Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del
Offentligt
1147977_0001.png
1147977_0002.png
1147977_0003.png
Civil- og Politiafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:15. august 2012Kontor: PolitikontoretSagsbeh: Anne Berg Mansfeld-GieseSagsnr.: 2012-0030-0854Dok.:479092
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 865 (Alm. del), som Folketin-gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2012. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).
Morten Bødskov/Carsten Madsen
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 865 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”I forbindelse med det kinesiske statsbesøg har der været rap-porteret flere tilfælde, hvor politiets håndtering af Kina-kritiskemanifestationer synes at give anledning til tvivl om, hvorvidtpolitiet i fuldt omfang har haft beføjelserne til at operere somman har gjort. Der har bl.a. været kastet kritisk lys på politietsoperationer i forhold til personers forsøg på at vise det tibetan-ske flag, placere kritiske plakater ved Den Lille Havfrue og påpolitiets ageren ved en Falun Gong demonstration på HøjbroPlads. Det er desuden i forbindelse med besøget kommet frem,at der skulle være givet ordre fra ”højeste sted” til at forhindre,at protesterne mod Kinas statsoverhoveds besøg var synlige.Vil ministeren fremlægge den korrespondance, der måtte haveværet mellem Justitsministeriet og Københavns Politi forudfor, under og efter Hu Jintaos besøg, herunder især angåendeforanstaltninger eller tilsvarende, der måtte være iværksat ellerpåtænkt iværksat af politiet og eller Justitsministeriet og ellerandre ministerier i forhold til Københavns Politis operationelleageren?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet enudtalelse fra Rigspolitiet. I den anledning har Rigspolitiet henvist til føl-gende udtalelse fra Københavns Politi:”Bortset fra en mail af 7. juni 2012 fra Udenrigsministerietmed et forslag til program for statsbesøget er Københavns Po-liti ikke bekendt med korrespondance som nævnt i spørgsmå-let, herunder vedrørende foranstaltninger eller tilsvarende, dermåtte være iværksat eller påtænkt iværksat af politiet og/ellerJustitsministeriet eller andre ministerier i forhold til Køben-havns Politis operationelle ageren.”Justitsministeriet kan supplerende oplyse, at ministeriet har fået forelagt enanmodning fra Politiets Efterretningstjeneste til Forsvarsministeriet om så-kaldt ”særlig hjælp” i forbindelse med præsident Hu Jintaos besøg. Ju-stitsministeriet finder ikke grundlag for at vedlægge anmodningen. Ju-stitsministeriet kan imidlertid om begrebet ”særlig hjælp” henvise til ved-lagte besvarelse af 4. december 2009 af spørgsmål nr. 163 (Alm. del) fraFolketingets Retsudvalg.Justitsministeriet ses ikke i øvrigt at være i besiddelse af korrespondancemellem ministeriet og andre myndigheder, herunder Københavns Politi,2
vedrørende politimæssige foranstaltninger i forbindelse med den kinesiskepræsidents besøg i Danmark.For så vidt angår det nærmere indhold af politiets strategi i forbindelsemed besøget kan henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr.875 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
3