Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13
SUU Alm.del Bilag 194
Offentligt
1222343_0001.png
1222343_0002.png
1222343_0003.png
1222343_0004.png
1222343_0005.png
1222343_0006.png
Psykolog, cand.psych., Specialist i psykoterapiEva Theilgaard JacobsenBlomstermarken 33060 EspergærdeogPsykolog, cand.psych.Susanne BøllingStrandboulevarden 88C 1.2100 København Ø
Den 03.03.2013
Folketingets Sundheds- og ForebyggelsesudvalgChristiansborg1240 København K

Foretræde d. 19. marts 2013: Den tiltagende forværring af befolkningens

sundhedstilstand med fokus på neurologiske/neuropsykologiske skader som følge af

elektromagnetisk stråling

Eksponering for elektromagnetiske felter (EMF), i særlig grad radiofrekvent(mikrobølgefrekvent) stråling fra mobiltelefoner og mastesendere (GSM, 3G, 4G), trådløse(DECT) telefoner, trådløse laptops, tablets, iPads, trådløse netværk (Wi-Fi, Wlan, WiMax,TETRA, etc.), trådløse el-, vand- og varmeaflæsning ("smart meters") og en lang rækkeanden trådløs teknologi truer folkesundheden. I 2011 opklassificerede WHO (IARC)kræftfaren fra strålingen herfra, både personligt, i miljøet og i arbejdslivet. Strålingenudgør imidlertid ikke kun en risiko for udvikling af kræft, men også for andre sygdomme.Nuværende og fremtidige generationers helbred og førlighed er i fare. Udover deindividuelle lidelser vil det føre til enorme økonomiske omkostninger for samfundet. Somansvarlige psykologer med indsigt i problemerne er vi særdeles bekymrede og forudser, atstrålingens helbredsskadelighed bliver en bombe under velfærdssamfundet. AtSundhedsstyrelsen benægter den potentielle folkesundhedskatastrofe, vi står overfor, ogtilsidesætter forsigtighedsprincippet ALARA, betyder med EEAs direktør JaquelineMcGlades ord: at den "svigter sin forpligtelse til at beskytte den danske befolkning". (1)Ikke-ioniserende EMF/radiofrekvent stråling kan, ligesom radioaktiv stråling, hverken ses,høres, lugtes, smages eller mærkes. Strålingen kan altså ikke sanses af mennesker, somderfor har meget svært ved at blive klar over, at de udsættes for denne helbredsskadeligemiljøforurening. Følgelig kan de heller ikke sætte deres fysiske og psykiske symptomer irelation hertil. Ikke desto mindre bliver vi alle uden undtagelse: gravide kvinder og fostre,babyer, børn, unge, voksne, ældre og syge bestrålet med enorme ikke-termiske intensiteter.ICNIRPs grænseværdier, som Danmark følger, beskytter ikke herimod. (2) År ud og årind, 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet, også når vi ligger i vores senge, bliver vi alleeksponerede non-stop for RF stråling, som snigende lægger grundlag for sygdom. For
1
hvert år stiger intensiteten af bestrålingen, som nu har nået astronomiske niveauer, somaldrig tidligere har eksisteret på jorden, og som vi ikke er biologisk tilpassede til.Strålingen trænger gennem alt: bygningers vægge, tage, gulve, vinduer, bilers/bussers/togsmetalkarosserier og altså også gennem menneskers kroppe, hvor den absorberes. Herinterfererer den med atomare, molekylære og celleprocesser, herunder med kroppens egetelektriske felt, cellekommunikation og DNA. Følgen er ikke-termiske skadevirkninger påstort set alle kropsniveauer (dvs. skadevirkninger, som ikke har at gøre med opvarmning afvæv). Adskillige tusinde videnskabelige undersøgelser, foretaget af uafhængige forskere,som ingen interessekonflikter har, dokumenterer uden nogen som helst tvivl, at disseskadevirkninger er meget alvorlige, og at de omfatter DNA-, immunologiske, reproduktive,nervesystem/neurologiske, kognitive og udviklingsskader. (2)Som psykologer tager vi udgangspunkt i vores fagområde. Vi oplister derfor kun her nogleaf de neurologiske/neuropsykologiske/adfærdsmæssige skader, som EMF/EMR forårsager,og som både in vitro, in vivo, case-control studier, dobbelt-blind undersøgelser ogbefolkningsundersøgelser dokumenterer. Et udpluk omfatter dokumentation for:1)negativ påvirkning og ændring af neurotransmitterne: serotonin, acetylkolin og GABA (3),glutamat (4), adrenalin, noradrenalin og dopamin samt neuromodulatoren PEA (5). ADHD-ramte harbl.a. skader i noradrenerge og dopaminerge systemer. Ritalin virker direkte på PEA.at børn bestrålet som fostre p.gr.a. mors mobiltelefoni under graviditeten har 54 % øget risiko for at fåudviklingsforstyrrelser (koncentrationsforstyrrelser, hyperaktivitet, adfærdsforstyrrelser), hvilketkarakteriserer ADHD. Når børnene også selv bruger mobiltelefon de 7 første leveår, stiger tallet til 80%. Denne undersøgelse er foretaget på 13.000 danske børn (6). Gentagelse af undersøgelsen meddobbelt antal danske børn viser samme statistisk signifikante resultat med lidt lavere procenter: 50 %større risiko for at få adfærdsforstyrrelser hos børn, hvis mor brugte mobiltelefon undergraviditeten, og når børnene selv havde brugt mobiltelefon (7).