Socialudvalget 2011-12
L 106 Bilag 1
Offentligt
1092068_0001.png
1092068_0002.png
1092068_0003.png
1092068_0004.png
1092068_0005.png
1092068_0006.png
1092068_0007.png
Den 7. marts 2012J.nr.: 2011-800-00014
Oversigt over høringssvar til lov om ændring af lov om æg-teskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets rets-virkninger, retsplejeloven og om ophævelse af lov om regi-streret partnerskab (Ægteskab mellem to personer afsamme køn)1. Hørte myndigheder og organisationer m.v.Forslag om lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om op-hævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) blev sendt ihøring den 18. januar 2012.Af regeringsgrundlaget "Et Danmark, der står sammen" fremgår følgende:"Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken –uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbuddet mod vielser af homoseksu-elle i folkekirken og i øvrigt undersøge yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslov-givning."Lovforslaget udmønter delvist dette punkt i regeringsgrundlaget, og indeholder følgende elementer:Indgåelse af ægteskab mellem to personer af samme kønOphævelse af tilknytningskravetRetsvirkningerne af et ægteskab indgået mellem to personer af samme kønÆndring af retsplejeloven – international kompetence i Danmark til at behandle sager om op-løsning af ægteskab mellem to personer af samme køn, der er indgået her i landetOmdannelse af et registreret partnerskab til et ægteskab
Samtidig med fremsættelse af forslaget fremsætter ministeren for ligestilling og kirke forslag til lovom ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præ-sters ret til at undlade at vie to personer af samme køn), der skal sikre, at præster i folkekirken får enret til at undlade at vie to personer af samme køn.Forslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.:Advokatsamfundet, Biskopperne, Byretterne, Danmarks Provsteforening, Danske Advokater, Dan-ske Familieadvokater, Den Danske Dommerforening, Den Danske Præsteforening, Dommerfuld-mægtigforeningen, Foreningen af Statsforvaltningsdirektører, Foreningen af Statsforvaltningsjuri-ster, Kommunernes Landsforening, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transperso-ner, Vestre Landsret, Østre Landsret og samtlige anerkendte og godkendte trossamfund.
c:\docume~1\webudv~1\locals~1\temp\bcl technologies\ea
- 2 -
2. Høringssvarene2.1 Høringssvar fra høringsparterAnkestyrelsens Familieretsafdeling (tidligere Familiestyrelsen) har modtaget høringssvar fra følgen-de myndigheder, organisationer m.v.:Advokatrådet, Alevi Forbundet i Danmark, Apostolsk Kirke i Danmark, Baptistkirken i Danmark,Biskoppen over Fyns Stift, Biskoppen over Haderslev Stift, Biskoppen over Helsingør Stift, Biskop-pen over Københavns Stift, Biskoppen over Lolland-Falsters Stift, Biskoppen over Roskilde Stift,Biskoppen over Viborg Stift, Biskoppen over Århus Stift, Citykirken Århus, Danmarks Provstefor-ening, Den Danske Dommerforening, Den Danske Præsteforening, Den Katolske Kirke i Danmark,Dommerfuldmægtigforeningen, Faderhuset, Foreningen af Statsforvaltningsdirektører, Forn Sidr,Fårevejle Frimenighed, Hareskovens Blotgilde, Holstebro Frimenighed, Københavns Byret, Køben-havns Frimenighed, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, Metodistkir-ken i Danmark, Nexø Frikirke, Odder Frimenighed, Randers Frimenighed, Pinsekirken, Shir Hatza-fon, Syvende Dags Adventistkirken, Vestre Landsret, Østre Landsret og Ågård Frimenighed.Advokatrådet, Biskoppen over Københavns Stift, Biskoppen over Roskilde Stift, Biskoppenover Århus Stift, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Foreningen afStatsforvaltningsdirektører, Københavns Byret, Vestre Landsret og Østre Landsrethar ingenbemærkninger til lovforslaget.Biskoppen over Fyns Stiftbemærker, at