Retsudvalget 2011-12
REU Alm.del
Offentligt
1152349_0001.png
1152349_0002.png
1152349_0003.png
1152349_0004.png
1152349_0005.png
1152349_0006.png
1152349_0007.png
1152349_0008.png
1152349_0009.png
Civil- og Politiafdelingen
Dato:Dok.:
26. juli 2012504015

UDKAST TIL TALE

til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BL-BN fra

Folketingets Retsudvalg

torsdag den 16. august 2012 kl. 14.00

Samrådsspørgsmål BL:

Vil ministeren redegøre for, om de relevante lovbestemmelser blevoverholdt, og hvorvidt de sædvanlige procedurer ved ulovlig plakatop-sætning blev fulgt, da en journalist fra Ekstra Bladet 15. juni 2012 blevtilbageholdt i knap fem timer i forbindelse med plakatopsætning vedLangelinie i København – som omtalt i Ekstra Bladet 16. juni 2012 – ogom politiets fremgangsmåde er i overensstemmelse med regeringensholdning til ytringsfrihed?

Samrådsspørgsmål BM:

Vil ministeren redegøre for, om de relevante lovbestemmelser blevoverholdt og de sædvanlige procedurer fulgt, da en større politistyrkemed mandskabsvogne den 15. juni 2012 stillede sig op med front moden gruppe på ca. 200 demonstranter på Højbro Plads i København iforbindelse med den kinesiske præsidents besøg på Christiansborg (somomtalt i BT den 17. juni 2012), hvormed demonstrationen ikke var syn-lig for forbipasserende, hvad der begrundede dette, samt om politietsfremgangsmåde er i overensstemmelse med regeringens holdning til yt-ringsfrihed?

Samrådsspørgsmål BN:

Vil ministeren redegøre for, om de relevante lovbestemmelser blevoverholdt og de rigtige og sædvanlige procedurer fulgt, da Luna Peder-sen, der er medlem af Det Tibetanske Samfund i Danmark, den 15. juni1
2012 af politiet blev sigtet for mulig narkotikabesiddelse, kropsvisiteretog bortvist fra området, da hun – som omtalt i Jyllandsposten den 16.juni 2012 – fremviste et tibetansk flag, hvad der i den konkrete sagdannede baggrund for sigtelsen for narkotikabesiddelse og den efter-følgende bortvisning, samt om politiets fremgangsmåde er i overens-stemmelse med regeringens holdning til ytringsfrihed?

[Indledning]

1.

De spørgsmål, som skal drøftes i dette samråd, vedrører alle politietsindsats i forbindelse med den kinesiske præsident Hu Jintaos besøg iKøbenhavn den 14.-16. juni og regeringens holdning til ytringsfrihed.
Jeg har som bekendt netop besvaret en række skriftlige spørgsmål fraRetsudvalget om samme emne – spørgsmål nr. 865 og 875-880. Minbesvarelse i dag vil derfor i nogen grad være en gentagelse af disse be-svarelser. Det håber jeg, at udvalget har forståelse for.

2.

Jeg vil starte med at berøre det forhold, at spørgeren i udtalelser imedierne og i de skriftlige spørgsmål, der er stillet til mig, har antydet,at der skulle være givet instrukser til politiet med det formål at begræn-se ytringsfriheden i forbindelse med besøget. Og at de instrukser skullehave været udstedt af Justitsministeriet eller af mig personligt.
Det er jo alvorlige beskyldninger.
Lad mig derfor starte med at slå helt fast, at hverken jeg eller nogen an-dre i Justitsministeriet har blandet sig i politiledelsens beslutninger om,hvordan den politioperative indsats i forbindelse med den kinesiskepræsidents besøg skulle organiseres og tilrettelægges.
Det er nu engang sådan, at det er politiet, som er bedst til at vurdere,hvordan den politimæssige indsats planlægges og gennemføres på denmest hensigtsmæssige måde, og det er en vurdering, som jeg trygt over-lader til politiet.2

3.

