L 14 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse.
(Betaling af kommunernes indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer samt krav om ejerskab til nye anlæg for deponering af havbundsmateriale).
Af: Miljøminister Ida Auken (SF)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 10-11-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 18-11-2011
Betænkning afgivet 01-12-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 08-12-2011
3. behandlet, vedtaget 15-12-2011
Ministerområde:
Miljøministeriet
Resumé:
Loven indebærer en forhøjelse af den betalingssats, der opkræves hos producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer pr. markedsført kilogram, til betaling af kommunernes indsamling heraf. Betalingssatsen hæves således fra 2,70 kr. til 6 kr. pr. markedsførte kilogram batterier og akkumulatorer.
Baggrunden for ændringen er, at den hidtidige ordning giver underskud for kommunerne, hvorfor lovændringen skal sikre, at indtægter og omkostninger igen kommer i balance, som foreskrevet af batteridirektivet.
Den anden del af loven indebærer, at deponeringsanlæg for havbundsmateriale undtages fra kravet om, at anlæg til deponering af affald skal være ejet af en offentlig myndighed. Havne kan således også benytte privatejede anlæg til deponering af det havbundsmateriale, som opgraves for at vedligeholde havnens bassiner og sejlrender, og undgår på den måde at være afhængig af at kunne deponere det pågældende materiale på andre havnes anlæg.
Afstemning:
Vedtaget 59 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL) 0 stemmer imod forslaget, 51 stemmer hverken for eller imod forslaget.