Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
SUU Alm.del
Offentligt
1290086_0001.png
Holbergsgade 6DK-1057 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Msum@sum.dkWsum.dk
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Dato: 14. oktober 2013Enhed: Primær SundhedSagsbeh.: DEPSBRESags nr.: SJ-STD-DEPSBREDok nr.: 1312943
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 30. september 2013stillet følgende spørgsmål nr. 997 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-byggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fraHans Christian Schmidt (V).
Spørgsmål nr. 997:”Kan ministeren bekræfte, at Forskningsklinikken f.eks. ikke ser ud til at haveheld med at øge erhvervsevnen synderligt hos dem, der får diagnosen funktio-nelle lidelser?”.Svar:Forskningsklinikken har til formål at forske i samt behandle funktionelle lidel-ser. Til brug for min besvarelse af spørgsmål nr. 472 (Alm.del), stillet af Folke-tingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg den 14. marts 2013, blev der ind-hentet udtalelse fra Region Midtjylland, der har driftsansvaret for Forsknings-enheden for Funktionelle Lidelser. Af udtalelsen fra Region Midtjylland fremgårbl.a. følgende:”Forskningsklinikken gennemgik i 2004 en grundig samlet evaluering af en in-ternational ekspertgruppe nedsat af Århus Universitet. Den samlede evalue-ring af afdelingens aktiviteter var særdeles positiv”… ” Afdelingen er underlagtsamme evaluering og kontrol, som de øvrige afdelinger på Århus Universitets-hospital. Patientbehandlinger er underlagt Den Danske Kvalitetsmodel, og dergennemføres regelmæssige patienttilfredshedsundersøgelse, som har vist enoverordentlig høj patienttilfredshed”.Effektiv sygdomsbehandling er i mange tilfælde en forudsætning for erhvervs-evnen, som dog også påvirkes af mange andre faktorer. Jeg kan som ministerikke bekræfte, at behandling på forskningsklinikken f.eks. ikke skulle øge pati-enternes erhvervsevne.
Med venlig hilsen
Astrid Krag
/
Sarah Bang Refberg