han ikke har indvendinger imod, at der gives mulighed for,at to personer af samme køn kan indgå ægteskab. Biskoppen anfører dog, at folkekirken, som detfremgår af Grundlovens § 4, også er et trossamfund, men at der med lovforslaget ikke gives folke-kirken mulighed for at vælge, om man vil bruge den bemyndigelse, som lovforslaget åbner mulighedfor. Biskoppen ser derfor gerne, at der åbnes mulighed for, at folkekirken i et anliggende som dettekan træffe sine egne beslutninger på linje med de øvrige trossamfund.Danmarks Provsteforening, Forn Sidr og Shir Hatzafon og Ågård Frimenighedtilslutter sigforslaget uden yderligere bemærkninger.Den Danske Præsteforeningtager lovforslaget til efterretning.Ankestyrelsen har i det følgende uddraget essensen af de modtagne høringssvar, der indeholder be-mærkninger til forslaget. Ankestyrelsens bemærkninger fremgår løbende i forhold til de høringssvar,der giver anledning hertil.2.1.1. Høringsparter, der ikke kan tilslutte sig lovforslagetAlevi Forbundet i Danmarkanfører, at de ikke selv foretager vielser, men at man i trossamfundetvelsigner borgerligt indgåede ægteskaber mellem mand og kvinde. Trossamfundet blander sig, ud framenneskerettigheder og personlig frihed, ikke i folks seksuelle overbevisning eller valg. Trossam-fundet vil ikke anbefale forslaget, men har ingen indsigelser imod, at personer af samme køn kanindgå borgerligt ægteskab. Forbundet mener, at trossamfund skal have ret til at undlade at vie to per-soner af samme køn.Citykirken Århuser imod forslaget, idet det er kirkens overbevisning, at ægteskab indgås mellemmand og kvinde.
ח
- 3 -Biskoppen over Haderslev Stiftforholder sig i høringssvaret til tre elementer i lovforslaget: det ju-ridiske, det semantiske og det kirkelige. Biskoppen anfører, at det er lovgivers ret og opgave at fast-lægge rammerne på familieområdet, men finder det uhensigtsmæssigt at iværksætte ordningen, nårman ikke har givet sig tid til at gennemføre de nødvendige juridiske udredninger og dermed alligevelikke på nuværende tidspunkt kan lade ændringen slå juridisk igennem. Det bemærkes at, teologisk,historisk og kulturelt har ordet ægteskab været betegnelsen for en ordning for det heteroseksuelleparforhold, og biskoppen vil foretrække, at man bevarer to forskellige betegnelser for henholdsvisægteskab og partnerskab. Biskoppen anfører, at han tilslutter sig muligheden for den gudstjenesteligemarkering af partnerskabsindgåelse.Biskoppen over Helsingør Stiftbemærker, at lovforslaget kalder på en dybtgående undersøgelse afretsteologisk, forfatningsmæssig og religionsretlig art. Det er biskoppens opfattelse, at disse forholdikke er belyst tilstrækkeligt gennem tidligere offentlige debatter eller høringer. Biskoppen hilser detvelkommen, at Folketinget varetager et ansvar også i forhold til homoseksuelles forhold, og at ogsåfolkekirken er sig sit ansvar bevidst i forhold hertil. Men en lovgivning på et så komplekst områdebør ikke overse farerne for at overskride grænsen mellem det politiske og så de forhold, der angårkirker og trossamfund, herunder folkekirkens konfessionelle bestemmelser. I nærværende sammen-hæng er folkekirken at betragte som et trossamfund, hvorfor den som trossamfund må kræve statensbeskyttelse og værn om den nødvendige frihed til egen teologisk begrundet stillingtagen.Biskoppen over Lolland-Falsters Stifthenviser i sit høringssvar til synspunkter, som er kommet tiludtryk i biskoppens udtalelse af 20. september 2010 til rapporten ”Folkekirken og registreret part-nerskab”, hvoraf bl.a. fremgår følgende: ”Jeg kan i lyset af ovenstående hverken gå ind for rappor-tens forslag til ritual for kirkelig velsignelse af registreret partnerskab eller for ritualet for indgåelseaf partnerskab, og konstaterer som sagt med glæde, at det af et enigt udvalg