Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12
S 3719
Offentligt
1144533_0001.png
Holbergsgade 6DK-1057 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Msum@sum.dkWsum.dk
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Dato: 17. juli 2012Enhed: SygehuspolitikSagsbeh.: SUMJEPSags nr.: 1207861Dok nr.: 990924
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 12. juli 2012 stilletfølgende spørgsmål nr. S 3719 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-byggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra PerClausen (EL).Spørgsmål nr. S 3719:’’Vil ministeren på baggrund af tilkendegivelserne fra DanmarksNaturfredningsforening og Greenpeace genoverveje beslutningen om at flytteatomaffaldet fra Risø? ”Svar:Jeg vil gerne understrege, at der ikke er truffet nogen beslutning om placerin-gen af det danske slutdepot, som et enigt Folketing har vedtaget skal etable-res. Beslutningen om placeringen vil blive truffet i form af en anlægslov, og in-den da er det planen i en projekteringslov at anvise de formentlig to bedst eg-nede steder med henblik på de omfattende og grundige undersøgelser oganalyser, som skal godtgøre, at den endeligt valgte placering er velegnet tilformålet.Min forgænger orienterede som bekendt i maj 2011 Folketingets partier om re-sultaterne af de forundersøgelser, som er gennemført, og som har peget på 6mulige placeringer som de bedste blandt 22 undersøgte lokaliteter. Områdetved Risø er blandt de 22 undersøgte, men ikke de 6 foreløbigt udpegede loka-liteter. Det skyldes en række forhold (forkastninger, seismisk aktivitet oggrundvandsforhold), som gør området mindre egnet til formålet.
Med venlig hilsen
Astrid Krag
/
John Erik Pedersen