L 44 Forslag til lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet.
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 30-11-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 15-12-2011
Betænkning afgivet 26-01-2012
2. behandlet/direkte til 3. behandling 31-01-2012
3. behandlet, vedtaget 02-02-2012
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven gennemfører en række EU-regler om internationalt samarbejde om skatteforhold. Formålet med loven er at sikre, at Danmark som den part, der bliver anmodet om at levere oplysninger eller yde andre former for bistand i forbindelse med internationalt skattesamarbejde, kan leve op til sine forpligtelser. Det fremgår af bemærkningerne, at bistand i skattesager for det første forekommer, ved at lande kan udveksle oplysninger indbyrdes og bistå hinanden på anden vis med at tilvejebringe det korrekte grundlag for beskatning. En anden form for bistand er, at skatter og afgifter, som et land har pålagt nogen at betale, kan inddrives i et andet land. Alle former for bistand kan kun ydes, hvis der foreligger en aftale derom mellem de pågældende lande.
Afstemning:
Vedtaget 111 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget