Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12
UUI Alm.del
Offentligt
1070172_0001.png
1070172_0002.png
1070172_0003.png
1070172_0004.png
Folketingets Udvalget for Udlændinge- ogIntegrationspolitikFolketingetChristiansborg1240 København K.
Dato:Kontor:Sagsnr.:
23. januar 2012Familiesammenføringskontoret11/109903
Sagsbeh.: JJC
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Udvalg for Ud-lændinge- og Integrationspolitik har stillet til justitsministeren den 9. december 2011. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra medlem af Folketinget Johanne Schmidt-Nielsen (EL).
Morten Bødskov/Niels Henrik Larsen
Holbergsgade 6 ¶ 1057 København K ¶ Tlf.: +45 3392 3380 ¶ Fax: +45 3311 1239 ¶ E-mail: inm@inm.dk ¶ www.nyidanmark.dk

Spørgsmål nr. 101 fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik (Alm.

del):

”På baggrund af nyhed på TV2’s hjemmeside den 7. december 2011 ”Syvårig pige må ikkeblive hos sin mor” bedes ministeren bekræfte, at hvis ministeren ønsker en praksisændring iforhold til vurderingen af, om barnet er integrerbart, så kræver der ikke en lovændring. Det kanministeriet selv tage initiativ til.”

Svar:

