Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del
Offentligt
1167716_0001.png
1167716_0002.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
17. oktober 2012PolitikontoretKarina Kok Sanderhoff2012-0030-0984535809
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1120 (Alm. del), som Folke-tingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. september 2012.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).
Morten Bødskov/Carsten Madsen
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1120 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Var ministeren forud for samrådet i Retsudvalget den 16. au-gust 2012 om politiets ageren i forbindelse med det kinesiskestatsbesøg blevet orienteret om at seks personer, der på forskel-lig vis deltog i manifestationer under statsbesøget, havde kla-get over politiet til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, dertilmed allerede havde fået en klage over politiets fremfærd un-der besøget fra den kriminalpolitiske forening Krim?”

Svar:

Justitsministeriet kan oplyse, at ministeriet til brug for samrådet i Folke-tingets Retsudvalg den 16. august 2012 via Rigspolitiet anmodede Køben-havns Politi om oplysninger om de konkrete episoder, der var spurgt til isamrådsspørgsmål BL-BN, herunder om hvorvidt de pågældende personerhavde indgivet klager i den anledning.På baggrund heraf modtog Justitsministeriet oplysninger om disse sager ogenkelte sager med forbindelse hertil. Københavns Politi oplyste således –i tilknytning til en oplysning om, at Københavns Politi havde modtaget enklage fra den kvinde, som samrådsspørgsmål BN vedrørte – at den pågæl-dendes advokat tillige havde indgivet klage på vegne af fire personer, derskulle være tilbageholdt på Christiansborg Slotsplads og yderligere én per-son, der skulle være tilbageholdt i Kongens Have.Justitsministeriet anmodede imidlertid ikke til brug for samrådet om op-lysninger om samtlige klager, der måtte være indgivet over politiet til for-skellige klageorganer med relation til den kinesiske præsidents besøg.
2