Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del Spørgsmål 1119
Offentligt
1154785_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren7. september 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 1119

Vil ministeren som opfølgning på samråd i Retsudvalget den 16. august 2012om politiets ageren i forbindelse med det kinesiske statsbesøg, oplyse, omdet er normal praksis, at personer, der sætter plakater op uden særskilt tilla-delse anholdes og tages med på stationen? Og kan ministeren oplyse om dettilsvarende er normal praksis, at politiet afskærmer demonstrationer med stør-re køretøjer bl.a. med henvisning til, at man anvender højtaleranlæg uden athave angivet dette eksplicit i den forudgående anmeldelse af demonstratio-nen? Hvis en sådan afskærmning er et unikt tilfælde, kan ministeren da be-kræfte, at man normalt ikke griber ind i en ellers lovlig anmeldt demonstration,fordi man fx anvender højtaleranlæg uden eksplicit i anmeldelsen af demon-strationen at have anført brug af sådanne anlæg?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på dfpesk@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1