åbning af blod-hjerne barrieren med indtrængen af store molekyler (albumin, vira,giftstoffer) med deraf store hjerneskader i hjernebarken, hippocampus og basal gangliernehosforsøgsdyr (8, 9, 10, 11). Åbning af blod-hjerne barrieren med forhøjet S100B i blodet hos el-overfølsomme (EHS-ramte) mennesker (12).udsivning af kalk fra hjerneceller hos mennesker og dyr. Kalcium er yderst vigtig formange kropsfunktioner og for nervesystemet, hvor det bl.a. frigiver neurotransmittere.Ændring i kalkkoncentrationen fører til ændring i neurale funktioner (13).strukturelle ændringer af hjerneceller. Degeneration af myelin, hastigt voksende gliaceller,degeneration af og unormale hjerneceller i hypothalamus, hippocampus og hjernebarken efter RF-eksponering hos dyr (3). Øget antal anti-myelin proteiner i blodet ved EMF eksponering hos el-overfølsomme (EHS-ramte) mennesker (12).hjerneceller er mest sårbare overfor elektromagnetiske felter/stråling og for at få DNAskader, ændret cellefunktion og celledød. Hjernens støttevæv: gliaceller udvikler kræft som følge af RFstråling fra mobiltelefoni (14, 15, 16, 17).ændring i hjernens stofskifte mellem neurotransmittere og cellemembraner samt energistofskifte, somformindsker mitokondriers elektron-transport system (18).ændring i hjernens blodgennemstrømning målt med hjerneskanning (19). Hos el- overfølsomme (EHS-ramte) særligt i hjernens limbiske områder (hippocampus) (12).
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
2
9)
ændring i hjerneaktivitet efter 50 minutters mobiltelefoni. PET skanning viser ændret (øget) forbrug afglukose i den side af hjernen (orbitofrontal cortex og temporallappen), hvor den tændte mobiltelefonbefandt sig (20).
10) nedsat rumlig orientering og hukommelse hos mus eksponeret for en GSM 900 MHz mobil telefon(21).11) nedsat melatoninsyntese. Melatonin er vital for søvn, døgnrytmer og bekæmpelse afoxidativ stress. (Melatonin er den allerkraftigste antioxidant, der findes). Melatonindannes i koglekirtlen i hjernen og findes i alle kroppens celler. Nedsat melatonin ses ved brystkræft,Alzheimers (22) samt el-overfølsomhed (EHS) (12).12) stimulering med RF-EMF af det perifere nervesystem påvirker den elektriske aktivitet icentralnervesystemet (thalamus). Kaldes "evoked potentials" (2). Påvirker det neuraleauditive system (hørelsen) (3). Påvist elektrodermisk (EDA) reaktion overforlydstimulering samtændret Visual Evoked Potentials (VEP) hos el-overfølsomme (EHS-ramte) (23).13) udvikling af stressproteiner (24). Ændring af 143 proteiners ekspression i 3 hjerne-områder (lillehjernen, hippocampus og frontallapperne) som udtryk for oxidativ stress.Nøglerollen spilles af stressproteiner (25). Udskillelse af stressproteinerne HSP 27 og HSP 70 i blodethos el-overfølsomme (EHS-ramte) ved EMF eksponering (12). Dannelse af frie radikaler elleroxitatv og nitrosativ stress intracellulært og intercellulært. Øget dannelse af peroxynitrit (ONNO) fra enreaktion af nitrogen monoxid (NO) med superoxid (02) (61).14) Generelt stressrespons. Ændring af det autonome nervesystem. Hos el-overfølsomme(EHS-ramte), målt med en iriscorder (23). Øget antal hjerteslag (HR) (23, 26, 27) oghjerteslags variabilitet (HRV) (26, 27, 28), samt af hjertes elektriske aktivitet ved ELF-EMFeksponering målt med EKG (28, 29), samt af hudens elektriske potentiale og mikrocirkulation ikappilærer hos el-overfølsomme (EHS-ramte) (29).15) signifikant ændring og nedsat aktivitet i hjernebarken (dorsolateral præfrontal cortex) målt medTrancranial Magnetic Stimulering ved EMF eksponering resulterende i kognitive og neurologiskeændringer, herunder nedsat bedømmelsesevne (30, 31) samt opmærksomhed, hukommelse ogperception (22) hos el-overfølsomme (EHS-ramte).16) ændret billede af hjerneområdernes højre temporallap og højre parietallaps angulære gyrus målt medMR skanning hos el-overfølsomme (EHS-ramte) (32).17) ændret søvnkvalitet (19, 33, 34) og søvnmønster hos el-overfølsomme (EHS-ramte) målt medpolysomnografi (32).18) subjektive symptomer fra nervesystemet: bl.a. hovedpine, kvalme, svimmelhed, træthed/udmattelse,følelse af pres i ørerne, tinnitus, hjertesymptomer, åndenød, hukommelses- og koncentrations-vanskeligheder og andre kognitive symptomer, søvnvanskeligheder, stress og depression hos el-overfølsomme (EHS-ramte) ved eksponering for EMF (ELF og RF) (26, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49).
I de senere år er den neurologiske sygelighed i den danske befolkning eksploderet. Antalletaf danskere, der har:

