Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del
Offentligt
1147944_0001.png
1147944_0002.png
1147944_0003.png
Civil- og Politiafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
15. august 2012PolitikontoretKarina Kok Sanderhoff2012-0030-0862479108
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 875 (Alm. del), som Folketin-gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. juni 2012. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).
Morten Bødskov/Carsten Madsen
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 875 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for, hvilken strategi for politiets ind-sats der på forhånd var fastlagt i forbindelse med eventuel kri-tik og/eller demonstrationer fra befolkningens side under denkinesiske præsidents besøg i København i juni 2012 og påhvilket niveau denne strategi blev lagt, og om ministeren elleransatte i ministeriet var involveret i fastlæggelsen af denne el-ler på anden måde var orienteret om denne?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet enudtalelse fra Rigspolitiet. I den anledning har Rigspolitiet henvist til føl-gende udtalelse fra Københavns Politi:”Københavns Politi valgte ved dette statsbesøg – i modsætningtil andre tidligere statsbesøg på samme sikkerhedsniveau – denstrategi først at afspærre områder omkring de objekter, derindgik i besøget, kort før præsidentens ankomst. Dette betød, atder ikke blev etableret afspærringer flere timer før præsidentenog hans følge ville ankomme, men derimod først kort tid førankomsten, hvorved tilskuere og demonstranter, der eventueltallerede havde taget opstilling, i nogle tilfælde blev bedt om atflytte sig. Denne strategi blev valgt af hensyn til, at samfærds-len herved blev forstyrret mindst muligt. Samtidig bevirkedestrategien imidlertid, at det i visse tilfælde var nødvendigt atbede om, at folk flyttede sig, modsat ved de tidligere lejlighe-der, hvor der lang tid forinden har været etableret en afspær-ring, bag hvilken tilskuere mv. kunne tage opstilling.”Justitsministeriet kan desuden oplyse, at hverken justitsministeren eller an-satte i ministeriet har været involveret i politiets beslutninger om, hvordanden politioperative indsats i forbindelse med den kinesiske præsidents be-søg skulle organiseres og tilrettelægges.Justitsministeriet kan i øvrigt henvise til de samtidige besvarelser afspørgsmål nr. 865 og 877 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. Som detfremgår af besvarelsen af spørgsmål nr. 865 (Alm. del), har Justitsministe-riet fået forelagt en anmodning om ”særlig hjælp” i forbindelse med besø-get.
2
3