betragtes som et legitimtsynspunkt indenfor folkekirkens bekendelsesgrundlag.” Biskoppen anfører også, at han af samvittig-hedsgrunde hverken kan eller vil være med til at udforme eller autorisere et kommende ritual.Biskoppen over Viborg Stiftkan ikke anbefale lovforslaget. Biskoppen anfører, at folkekirken mågå imod enhver fordømmelse af mennesker, også af homoseksuelle, og kirken må efter hans opfat-telse medvirke til, at grupper af mennesker ikke stemples som i særlig grad syndige. Biskoppen an-fægter ikke Folketingets ret til at definere et ægteskab således, at det kan indgås af to personer afsamme køn, men biskoppen fastholder, at der ikke uden videre kan sættes et lighedstegn imellem etheteroseksuelt ægteskab og et homoseksuelt ægteskab. Ægteskab mellem en mand og en kvinde ogpartnerskab imellem to personer af samme køn er to ligeberettigede, men forskellige samlivsformer,og derfor går biskoppen ind for, at folkekirken udformer et ritual for kirkelig velsignelse af indgåetpartnerskab, og at dette ritual autoriseres.Faderhusetanser lovforslaget for at være i strid med Grundlovens § 4, og at det er en graverendeforsømmelse, at spørgsmålet om forslagets overensstemmelse med Grundloven ikke behandles i for-slaget. Når lovgivningsmagten fra politisk hold søger at ændre ved kirkens vielsesritual og påvirkekirkens forståelse af ægteskabet, er der tale om et brud på Grundlovens ord om, at staten skal under-støtte folkekirken som evangelisk-luthersk kirke. Desuden anfører trossamfundet, at ægteskabet somforbeholdt mellem mand og kvinde hviler på en årtusinde gammel praksis.Fårevejle Frimenighed, Holstebro Frimenighed, Københavns Frimenighed, Odder Frimenig-hed, Randers Frimenighed og Silkeborg Oasekirkehar indsendt et samlet høringssvar, hvori tros-samfundene anfører, at de ikke ønsker den foreslåede ændring af ægteskabsloven, idet menighedernemener, at det er vigtigt at fastholde ordet ægteskab som betegnelsen for en relation mellem en mandog en kvinde.
ח
- 4 -Syvende Dags Adventistkirkenanfører bl.a. i sit høringssvar, at lovforslaget støder imod skabel-sesordningen og de ti bud samtidig med, at det underminerer den traditionelle forståelse af ægteska-bet som rollemodel for samfundet og ikke tager stilling til afgørende spørgsmål vedrørende stiftelsenaf en familie.2.1.2. Bemærkninger der relaterer sig til de anerkendte og godkendte trossamfundApostolsk Kirke i Danmarktilslutter sig et høringssvar, indsendt af Danske Kirkers Råd, der ikkevar omfattet af høringen.Af høringssvaret fra Danske Kirkers Råd fremgår det, at rådet henstiller til, at der i ægteskabslovens§ 16 indsættes en lovbestemmelse, der stiller trossamfund uden for folkekirken og deres præster frit ihenseende til medvirken til vielse af to personer af samme køn. Herudover henstiller rådet til, at detlovfæstes, at villighed til medvirken til vielse af personer af samme køn ikke kan gøres til et vilkårfor godkendelse af trossamfundet eller for meddelelse af vielsesbemyndigelse.Danske Kirkers Råd er tilfredse med, at lovforslaget afspejler rådets tidligere fremførte synspunkterog anbefalinger om, at man ved lovgivning om vielse af personer af samme køn samtidig bør sikrefrihedsretten for alle trossamfund sådan, at det enkelte trossamfund selv kan bestemme, om det vilmedvirke til vielse af personer af samme køn. Rådet fremhæver også, at denne stillingtagen ikke måfå konsekvenser for retten til fortsat vielsesbemyndigelse eller for godkendelsen af trossamfund.Danske Kirkers Råd peger i den forbindelse på, at det er utilstrækkeligt, at retten til fritagelse formedvirken kun er nævnt i lovforslagets bemærkninger. Rådet mener ikke, at den påtænkte lovgiv-ning i tilstrækkelig grad sikrer den fremtidige respekt af frihedsrettighederne for trossamfund udenfor folkekirken.

