Ligestillingsudvalget 2012-13
LIU Alm.del Bilag 66
Offentligt
1248022_0001.png

14/5 2013

Til folketingets Ligestillingsudvalg

Foretræde for Folketingets Ligestillingsudvalg d. 22. maj 2013 v. medlemmer af Det Nationale

Voldsobservatorium.

Vi ønsker ved foretrædet at argumentere for betydningen af at regeringen snarest ratificererEuroparådets konvention om vold mod kvinder og vold i hjemmet. Danmarks ratificering afkonventionen vil være et klart signal om, at alle stater har et ansvar for at fremme forebyggelsesamt sikre beskyttelse og tilbud til voldsramte og retsforfølgelse af gerningsmænd. Konventionenblev åbnet for underskrifter i Istanbul 11. maj 2011, men Danmark har endnu hverken underskreveteller ratificeret. Svar på vores henvendelser til Justitsministeriet har ikke kastet lys over, hvad derevt. forhindrer at Danmark fuldt ud anerkender konventionen.

Om Det nationale Voldsobservatorium

Kvinderådet har siden 1997 ledet ekspertnetværket ”Det Nationale Voldsobservatorium”, dersamler forsknings- og praksisbaseret viden om de forskellige former for kønsbaseret vold(partnervold, kærestevold, seksuelle overgreb, stalking, prostitution og trafficking, pigeomskæringmv.), herunder viden om forebyggelse, behandling og tilbud samt lovgivning og juridiske aspekter iøvrigt. Formålet med netværkets arbejde er:At fremme forebyggelse af vold mod kvinder.At overvåge at den danske regering lever op til nationale og internationale handlingsplanervedr. vold mod kvinder.At informere offentligheden om udviklinger i lovgivning, politik og praksis.

Medlemmer

Voldsobservatoriets ca. 30 medlemmer repræsenterer organisationer og institutioner, der arbejdermed kønsbaseret vold samt enkeltpersoner. Voldsobservatoriets medlemmer deltager i mangeinternationale fora (f.eks. WHO, internationale netværk for krisecentre, forskerkonferencer,internationalt politisamarbejde).Voldsobservatoriet er medlem af Den Europæiske Kvindelobbys Voldsobservatorium, der arbejderpå at bekæmpe kønsbaseret vold mod kvinder med udgangspunkt i Beijing-handlingsplanen (PfA,1995).

Medlemmerne kommer fra:

Servicestyrelsen (obs.), Rigspolitiet (obs.), Det Kriminalpræventive Råd (obs.), Mødrehjælpen,Rigshospitalets center for seksuelle overgreb, Joan Søstrene, Statens Inst. For Folkesundhed, LOKK,Foreningen mod Pigeomskæring, Danske Kvindelige Lægers Forening, Institut forMenneskerettigheder, Alternativ til Vold, Dansk Anti-Stalking Forening, Reden International, Dialogmod Vold, Danner, Røde Kors Q-netværk, Kvinderådet samt forskningsmiljøer på RUC, SDU og KU.Venlig hilsenRikke Høgsted, Dialog mod VoldMette Volsing, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK)Randi Theil, KvinderådetMedlemmer af Det Nationale Voldsobservatorium,www.kvinderaadet.dktlf.33128087,kvr@kvinderaad.dk