeuropæiske dagpengemodtagere 7-doblet til 575 personer på toår frem mod 2009. Vil ministeren på den baggrund oplyse de seneste tilgængeligetal for antallet af østeuropæiske dagpengemodtagere samt den procentvisestigning/fald siden 2009?”

Endeligt svar:

Indledningsvis kan jeg oplyse, at de overordnede betingelser for at få dagpengesom fuldtidsforsikret er, at man skal have været medlem af en a-kasse i mindst etår, opfylde beskæftigelseskravet på 1 år inden for 3 år, og stå til rådighed for ar-bejdsmarkedet. Beskæftigelseskravet kan opfyldes både ved lønarbejde (1.924 løn-timer) og ved selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. EØS-borgere kan un-der visse betingelser medregne forsikrings- og arbejdsperioder fra et andet EØS-land i retten til optjente dagpenge.Personer, der har ret til dagpenge, har på visse betingelser mulighed for at få ar-bejdsløshedsdagpenge fra sin danske a-kasse med til udlandet i op til tre måneder,hvis man er arbejdsløs og ønsker at søge arbejde i et andet EØS-land eller Schweiz.Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at det på baggrund af en særkørsel på jobind-sats.dk fremgår, at antallet af dagpengemodtagere med statsborgerskab fra de 10østeuropæiske lande EU10 (Polen, Estland, Letland, Litauen, Tjekkiet, Slovakiet,Slovenien, Ungarn, Rumænien, Bulgarien) i 2012 var på 5.336 berørte personer. I2009 var der 1.430 østeuropæiske dagpengemodtagere. Dette svarer til en stigningpå 273 pct. Antallet af fuldtidspersoner steg i samme periode fra 466 til 2.045.Andelen af statsborgere fra EU10-lande, der modtager dagpenge er fra 2009 til2012 steget fra 0,5 til 1,6 af samtlige dagpengemodtagere, regnet i fuldtidsperso-ner.Den stigende andel af EU10-statsborgere på dagpenge skal bl.a. ses i sammenhængmed, at antallet af statsborgere fra EU10-landene med lønindkomst i Danmark i
samme periode er steget fra ca. 20.800 til ca. 29.750 fuldtidspersoner, mens densamlede beskæftigelse i Danmark faldt.
Venlig hilsen
Mette Frederiksen
2