Ankestyrelsens bemærkninger:

Det fremgår af lovforslagets afsnit 2.1.2. at:”Retten for medlemmerne af folkekirken til kirkelig betjening er reguleret af lov om medlemskab affolkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 17. juni 2009.Samtidig med fremsættelse af dette lovforslag fremsætter ministeren for ligestilling og kirke forslagtil lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning(Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn), der skal sikre, at præster i folkekirkenfår en ret til at undlade at vie to personer af samme køn.”Der er ikke for så vidt angår medlemmer af anerkendte og godkendte trossamfund en tilsvarendelovregulering af medlemmernes ret til bl.a. betjening i trossamfundet.Det fremgår endvidere af forslagets afsnit 2.1.2. at:”Reglerne i ægteskabsloven om vielse af to personer af samme køn vil finde tilsvarende anvendelsepå vielser i anerkendte og godkendte trossamfund. Herudover er adgangen til vielse i disse trossam-fund ikke reguleret ved lov. For disse trossamfund vil ændringen betyde, at det vil være op til detenkelte trossamfund at bestemme, om to personer af samme køn kan indgå ægteskab i trossamfun-det.”Ægteskabsloven fra 1970 indeholder ikke bestemmelser om anerkendelse eller godkendelse af tros-samfund. Lovens § 16, stk. 1, nr. 3, indeholder imidlertid en bestemmelse, hvorefter kirkelig vielse
ח
- 5 -bl.a. kan finde sted inden for andre trossamfund end folkekirken, når trossamfundet har præster, somaf social- og integrationsministeren er bemyndiget til at foretage vielser.I praksis er det antaget, at denne hjemmel til at meddele vielsesbemyndigelse i realiteten indeholdthjemmel til en bredere godkendelse af en sammenslutning som et religiøst trossamfund med rets-virkninger i relation til en række andre forhold end vielsesbemyndigelse.Der henvises til, at begrebet ”trossamfund” under Folketingets behandling af forslaget til ægte-skabsloven blev præciseret, og der blev formuleret en række krav, som et trossamfund skal opfylde,jf. Folketingstidende 1968-69, tillæg B, sp. 1927-30 og spørgsmål nr. 12 til kirkeministeren vedrø-rende lovforslaget.Ankestyrelsen henholder sig til, at der med den valgte affattelse af bemærkningerne til lovforslaget,og ud fra det retlige grundlag, hvorpå gældende praksis for godkendelse af trossamfund og udste-delse af vielsesbemyndigelser udøves, er sikret en valgfrihed for det enkelte trossamfund til selv atbestemme, om man i trossamfundet vil medvirke til vielse af to personer af samme køn.Baptistkirken i Danmarkmener ikke, at det er tilstrækkeligt, at det fremgår af bemærkningerne tillovforslaget, at det er op til det enkelte trossamfund, om to personer af samme køn kan indgå ægte-skab i trossamfundet. Baptistkirken henstiller derfor til, at denne ret fremgår af selve loven. Baptist-kirken mener også, at det af ægteskabsloven bør fremgå, at villighed til at medvirke til at vie to per-soner af samme køn ikke kan gøres til et vilkår for godkendelse som trossamfund eller for udstedelseaf vielsesbemyndigelser.