hjernekræft

stiger kraftigt. Cancerregistrets seneste statistikker viser, athjernetumorer, herunder de mest ondartede glioblastomer, som ikke kan behandles,hos mænd er øget med 40 % siden 2001 og med 29 % hos kvinder.

multiple kropslige symptomer

stiger kraftigt. 300.000 danskere lider af dissecentralnervesystem/autonom nervesystem/kognitive/neuropsykologiske symptomer,som stort set falder sammen med symptomer på el-overfølsomhed/EHS/EMF-3
syndrom/EFI - også kendt af amerikanske og russiske forskere helt tilbage til1950'erne som"Mikrobølge Syndromet" og "Radiobølge Syge" (2, 12, 23, 35, 38, 45,46, 48, 51, 52). De inkluderer: hovedpine, svimmelhed, kronisk træthed/udmattelse,søvnforstyrrelser, smerter i muskler, led og nerver, indre brændende følelse, indredirren og uro, følelsesløshed, hud- og slimhimdesymptomer, åndenød,bihulebetændelse,symtomerframaveogtarm,øresusen/tinnitus,høretab,synsforstyrrelser og øjenproblemer, hjertebanken -rytmeforstyrrelser,koncentrations-, hukommelses- og opmærksomheds-forstyrrelser, stress, angst ogdepression. Internationale læge- og forskergrupper påpeger, at symptomerne oftefejlagtigt opfattes som psykosomatiske symptomer (2, 12, 32, 37, 45, 46, 48 51, 58,62, 63, 64). Det gælder desværre som oftest i Danmark, hvor visse psykiateremisinformerer om, at de syge lider af psykosomatisk sygdom, som de kalder"funktionelle lidelser" eller "kropsligt stress syndrom" (64). Der må sættes en stopperfor disse fejldiagnosticeringer.

stress

stiger kraftigt. Mellem 300.000 - 500.000 danskere lider heraf med stort set desamme symptomer. 430.000, dvs. 10-12 % af alle danskere har symptomer på alvorligstress. 35.000 danskere er sygemeldt hver dag p.gr.a. stress. Ifølge de seneste tal fraArbejdsmiljø og Helbred februar 2013 har 15 % af alle danskere i arbejde "ofte" eller"hele tiden" følt sig stressede indenfor de sidste 2 uger. 52 % angav arbejdet som denvigtigste kilde til stress. 500.000 (½ million) føler sig udbrændt på jobbet. Stresskoster Danmark 14 mia. kr. om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter tilsundhedsvæsnet. Det er bydende nødvendigt at gøre op med myten om, at stressudelukkende forårsages af psyko-sociale faktorer og indse, at elektromagnetiskefelter/stråling direkte påvirker både kroppens generelle stressrespons (autonomenervesystem/neurotransmittere), stresser hjernen direkte (via åbning af blod-hjernebarrieren og forringet blodgennemstrømning) samt påvirker det cellulærestressrespons (produktion af stressproteiner, frie radikaler, oxidativ og nitrosativstress, skader på cellemembraner, mitokondrier og cellekerners DNA).

depression

stiger kraftigt. 200.000 danskere har fået denne diagnose med mange af desamme symptomer. Stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.Det fremskrives, at stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i2020.

bipolar lidelse,

som er en depressionslidelse, stiger kraftigt. 40.000 er i dag diagnosticerethermed - et tal, der stadig stiger.

