Retsudvalget 2011-12
S 1866
Offentligt
1087875_0001.png
1087875_0002.png
Civil- og Politiafdelingen
FolketingetLovsekretariatetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
2. marts 2012PolitikontoretJenny Lyngsø Østergaard2012-0033-0168331694
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. S 1866, som medlem af Folke-tinget Stine Brix (EL) har stillet til justitsministeren den 25. januar 2012.
Morten Bødskov/Carsten Madsen
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. S 1866 fra medlem af Folketinget Stine Brix (EL):

”Kan ministeren garantere, at NemID ikke bruges eller kanbruges af PET, FE eller andre myndigheder til at overvågeborgernes brug af deres eget computerudstyr, herunder f.eks.hvilke websteder borgeren besøger, eller hvad borgeren skriverpå sit tastatur?”

Svar:

Spørgsmålet kan kun besvares fyldestgørende, hvis der til brug for besva-relsen indhentes udtalelser fra relevante myndigheder. Det bemærkes i denforbindelse, at NemID-systemet hører under Finansministeriets ressort.Spørgsmålet kan således ikke besvares inden for de rammer, der gælder forS-spørgsmål, jf. herved Folketingets Forretningsorden § 20, stk. 1 og 2,som senest affattet ved Folketingsbeslutning nr. 167 af 1. juni 2007.Det kan dog mere generelt oplyses, at politiets muligheder for at foretagesåkaldt dataaflæsning reguleres i retsplejelovens § 791 b.Det fremgår af denne bestemmelse, at en afgørelse om dataaflæsning kunkan foretages, hvis:1) der er bestemte grunde til at antage, at informationssystemet an-vendes af en mistænkt i forbindelse med planlagt eller begået kri-minalitet som nævnt i nr. 3,2) indgrebet må antages at være af afgørende betydning for efter-forskningen, og3) efterforskningen angår en lovovertrædelse, som efter loven kanstraffes med fængsel i 6 år eller derover eller en forsætlig overtræ-delse af straffelovens kapitel 12 eller 13.Dataaflæsning må ikke foretages, såfremt det efter indgrebets formål, sa-gens betydning og den krænkelse og ulempe, som indgrebet må antages atforvolde den eller de personer, som det rammer, ville være et uforholds-mæssigt indgreb.Afgørelse om dataaflæsning træffes af retten ved kendelse, medmindreindgrebets øjemed ville forspildes, såfremt retskendelse skulle afventes. Iså fald skal politiet snarest muligt og senest inden 24 timer fra indgrebetsiværksættelse forelægge sagen for retten.2