Ankestyrelsens bemærkninger:

Ankestyrelsen henviser til styrelsens bemærkninger til høringssvaret fra Apostolsk Kirke i Danmark(Danske Kirkers Råd).Den Katolske Kirke i Danmarktilslutter sig høringssvaret indsendt af Danske Kirkers Råd, der ik-ke var omfattet af høringen.Metodistkirken i Danmarktilslutter sig høringssvaret indsendt af Danske Kirkers Råd, der ikke varomfattet af høringen.Nexø Frikirkepeger i sit høringssvar på, at det i debatten om ægteskab mellem to personer af sam-me køn har været fremført, at de øvrige trossamfund måtte fratages deres bemyndigelse til at afholdebryllupper med borgerlig gyldighed, hvis de af samvittighedsgrunde og/eller teologiske grunde ikkeer villige til at medvirke til vielse af personer af samme køn. Trossamfundet anbefaler på den bag-grund, at regeringen også sikrer frihedsretten for alle trossamfund, som i dag har vielsesbemyndigel-se, således at ethvert trossamfund selv kan beslutte, hvorvidt retten til at vie homoseksuelle skalbringes i anvendelse eller ej i trossamfundet, og at denne stillingtagen ikke får konsekvenser for ret-ten til vielsesbemyndigelse.

Ankestyrelsens bemærkninger:

Følgende fremgår af lovforslagets afsnit 2.1.2:”Reglerne i ægteskabsloven om vielse af to personer af samme køn vil finde tilsvarende anvendelsepå vielser i anerkendte og godkendte trossamfund. Herudover er adgangen til vielse i disse trossam-fund ikke reguleret ved lov. For disse trossamfund vil ændringen betyde, at det vil være op til detenkelte trossamfund at bestemme, om to personer af samme køn kan indgå ægteskab i trossamfun-det.”ח
- 6 -
Ankestyrelsen henholder sig hertil og henviser i øvrigt til styrelsens bemærkninger til høringssvaretfra Apostolsk Kirke i Danmark.Pinsekirkentilslutter sig høringssvaret indsendt af Danske Kirkers Råd, der ikke var omfattet af hø-ringen.2.1.3. Øvrige bemærkningerHareskovens Blotgildeanfører, at det er glædeligt, at trossamfundet får mulighed for at vie personeraf samme køn. Trossamfundet har dog en indsigelse i forhold til forslagets § 1, stk. 2, hvorefter be-stemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemtved dennes køn, ikke finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, idet trossam-fundet anfører, at bestemmelsen er udtryk for principiel diskrimination af samkønnede ægteskaber.

Ankestyrelsens bemærkninger:

Følgende fremgår af lovforslagets afsnit 2.2.:”Som nævnt i afsnit 1 er der iværksat en udredning af konsekvenserne af en kønsneutral ægteskabs-lovgivning. Regeringen foreslår derfor, at ægteskab mellem to personer af samme køn indtil videreikke får samme retsvirkninger som ægteskab mellem to personer af forskelligt køn, men derimod harde samme retsvirkninger som et registreret partnerskab.Dette indebærer, at det i ægteskabsloven fastslås, at bestemmelser i dansk lovgivning, der indehol-der særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, ikke finder anvendelse pået ægteskab mellem to personer af samme køn, og at bestemmelser i internationale overenskomsterikke finder anvendelse på ægteskab mellem to personer af samme køn, medmindre medkontrahenter-ne tilslutter sig dette.Efter regeringens opfattelse kan der først tages stilling til, hvilke yderligere tiltag der skal iværksæt-tes i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning, når den nævnte udredning er gennemført.”Ankestyrelsen henholder sig hertil.Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersonerønsker en ændret formuleringaf lovforslagets § 1, punkt 2, sådan at formuleringen af den foreslåede nye § 1 i ægteskabsloven bli-ver mere inkluderende. Bestemmelsen ønskes affattet således:”§ 1. Loven finder anvendelse på æg-teskab mellem to personer uanset disses køn.”I forhold til forslagets § 1, punkt 6, anbefaler forenin-gen, at der indsættes en bestemmelse om, at et i udlandet indgået registreret partnerskab med sammeretsvirkninger som det danske skal kunne omkonverteres til et ægteskab, og at det bør fremgå ekspli-cit, at Danmark anerkender andre landes kønsneutrale ægteskaber. Herudover bemærker foreningen,at vielsesattester fremover bør formuleres kønsneutralt, og at det bør meddeles anerkendte og god-kendte trossamfund, at de efter lovens ikrafttræden er bemyndiget til at vie to personer af sammekøn.

