Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del
Offentligt
1147973_0001.png
1147973_0002.png
1147973_0003.png
Civil- og Politiafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
15. august 2012PolitikontoretKarina Kok Sanderhoff2012-0030-0862479134
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 880 (Alm. del), som Folketin-gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. juni 2012. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).
Morten Bødskov/Carsten Madsen
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 880 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvornår og af hvem beslutningenom at opstille en større politistyrke med mandskabsvogne påHøjbro Plads i anledning af en 200 personer stor demonstrationi forbindelse med det kinesiske præsidentbesøg 15. juni 2012blev truffet?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet enudtalelse fra Rigspolitiet. I den anledning har Rigspolitiet henvist til føl-gende udtalelse fra Københavns Politi:”Der henvises til den vedhæftede redegørelse af 21. juni 2012,hvor hændelsesforløbet ved demonstrationerne på HøjbroPlads er beskrevet, herunder baggrunden for at indsatslederenkort før kortegens ankomst valgte at tilkalde en politideling tilstøtte for de seks politifolk, der oprindeligt var sat ud til opga-ven, og baggrunden for indsatslederens taktiske beslutning omplaceringen af politidelingens mandskabsvogne på stedet.”I den omtalte redegørelse af 21. juni 2012 fremgår følgende om demon-strationerne den 15. juni 2012 på Højbro Plads:”I dagene op til præsidentbesøget modtog Københavns Politianmeldelser om demonstration på Christiansborg Slotsplads fraorganisationerne Falun Gong og Free Tibet. Ønsket om at de-monstrere på Christiansborg Slotsplads blev afvist af sikker-hedsmæssige årsager. Der blev i stedet tilbudt opstilling påRådhuspladsen. På daværende tidspunkt forelå der ikke et en-deligt program for den kinesiske præsidents besøg.Få dage inden præsidentens ankomst til København stod detimidlertid klart, at præsidenten ikke ville komme i nærheden afRådhuspladsen. Demonstrationsansøgerne blev derfor telefo-nisk kontaktet af politiets planlægningssektion og tilbudt op-stilling på Højbro Plads, hvorfra der er udsigt til Christiansborgog Christiansborg Slotsplads, hvor præsidenten skulle ankom-me. Demonstrationsansøgerne valgte herefter at flytte demon-strationerne til Højbro Plads som en stationær demonstration.Demonstrationerne udviklede sig til én fællesdemonstrationmed ca. 100 demonstranter fra de nævnte organisationer.Omkring kl. 19.30 førte politiets indsatsleder en dialog medrepræsentanter fra demonstrationerne blandt andet om megethøjlydt brug af højttaler, hvilket ikke var omfattet af vilkårene2
for demonstrationen. Demonstranterne medbragte i øvrigt ban-nere, flag og balloner.Da demonstranterne så den danske dronnings eskorte ankom-me fra området ved Knippels Bro, afveg demonstranterne fraden tilkendegivne stationære demonstration, idet de begyndteat bevæge sig frem mod Christiansborg Slotsplads – og korte-geruten – med en bred front af demonstranter forrest. Da denkinesiske præsident skulle ankomme umiddelbart efter, valgteindsatslederen at tilkalde en deling til støtte for de seks politi-folk, der indledningsvis var sat ud til at føre tilsyn med demon-strationen. For at forhindre utilsigtede handlinger fra demon-stranternes side blev delingens gruppevogne opstillet forandemonstranterne for derved at afskære dem muligheden for atrykke længere frem. Denne handling, der af nogle er blevet ud-lagt som forsøg på at skærme præsidenten fra demonstranterne,var udtryk for en taktisk handling for at skabe sikkerhed og ro.Såfremt demonstranterne ikke havde afveget fra den tilkende-givne plan for demonstrationen, var opgaven blevet løst medde seks politifolk, der var udsat til opgaven i første omgang.Demonstrationen var i øvrigt synlig fra kortegen.Det er efterfølgende blevet undersøgt, hvorvidt indsatslederen,delingsføreren eller andre politifolk med ledelsesansvar har gi-vet demonstranter besked på, at de ikke måtte anvende flag el-ler bannere, men dette har på intet tidspunkt været på tale. I øv-rigt blev KSN (politiets kommandocentral) tidligt i demonstra-tionsforløbet forespurgt, om det var acceptabelt, at der var op-sat bannere på rytterstatuen på Højbro Plads.Det blev accepteret under den forudsætning, at ingen kravledeop på statuen.”
3