Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del
Offentligt
1147949_0001.png
1147949_0002.png
Civil- og Politiafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
15. august 2012PolitikontoretKarina Kok Sanderhoff2012-0030-0862479118
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 877 (Alm. del), som Folketin-gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. juni 2012. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).
Morten Bødskov/Carsten Madsen
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 877 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvilke generelle instrukser omindgreb over for demonstrationer, viften med flag, plakatop-sætning og andre meningstilkendegivelser, der på forhånd vargivet til de politifolk, der indgik i politiindsatsen omkring denkinesiske præsidents besøg i København i juni 2012?”

Svar:

Justitsministeriet har forstået spørgsmålet således, at spørgeren lægger tilgrund, at politifolk i forbindelse med præsidentbesøget havde modtaget in-strukser, som havde til formål at begrænse ytrings- og forsamlingsfrihe-den. Københavns Politi har i den forbindelse oplyst, at det selvsagt ikke ertilfældet.Om Københavns Politis strategi i forbindelse med præsidentbesøget kander henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 875 (Alm. del)fra Folketingets Retsudvalg.
2