Bestemmelsen i udlændingelovens § 9, stk. 17 (tidligere § 9, stk. 13) blev indsat i udlændinge-loven ved lov nr. 427 af 9. juni 2004 og trådte i kraft for ansøgninger om opholdstilladelse ind-givet efter 1. juli 2004. Lovændringen udmøntede en politisk aftale af 18. september 2003 mel-lem den daværende regering, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om udlændingelovgiv-ningen.Det indgik i denne aftale blandt andet, at adgangen til familiesammenføring med børn skullebegrænses, hvis én af forældrene bor i hjemlandet.Punkterne vedrørende familiesammenføring med børn i aftalen af 18. september 2003 var for-muleret på baggrund af en række initiativer vedrørende familiesammenføring med børn fra”Regeringens vision og strategier for bedre integration” fra juni 2003, herunder initiativ 15 og16:”Initiativ 15: Regeringen vil endvidere indskrænke kravet på familiesammenføring af børn, således atdet ikke gælder, hvis en af forældrene fortsat er bosiddende i hjemlandet. I sådanne tilfælde skal derfremover ske en afvejning af de konkrete omstændigheder i sagen i forbindelse med vurderingen af, ombarnet kan meddeles opholdstilladelse. I denne vurdering skal det indgå som et væsentligt kriterium,hvor lang tid der er gået, fra betingelserne for meddelelse af opholdstilladelse i henhold til udlændinge-lovens § 9, stk. 1, nr. 2, er opfyldt, og til der rent faktisk ansøges om opholdstilladelse.Initiativ 16: Regeringen vil i disse tilfælde tillige indføre en bestemmelse svarende til udlændingelovens§ 9, stk. 7, om tilknytningskrav ved ægtefællesammenføring, således at der kun gives tilladelse til fami-liesammenføring i Danmark, hvis barnet og den herboende af forældrene har en tilknytning til Danmark,der samlet er større end tilknytningen til barnets hjemland.”
Af lovforarbejderne til bestemmelsen (Lovforslag nr. L 171 af 20. februar 2004) fremgår detblandt andet s. 34:
Side 2
Holbergsgade 6 ¶ 1057 København K ¶ Tlf.: +45 3392 3380 ¶ Fax: +45 3311 1239 ¶ E-mail: inm@inm.dk ¶ www.nyidanmark.dk
”Bestemmelsen indebærer, at der som betingelse for familiesammenføring af børn i tilfælde,hvor barnet og en af barnets forældre er bosiddende i hjemlandet eller et andet land, som ud-gangspunkt indføres et krav om, at barnet har – eller har mulighed for at opnå – en sådan til-knytning til Danmark, at der er grundlag for en vellykket integration her i landet.”Det fremgår endvidere s. 34f:”Ved vurderingen af, om barnet har eller har mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, atder er grundlag for en vellykket integration her i landet, skal udlændingemyndighederne inddrage samt-lige foreliggende oplysninger i sagen, der kan belyse barnets personlige situation.Der skal herved bl.a. lægges vægt på længden og karakteren af barnets ophold i de respektive lande,herunder om barnet har opholdt sig her i landet tidligere, og i givet fald i hvilket land barnet har hafthovedparten af sin opvækst, og hvor barnet har gået i skole. Der skal endvidere lægges vægt på, ombarnet taler dansk, og om barnet taler det sprog, der tales i barnets hjemland. Herudover skal der læggesvægt på, om barnet under sin opvækst i øvrigt er blevet præget af danske værdier og normer i en sådangrad, at barnet har eller har mulighed for opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag foren vellykket integration her i landet.Det vil – i sammenhæng med de øvrige elementer – tillige skulle tillægges en vis betydning, om denherboende af forældrene er velintegreret i og har en stærk tilknytning til det danske samfund.Det afgørende er det faktiske forhold mellem forældrene og barnet. Spørgsmålet om, hvem der formelthar forældremyndigheden, er derimod ikke i sig selv afgørende.”
Der er således i forarbejderne angivet formålet med bestemmelsen og rammerne for det admi-nistrative skøn, der skal anlægges ved vurderingen efter udlændingelovens § 9, stk. 17.I ”Notat om praksis efter bestemmelsen i udlændingelovens § 9, stk. 13 (Mulighed for vellyk-ket integration)” af 2. juli 2007 er det beskrevet, at den daværende integrationsminister på bag-grund af de hidtidige erfaringer med bestemmelsens anvendelse havde besluttet at justere prak-sis efter bestemmelsen, således at en række forhold fremover skulle tillægges større betydningend hidtil ved den skønsmæssigt prægede vurdering. Det blev vurderet, at justeringen af praksiskunne ske inden for udlændingelovens gældende rammer, og at justeringen derfor ikke krævedeen lovændring.Det fremgår af notatets pkt. 6 blandt andet:”Som det fremgår af notatets pkt. 1, har integrationsmi-nisteren på baggrund af de hidtidige erfaringer med bestemmelsens anvendelse besluttet at justere prak-sis. Den nye praksis må vurderes at udgøre en lempelse af den hidtidige praksis efter bestemmelsen meden endnu større betoning af de individuelle forhold i sagen.”
Side 3
Holbergsgade 6 ¶ 1057 København K ¶ Tlf.: +45 3392 3380 ¶ Fax: +45 3311 1239 ¶ E-mail: inm@inm.dk ¶ www.nyidanmark.dk
Det fremgår således udtrykkeligt af notatet af 2. juli 2007, at den daværende integrationsmini-ster var opmærksom på, at der var grænser for, hvad der administrativt kunne besluttes i for-hold til praksis vedrørende en skønsmæssigt præget bestemmelse, hvor rammerne for det admi-nistrative skøn er fastlagt i loven og dens forarbejder.Det fremgår af regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”, som regeringen fremlagdeden 3. oktober 2011, at regeringen har en ny tilgang til udlændinges ophold i Danmark, og atder skal stilles klare og rimelige krav til udlændinge, der familiesammenføres, idet regeringenspolitik er baseret på respekt og rimelige krav. Administrativ praksis skal være gennemsigtig ogforudsigelig, og samtidig vil regeringen gennemføre en undersøgelse af den administrativepraksis for at skabe gennemsigtighed. Reglerne om familiesammenføring for børn skal revide-res, da der er mange og forskelligartede eksempler på, at børn kommer i klemme på grund afdisse regler.Regeringen har endvidere den 15. november 2011 indgået en aftale med Enhedslisten og Libe-ral Alliance om, at aftaleparterne vil drøfte en revision af reglerne om familiesammenføring afbørn, når den igangværende gennemgang af Danmarks internationale forpligtelser på udlæn-dingeområdet er tilendebragt, med henblik på at fremsætte lovforslag i marts 2012.Det er på den baggrund Justitsministeriets vurdering, at det politiske ønske om ændring af reg-lerne for familiesammenføring med børn ikke bør søges opfyldt gennem en ændret praksis in-den for rammerne af den nugældende bestemmelse i udlændingelovens § 9, stk. 17. Det børderimod ske ved en lovændring.I forhold til den konkrete sag henvises der til besvarelse af UUI spørgsmål nr. 100 (Alm. del).
Side 4
Holbergsgade 6 ¶ 1057 København K ¶ Tlf.: +45 3392 3380 ¶ Fax: +45 3311 1239 ¶ E-mail: inm@inm.dk ¶ www.nyidanmark.dk