Ankestyrelsens bemærkninger:

Ankestyrelsen bemærker, at forslagets § 1, punkt 2, (forslaget til en ny § 1 i ægteskabsloven) er affat-tet ud fra den gældende familieretlige lovgivning og for at fastslå det overordnede formål med lov-forslaget, nemlig at give personer af samme køn mulighed for at indgå ægteskab.
ח
- 7 -I forhold til omdannelse af registreret partnerskab til ægteskab bemærkes det, at ordningen alene vilfinde anvendelse på partnerskaber indgået i Danmark. Det er ikke fundet hensigtsmæssigt, at danskemyndigheder fremover skal tage stilling til, hvorvidt et par, der har indgået et registreret partner-skab i et andet land, kan omdanne deres partnerskab til et ægteskab, såfremt denne mulighed ikkefindes i det pågældende land. Såfremt et par har indgået registreret partnerskab i et land, hvor detefterfølgende er blevet muligt at indgå ægteskab mellem to personer af samme køn, må parret udnyt-te en eventuel omdannelsesmulighed i det pågældende land.For så vidt angår udformningen af vielsesattester vil foreningens bemærkninger blive inddraget i devidere overvejelser i forhold til udformning af de borgerlige vielsesattester.Endelig henviser Ankestyrelsen til, at følgende fremgår af lovforslagets afsnit 2.1.2.:”Reglerne i ægteskabsloven om vielse af to personer af samme køn vil finde tilsvarende anvendelsepå vielser i anerkendte og godkendte trossamfund. Herudover er adgangen til vielse i disse trossam-fund ikke reguleret ved lov. For disse trossamfund vil ændringen betyde, at det vil være op til detenkelte trossamfund at bestemme, om to personer af samme køn kan indgå ægteskab i trossamfun-det.”Det er hermed forudsat, at gældende vielsesbemyndigelser omfatter bemyndigelse til at foretage vi-else af to personer af samme køn.Samtlige høringssvar er i deres helhed vedlagt dette notat.
2.2 Høringssvar fra personer, f oreninger m.v., der ikke varomf attet af høringenAnkestyrelsen har også modtaget høringssvar fra andre end høringsparterne.Ankestyrelsen har således modtaget høringssvar fra følgende foreninger, organisationer m.v.:Burkal Menighedsråd, Danske Kirkers Råd, Evangelisk Luthersk Netværk, Frederiksborg SlotssognsMenighedsråd, Fredens og Nazaret Menighedsråd, Græsted Menighedsråd, Grønnevang Menigheds-råd, Herlev Sogns Menighedsråd, Humanistisk Samfund, Indre Mission, Kolding Valgmenighed,Kronjyllands Valgmenighed, Landsforeningen af Menighedsråd, Luthersk Mission, Menighedsfakul-tetet i Aarhus, Menighedsrådet Bellahøj – Utterslev Kirker, Mørdrup Sogns Menighedsråd, NordiskNetværk for Ægteskabet, Poulsker Menighedsråd, Randers Indre Mission, Roskilde Universitetv/Lisbeth Christoffersen, Skt. Olai Menighedsråd, Sankt Stefans Kirke, Smidstrup-Skærup Menig-hedsråd, Solvang Menighedsråd, Ullerød Menighedsråd,Valby Sogns Menighedsråd, Ølgod Menig-hedsråd og Aalborg MenighedsCenter.Herudover har Ankestyrelsen modtaget høringssvar fra en række præster og privatpersoner.I et flertal af disse høringssvar tilkendegives modstand mod lovforslaget ud fra forskellige synspunk-ter og meninger, som ligeledes er reflekteret i flere af de modtagne høringssvar fra høringsparterne.Ankestyrelsen henviser til, at samtlige høringssvar fra personer, foreningen m.v., der ikke var omfat-tet af høringen, i lighed med høringssvar fra høringsparter, er vedlagt dette notat i deres helhed.
ח