Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del
Offentligt
1167720_0001.png
1167720_0002.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
17. oktober 2012PolitikontoretKarina Kok Sanderhoff2012-0030-0984535839
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1121 (Alm. del), som Folke-tingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. september 2012.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).
Morten Bødskov/Carsten Madsen
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1121 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, om ministeren eller ministeriet var ori-enteret forud for det kinesiske statsbesøg om politiets strategioverfor de demonstrationer og andre typer manifestationer, dermåtte forekomme i forbindelse med statsbesøget og hvis mini-steren eller ministeriet havde fået en sådan orientering, hvadblev man således oplyst om politiets strategi?”

Svar:

Justitsministeriet kan henvise til ministeriets besvarelse af 15. august 2012af spørgsmål nr. 875 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. Som detfremgår heraf, var hverken justitsministeren eller ansatte i ministeriet in-volveret i politiets beslutninger om, hvordan den politioperative indsats iforbindelse med den kinesiske præsidents besøg skulle organiseres og til-rettelægges.Justitsministeriet ses endvidere ikke forud for den kinesiske præsidents be-søg at have modtaget orienteringer om Københavns Politis strategi i relati-on til den politioperative indsats i forbindelse med besøget.Som det imidlertid ligeledes fremgår af Justitsministeriets besvarelse af 15.august 2012 af spørgsmål nr. 865 fra Folketingets Retsudvalg, fik Justits-ministeriet forelagt en anmodning fra Politiets Efterretningstjeneste til For-svarsministeriet om såkaldt ”særlig hjælp” i forbindelse med besøget.
2