Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del
Offentligt
1167722_0001.png
1167722_0002.png
1167722_0003.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
17. oktober 2012PolitikontoretKarina Kok Sanderhoff2012-0030-0984537490
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1119 (Alm. del), som Folke-tingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. september 2012.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).
Morten Bødskov/Carsten Madsen
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1119 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren som opfølgning på samråd i Retsudvalget den16. august 2012 om politiets ageren i forbindelse med det kine-siske statsbesøg, oplyse, om det er normal praksis, at personer,der sætter plakater op uden særskilt tilladelse anholdes og ta-ges med på stationen? Og kan ministeren oplyse om det tilsva-rende er normal praksis, at politiet afskærmer demonstrationermed større køretøjer bl.a. med henvisning til, at man anvenderhøjtaleranlæg uden at have angivet dette eksplicit i den forud-gående anmeldelse af demonstrationen? Hvis en sådan af-skærmning er et unikt tilfælde, kan ministeren da bekræfte, atman normalt ikke griber ind i en ellers lovlig anmeldt demon-stration, fordi man fx anvender højtaleranlæg uden eksplicit ianmeldelsen af demonstrationen at have anført brug af sådanneanlæg?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet enudtalelse fra Rigspolitiet. Rigspolitiet har anmodet Københavns Politi omen udtalelse. Københavns Politi har i den anledning oplyst følgende:”Københavns Politi kan mere generelt oplyse, at KøbenhavnsPoliti altid foretager en konkret afvejning af de nærmere om-stændigheder ved en demonstration, forinden der eventuelt gri-bes ind over for brug af eksempelvis et højttaleranlæg. Oftestvil det imidlertid være tilstrækkeligt at bede om, at støjniveauetdæmpes. I øvrigt vil der i en vurdering af en egentlig indgribenindgå flere elementer, herunder hensynet til andre borgere,men også efter omstændighederne en sikkerhedsvurdering iforhold til de konsekvenser, som et forbud kunne medføre.Ved anmeldte demonstrationer som den foreliggende har poli-tiet normalt kontakt med den ansvarlige før demonstrationensbegyndelse. I forbindelse med denne dialog drøftes den nær-mere afvikling af arrangementet, herunder det acceptable støj-niveau ved anvendelsen af højttaleranlæg/megafon. Såfremt deaftalte vilkår ikke overholdes, vil politiet under selve demon-strationen rette henvendelse til den ansvarlige herom.I forbindelse med den konkrete demonstration førte indsatsle-deren en dialog med repræsentanter fra demonstrationerneblandt andet om det meget højlydte støjniveau fra højttalere,hvilket var i strid med vilkårene for demonstrationen. Køben-havns Politi har således alene gennem dialog henstillet, at støj-niveauet blev dæmpet for at undgå, at det kunne give anled-ning til berettigede klager.”2
Justitsministeriet kan for så vidt angår spørgsmålet om normal praksis i re-lation til plakatopsætning oplyse, at det fremgår af Rigsadvokatens medde-lelse nr. 10/2005 om sanktionspåstande i sager om overtrædelse af or-densbekendtgørelsen, at ulovlig plakatopsætning som udgangspunkt af an-klagemyndigheden skal søges straffet med en bøde på 1.500 kr.Det vil imidlertid altid bero på de konkrete omstændigheder, hvilken poli-timæssig indsats der af politiet skønnes nødvendig i en konkret situation.Justitsministeriet kan om de konkrete omstændigheder i forbindelse medepisoden med plakatopsætning under det kinesiske præsidentbesøg henvisetil ministeriets besvarelse af 31. august 2012 af spørgsmål nr. 1051 (Alm.del) fra Folketingets Retsudvalg, hvorved det taleudkast, der dannedegrundlag for justitsministerens besvarelse den 16. august 2012 af samråds-spørgsmål BL-BN, blev oversendt til Folketingets Retsudvalg.
3