Når det handler om Københavns Politis strategi i forbindelse med be-søget kan jeg henvise til mine besvarelser herom til Retsudvalget(spørgsmål nr. 865 og nr. 875-880).
Som det også fremgår af svarene, giver vigtige statsbesøg fra udlandetselvfølgelig anledning til, at politiet foretager en forudgående trussels-vurdering og overvejer, hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger derskal iværksættes i den forbindelse.
Københavns Politi valgte i forbindelse med det kinesiske præsidentbe-søg en strategi med først at afspærre de områder, som præsidenten skul-le besøge, kort tid før præsidenten skulle ankomme.
Det var i modsætning til tidligere lignende statsbesøg, hvor store områ-der er blevet afspærret flere timer før gæsternes ankomst.
Denne strategi blev bl.a. valgt for at skabe færrest mulige trafikale for-styrrelser.
Strategien betød imidlertid også, at det i visse tilfælde var nødvendigt atbede folk om at flytte sig af sikkerhedsmæssige grunde.
Dette er af nogle blevet udlagt, som om Københavns Politis indsats harhaft til formål at skærme præsidenten for synet af demonstranter. Somdet også fremgår af mine skriftlige besvarelser til udvalget, er det selv-følgelig på ingen måde tilfældet.
Og lad mig i den forbindelse understrege, at der i Danmark gælder engrundlovsfæstet ret til både ytrings- og forsamlingsfrihed. Det er rettig-heder, som regeringen anser for at være helt grundlæggende og afgø-rende elementer i ethvert demokratisk samfund, og som regeringen der-for naturligvis vægter meget højt.3

[Om anholdelse af journalist for plakatopsætning]

Efter disse mere generelle bemærkninger om politiets indsats vil jeg gåover til de tre konkrete politiforretninger, der spørges til med samråds-spørgsmålene.

4.

Hvad angår den første af episoderne – nemlig den der vedrører an-holdelsen af en journalist fra Ekstra Bladet – så kan jeg oplyse, at jeghar indhentet en udtalelse fra Københavns Politi.
Københavns Politi har over for mig oplyst, at politiet forud for den ki-nesiske præsident Hu Jintaos besøg ved Den Lille Havfrue på Langeli-nie, som skulle foregå fredag den 15. juni kl. 12, havde etableret af-spærring og patruljering i området.
Omkring kl. 10.40 blev politiet opmærksom på en person, der gik rundti området og opsatte plakater med tape på bl.a. en lygtepæl. Plakaternevar udformet som en ”spiseseddel” fra Ekstra Bladet med billedet af enbrændende mand fra Tibet og præsidentens ansigt samt en kinesisktekst.
Politiet rettede henvendelse til den pågældende og gjorde ham bekendtmed, at det ikke er tilladt at opsætte plakater på stedet, og meddelte etmundtligt påbud om at ophøre med at sætte plakater op. Den pågælden-de tog herefter plakaten ned fra lygtepælen.
Lidt længere væk fortsatte han dog med at opsætte plakater, hvorfor po-litiet igen tog kontakt til den pågældende. Indsatslederen besluttede, athan skulle anholdes og sigtes for overtrædelse af ordensbekendtgørel-sens § 9, stk. 1, om ulovlig plakatopsætning.
Den pågældende journalist blev ved anholdelsen fundet i besiddelse afca. 50 identiske plakater samt tape, og han blev herefter indbragt til Sta-tion Bellahøj for videre sagsbehandling.4
Her erkendte han sig skyldig i sigtelsen og blev løsladt kl. 16.04 efterendt sagsbehandling. Sagen er efterfølgende endt med et bødeforelægpå 1.500 kr., som den pågældende journalist har vedtaget.
Københavns Politi har oplyst, at den tidsmæssige udstrækning af en an-holdelse naturligvis altid vil bero på de foreliggende omstændigheder. Idet konkrete tilfælde var den pågældende anholdt i tidsrummet fra kl.10.40-16.04 – altså knap 5½ time – og Københavns Politi har oplyst, atder alt andet lige var tale om en uforholdsmæssig langvarig anholdelse iforhold til forseelsens karakter.
Anholdelsens varighed skyldes, at personalet, som forestod anholdel-sen, deltog i bevogtningen på stedet i forbindelse med præsidentbesø-get, og derfor kunne de først frigives til behandling af sagen efter besø-gets afslutning.
Desuden har Københavns Politi oplyst, at de polititjenestemænd, somanholdt den pågældende journalist, var udlånt fra en anden politikreds.På grund af manglende kendskab til de lokale forhold ude på StationBellahøj blev den efterfølgende sagsbehandling forsinket, hvilket Kø-benhavns Politi beklager.
Jeg vil gerne understrege, at man i et demokratisk samfund som detdanske skal kunne ytre sig kritisk – også når den kinesiske præsident erpå statsbesøg – men det skal naturligvis ske inden for de lovgivnings-mæssige rammer, som der nu engang gælder her i landet.
Jeg finder imidlertid ikke, at jeg som justitsminister bør gå nærmere indi en vurdering af politiets konkrete dispositioner i sagen, men det erselvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, at den efterfølgende sagsbehandlingpå Station Bellahøj blev forsinket. Jeg har noteret mig, at KøbenhavnsPoliti har beklaget dette forhold.
5
Derudover har den pågældende journalist – ligesom alle andre borgereher i landet – mulighed for at klage over politiets dispositioner og kræ-ve erstatning, hvis han anser selve anholdelsen eller varigheden for ube-rettiget.

