Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
SUU Alm.del
Offentligt
1261168_0001.png
1261168_0002.png
Holbergsgade 6DK-1057 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Msum@sum.dkWsum.dk
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Dato: 17. juni 2013Enhed: Primær SundhedSagsbeh.: SUMLAVSags nr.: 1302578Dok nr.: 1241367
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 21. maj 2013 stilletfølgende spørgsmål nr. 651 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyg-gelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra LiselottBlixt (DF).Spørgsmål nr. 651:’’ Ministeren bedes kommentere henvendelse af 17/5-13 fra Hanne HolstRasmussen vedr. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelsers rubricering affysiske lidelser som psykiatriske lidelser,jf. SUU alm. del - bilag 306.”Svar:Brevet, der er sendt til flere politikere på vegne af en række patientforeninger,vedrører funktionelle lidelser, og den indsats der gøres for patienterne på detteområde.Indledningsvis vil jeg gerne understrege, at det er et sundhedsfagligt spørgs-mål, hvordan forskellige symptomer og tilstande skal undersøges, diagnostice-res og behandles. På områder, hvor der er tvivl og forskellige faglige opfattel-ser, mener jeg, at de må søges afklaret gennem fortsat forskning og debat pået fagligt og videnskabeligt grundlag. Det kan og skal ikke afgøres politisk.Jeg er selvfølgelig helt enig i, at vores patienter skal føle sig trygge i voressundhedsvæsen. Det er derfor, at der stilles høje krav, når der fx skal foreta-ges kliniske forsøg i sundhedsvæsnet. Det er reguleret iLov om videnskabse-tisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.Det vi-denskabsetiske komitésystem har som formål at sikre, at sundhedsvidenska-belige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt.Det er også derfor, at vi har et sundhedsfagligt tilsyn. Det varetages af Sund-hedsstyrelsen, som har pligt til at føre tilsyn med det arbejde, som sundheds-faglige personer udfører. Sundhedsstyrelsen fører både tilsyn med den enkeltesundhedsperson og med institutioner.Den enkelte autoriserede sundhedsperson er efterLov om autorisation afsundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhedforpligtet, under udøvel-se af sundhedsfaglig virksomhed, at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.Endeligt har vi et klagesystem i sundhedsvæsnet, det såkaldte Patientombud.Patientombuddet fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker atklage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. Patientenkan bl.a. klage over den sundhedsfaglige behandling, patienten har modtaget.
Side 2
Ovenstående er ikke en udtømmende liste over de forskellige patientsikker-heds- og kvalitetstiltag vi har vores sundhedsvæsen. Men de er væsentlige ogbidrager til, at vores patienter skal kunne føle sig trygge i vores sundhedsvæ-sen.
Med venlig hilsen
Astrid Krag
/
Louise Avnstrøm