ADHD og andre adfærdsforstyrrelser

stiger kraftigt. Omkring 25.000 børn er i dagdiagnosticeret med ADHD, og tallet stiger og stiger. I 2008 var 10.700 børn imedicinsk behandling for ADHD, og det tal stiger også stødt. Voksne bliver også itiltagende grad diagnosticeret med ADHD, som i dag andrager 10.000 mennesker.Eksperter mener, at det er en stor underdiagnosticering, og at op til 80.000 voksnelider af ADHD. I løbet af et årti er antallet af børn, unge og voksne, der får ADHD-medicin, steget fra 2.100 - 31.000, heraf omkring halvdelen voksne.

Alzheimers og anden demens

stiger kraftigt. 90.000 danskere lider heraf, et tal der stigerog stiger. Den højere gennemsnitlige levealder i DK tages til indtægt for øgningen,men forskere finder også tegn på Alzheimers hos spædbørn. Forskning viser, atelektromagnetiske felter/stråling skader celler bl.a. i hjerneområderne hippocampus ogtemporallapperne og mindsker hjernens produktion af neurotransmitterne acetylkolinog melatonin, som er de skader, der forårsager Alzheimers.
4

1 1/4 MILLION

SYGDOMME.

DANSKERE

LIDER

SÅLEDES

AF

NEUROLOGISKE

Hvor præcist mange af alle disse syge, der er skadet af strålingen, eller hvor eksponeringfor EMF er en medvirkende årsag til symptomatologien, men som diagnosticeres sompsykisk syge hos praktiserende læger eller i psykiatrien, kan vi selvfølgelig ikke vide. Menvi kan regne ud, at det er mange. Internationale tal for hyppigheden af selvrapporteredeEMF helbredsproblemer og sygdom (EHS/el-overfølsomhed) varierer. Der findes ingendanske tal. I BioInitiative Rapporten angives mellem 3-10 % af befolkningen (2). Detsvarer til ml. 150.000 - 500.000 danskere. Baseret på britiske tal anslår Bevington, at 3-5 %selv er klar over, at deres symptomer skyldes eksponering for EMF. Antallet af mennesker,som ikke selv er klar over, at EMF er årsagen til deres symptomer/sygdom, er megethøjere. Bevington estimerer, at 3 % af den britiske befolkning lider af alvorligesymptomer, 35 % af moderate og helt op til 50 '% af mildere symptomer (52). Mørketalletkan således være enormt.Hvad angår de neurobiologiske udviklingsskader hos børn, viser en ny statistik fra USA, at1 ud af 6 børn lider af en hjernelidelse: ADHD, ADD, autisme, spektrumforstyrrelser,adfærdsforstyrrelser. For børn, der er diagnosticeret med ADHD i Danmark, figurerer tallet25.000. Antallet af ADHD diagnosticerede over 18 år i Danmark er steget fra 3.572 i 2006til 10.000 i 2010. Forskere mener op til 80.000 voksne lider af ADHD. For autisteroptræder sygdommen hos 1 ud af 80 børn i USA. For 10 år siden var det 1 ud af 500, ogfor 20 år siden var det 1 ud af 1.000 børn. For det enkelte barn og dets familie er det etenormt problem, men det er også et kæmpe samfundsproblem, for børnene vil vokse op ogblive handikappede voksne (53). For unge mellem 15-17 år, skriver de russiskemyndigheder, at stigningen i antallet af centralnervesystem forstyrrelser siden 2009 ervokset med 82 %, og at denne stigning må sættes i forbindelse med mobiltelefoni (54). Derer ingen grund til at tro, at omfanget er anderledes i Danmark. Selv om myndighederne vilargumentere med, at vi er blevet bedre til at diagnosticere, så lader det sig ikke længerebenægte, at hjernesygdommenes øgning simpelthen er en epidemi.I Politiken d. 24. januar 2013 citeres SFs sundhedsordfører Özlem Cekic for at mene, at de240.000 danskere, der er på lykkepiller, de 4.000 børn, der er på Ritalin og det kraftigtstigende antal mennesker, der er på antipsykotisk medicin er udtryk for overbehandling.Som vi ser det, er det ikke overbehandlingen, der er det grundliggende problem, menderimoddenmassivepsykiatriskefejldiagnosticering,somdenøgedepsykofarmakologiske behandling er en følge af. For mange af disse mennesker er ikkepsykisk syge i gængs forstand, dvs. deres sygdom og symptomer skal ofte ikke sættes irelation til psyko-sociale og genetiske årsagsfaktorer, men derimod til eksponering forEMF fra en kombination af lav- og højfrekvente felter (EF), magnetfelter (MF) samtelektromagnetiske felter (EMF) fra forskellige signalmønstre og intensiteter fra tekniskudstyr - ofte benævnt "elektrosmog". Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er nogen afde ramte, som har behov for behandling med psykofarmaka/psykoterapi, foreksponeringerne kan medføre alvorlig stress, depression og angst samtudviklingsforstyrrelser, som det kan være nødvendigt at behandle medicinsk/psykologisk.Men grundlæggende skal problemerne ikke løses i psykiatrien. Derimod må somatiskelæger, bl.a. arbejds- og miljømedicinere, praktiserende læger, neurologer oa., oplyses
5
korrekt om EMF-relaterede helbredsproblemer, som ofte falder indenfor de såkaldte stress-relaterede helbredsproblemer, så de kan blive i stand til at differential-diagnosticere samtudrede og behandle sygdommen korrekt. Sideløbende må der træffes politiske beslutningerom beskyttelsesforanstaltninger m.h.p. at forebygge, at endnu flere bliver syge i fremtiden.Internationalt slås der alarm om strålingens helbredsskadelige konsekvenser, og de danskesundhedsmyndigheder er orienteret om Europarlamentets (55), EEAs (56), Europarådets(51), WHOs (IARCs) (57) og læge- og forskergruppers (2, 58, 59) advarsler og forslag tilhandleplaner. Mange lande, bl.a. Frankrig, Italien, Belgien, Spanien, England, Polen,Østrig, Schweiz, Israel, USA, Canada, Chile, Rusland, Kina, etc., har allerede i varierendegrad iværksat beskyttelsesforanstaltninger.Herhjemme derimod misinformerer Sundhedsstyrelsen læger, Folketing og befolkningenom, at man ikke skal tage den særdeles omfattende forskning, der dokumenterer EMFskader alvorligt (60). Samtidig sanktionerer Sundhedsstyrelsen, at de strålingsskadededanskere bliver diagnosticeret som psykisk syge til behandling i psykiatrien og hospsykologer. Det er særdeles uansvarligt, idet de syge hermed ikke får den lægefagligtkorrekte udredning i sundhedsvæsnet baseret på undersøgelse af kropslig patofysiologi(blod-, urinprøver og evt. skanninger). Dermed får de ikke stillet den korrekte EHS/EMF-syndrom/EFI diagnose, ligesom de forhindres i at modtage den korrekte behandling, somførst og fremmet er skærmning mod yderlig bestråling. Og det betyder, at I politikerefortsat deltager i en hovedløs udbygning med trådløs teknologi helt ned i skoler,børnehaver, vuggestuer og hospitaler uden hensyn til forsigtighedsprincippet og facts omEMF-relaterede helbredsproblemer. Det vil uvægerligt bevirke, at endnu flere borgerebliver syge.Vi vil uddybe denne problematik i vores foretræde. Det haster i den grad med politiskproaktiv handling og forebyggelse, herunder lovgivning om beskyttelsesforanstaltningerfor befolkningen generelt og specifikt for gravide kvinder, børn, unge, syge, ældre og el-overfølsomme (EHS-ramte) mennesker.Vi opfordrer jer indtrængende til at læse dokumenterne på disse links:1)2)3)4)BioInitiative report fra 2012,fx. "Summary for the Public and conclusions".Østrigs Lægeforenings retningslinier for diagnose og behandling afhelbredsproblemer og sygdom (EMF Syndromet) fra 2012.Oversat til dansk.Europarådets Resolution 1815 fra 2011.Oversat til dansk.ARTAC's beskrivelse af el-overfølsomheds syndromet fra 2009.Oversat til danskEMFrelaterede
Venlig hilsen
Eva Theilgaard Jacobsen

Vedlagt:

og Susanne Bølling

BILAG 1: Oversigt over referencer, der er henvist til (s. 1-4)

BILAG 2: Oversigt over forkortelser og forklaringer (s. 5-7)

6