[Om demonstrationen på Højbro Plads]

5.

Jeg vil nu gå videre til næste samrådsspørgsmål (BM), som omhand-ler den demonstration, som fandt sted på Højbro Plads fredag den 15.juni i forbindelse med gallamiddagen på Christiansborg Slot i anledningaf præsidentens besøg.
Jeg har modtaget en udtalelse fra Københavns Politi, som har oplyst, atde i dagene op til præsidentbesøget modtog anmeldelser om demonstra-tion på Christiansborg Slotsplads fra organisationerne Falun Gong ogFree Tibet. Af sikkerhedsmæssige årsager blev ansøgerne i stedet til-budt opstilling på Rådhuspladsen.
Få dage inden præsident Hu Jintaos ankomst til København stod detimidlertid klart, at præsidenten ikke ville komme i nærheden af Råd-huspladsen.
Politiets planlægningssektion tog derfor telefonisk kontakt til demon-strationsansøgerne og tilbød dem opstilling på Højbro Plads, hvorfrader er udsigt til Christiansborg og Christiansborg Slotsplads.
Demonstrationsansøgerne valgte herefter at flytte demonstrationerne tilHøjbro Plads som en stationær demonstration, der udviklede sig til énfælles demonstration med ca. 100 demonstranter fra Falun Gong ogFree Tibet, hvor der blev medbragt bannere, flag og balloner.
Københavns Politi har endvidere oplyst, at politiets indsatsleder om-kring kl. 19.30 førte en dialog med repræsentanter fra demonstrationer-
6
ne, bl.a. om meget højlydt brug af højtaler, hvilket ikke var omfattet afretningslinjerne for den pågældende demonstration.
Da demonstranterne så Dronningens eskorte ankomme fra området vedKnippelsbro, begyndte demonstranterne at bevæge sig frem mod Chri-stiansborg Slotsplads og kortegeruten med en bred front af demonstran-ter forrest.
Da den kinesiske præsident skulle ankomme umiddelbart efter, valgteindsatslederen at tilkalde en deling til støtte for de seks politifolk, dervar sat ud til at føre tilsyn med demonstrationen.
For at forhindre utilsigtede handlinger fra demonstranternes side blevdelingens gruppevogne opstillet foran demonstranterne for at afskæredem muligheden for at rykke længere frem.
Københavns Politi har oplyst, at denne handling – der af nogle er blevetudlagt som forsøg på at skærme præsidenten fra demonstranterne – ale-ne var udtryk for en taktisk handling for at skabe sikkerhed og ro.
Københavns Politi har desuden oplyst, at hvis demonstranterne ikkehavde afveget fra den tilkendegivne plan for demonstrationen, så varopgaven blevet løst med de seks politifolk, der var udsat til opgaven iførste omgang. Københavns Politi har også oplyst, at demonstrationen iøvrigt var synlig fra kortegen.
Københavns Politi har efterfølgende undersøgt, om indsatslederen, de-lingsføreren eller andre politifolk med ledelsesansvar har givet demon-stranter besked på, at de ikke måtte anvende flag eller bannere. Det erikke tilfældet.
Københavns Politi har i den forbindelse oplyst, at politiets kommando-central tidligt i demonstrationsforløbet blev spurgt, om det var accepta-7
belt, at der var opsat bannere på rytterstatuen på Højbro Plads, hvilketblev accepteret under den forudsætning, at ingen kravlede op på statu-en.

