Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del
Offentligt
1147970_0001.png
1147970_0002.png
Civil- og Politiafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
15. august 2012PolitikontoretKarina Kok Sanderhoff2012-0030-0862479129
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 879 (Alm. del), som Folketin-gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. juni 2012. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).
Morten Bødskov/Carsten Madsen
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 879 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Havde Københavns Politi eller andre dele af politiet - herun-der PET - anledning til at tro, at medlemmer af den kinesiskedelegation ville blive udsat for trusler, angreb eller anden over-last end synet af demonstranter, plakater med kinesiske skrift-tegn og tibetanske flag, under den kinesiske præsidents besøg iKøbenhavn i juni 2012?”

Svar:

Justitsministeriet har forstået spørgsmålet således, at der sigtes til, hvilkentrusselsvurdering politiet anlagde i forbindelse med præsidentbesøget, her-under at der ønskes oplysninger om eventuelle konkrete trusler m.v.Justitsministeriet skal i den forbindelse indledningsvis bemærke, at et offi-cielt besøg af den kinesiske præsident vil give anledning til, at politiet fo-retager en trusselsvurdering, og at det overvejes, hvilke sikkerhedsmæssigeforanstaltninger der skal iværksættes.Der kan ikke inden for rammerne af en folketingsbesvarelse gives nærmereoplysninger herom, herunder om eventuelle konkrete trusler.Om Københavns Politis strategi i forbindelse med præsidentbesøget kander henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 875 (Alm. del)fra Folketingets Retsudvalg.
2