Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
SUU Alm.del
Offentligt
1290080_0001.png
Holbergsgade 6DK-1057 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Msum@sum.dkWsum.dk
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Dato: 14. oktober 2013Enhed: Primær SundhedSagsbeh.: DEPSBRESags nr.: SJ-STD-DEPSBREDok nr.: 1312923
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 30. september 2013stillet følgende spørgsmål nr. 996 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-byggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fraHans Christian Schmidt (V).Spørgsmål nr. 996:’”Ministeren bedes oplyse hvordan Forskningsklinikken for Funktionelle Lidel-sers forskning i så vid udstrækning kan implementeres i praksis over hele lan-det, når det netop er forskning og ikke evidensbaseret viden, der lægges tilgrund, og når resultaterne indtil videre ikke er overbevisende”.
Svar:Jeg skal indledningsvist gøre opmærksom på, at det fremgår af ”Lov om auto-risation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed” § 17, at enautoriseret sundhedsperson, under udøvelsen af sin sundhedsfaglige virk-somhed, er forpligtet til at udvise såvel omhu som samvittighedsfuldhed. Om-fattet heraf er således også valg af behandlingsmetoder mv.Det er mit indtryk, at der blandt læger og andet personale er fokus på indsat-sen for mennesker med funktionelle lidelser. I den forbindelse kan det nævnesat Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) netop har udarbejdet en kliniskvejledning vedrørende funktionelle lidelser med henblik på at opkvalificere ind-satsen dels gennem en opdatering på den foreliggende viden, dels ved anbe-falinger for udredning, diagnostik og behandling.Implementering af metoder byggende på viden og bedste praksis er også forindsatsen på dette område de autoriserede sundhedspersoners faglige an-svar.
Med venlig hilsen
Astrid Krag
/
Sarah Bang Refberg