[Om kvinden som blev sigtet for mulig narkotikabesiddelse]

6.

Jeg vil herefter gå videre til det tredje og sidste samrådsspørgsmål(BN), som drejer sig om en episode ved Langelinie, hvor en kvindeblev sigtet for mulig narkotikabesiddelse.
Københavns Politi har om den konkrete sag oplyst, at den pågældendekvinde tidligere på dagen havde påkaldt sig politiets opmærksomhed,idet hun havde været til stede ved indgangen til Amalienborg Slotspladsi forbindelse med præsidentens besøg hos Dronningen.
Da politiet anviste tilskuerne at tage opstilling på et dertil udpeget om-råde, efterkom kvinden kun modvilligt anvisningen og opførte sig gene-relt genstridigt i en grad, der påkaldte sig politiets opmærksomhed.
Disse forhold bevirkede, at politiet havde særligt fokus på kvinden un-der resten af begivenheden på Slotspladsen.
Senere samme dag afspærrede politiet af sikkerhedsmæssige grunde etområde omkring Den lille Havfrue kort før præsident Hu Jintaos an-komst til Langelinie. I den anledning skulle de personer, som befandtsig i området, forlade det – heriblandt den pågældende kvinde.
Københavns Politi har oplyst, at da de rettede henvendelse til hende,virkede det som om, at hun ikke var interesseret i at få kontakt med po-litiet. Kvinden var iført en grå hættetrøje og havde hætten trukket opover ansigtet, og da kvinden så politiet på ca. 30 meters afstand, så detud som om, at hun smed noget fra sig, ligesom hun bevægede sig lang-somt væk.
8
Da politiet tog kontakt til hende, talte hun mumlende og lavt og kiggedened, og det var ikke muligt at få øjenkontakt med hende. Først da politi-et oplyste hende om, at hun på grund af sin adfærd blev sigtet for over-trædelse af lov om euforiserende stoffer og i den forbindelse skulle visi-teres, ”vågnede” hun op, tog hætten af og udtalte sig.
Københavns Politi har oplyst, at den pågældende kvinde herefter blevvisiteret af en kvindelig politibetjent, hvor der ikke blev fundet noget afpolitimæssig interesse, og kvinden blev således ikke frataget noget.
Sigtelsen mod hende for overtrædelse af lov om euforiserende stofferblev derfor frafaldet med det samme, ligesom hun blev vejledt om mu-ligheden for at klage.
Efterfølgende har kvinden via sin advokat klaget til Københavns Politi,og denne klage er for tiden under behandling.

[Afrunding]

7.

Hvis jeg her til sidst skal samle op, så er det helt centralt for mig atunderstrege, at de antydninger, der har været af, at politiets dispositio-ner havde til formål at begrænse ytringsfriheden, og at dette skulle væresket efter instrukser fra Justitsministeriet, naturligvis på ingen måde harnoget på sig.
For så vidt angår de konkrete sager, der spørges til, så har jeg redegjortfor dem på baggrund af Københavns Politis oplysninger. Den nærmerevurdering af disse tre konkrete dispositioner må imidlertid efter min op-fattelse – hvis der er uenighed om afgørelserne – finde sted i de retteklageorganer og ikke her i Retsudvalget.

Tak for ordet.

9