Finansudvalget 2011-12
FIU Alm.del
Offentligt
1140869_0001.png
Folketingets FinansudvalgChristiansborg
Finansministeren29. juni 2012
Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 248 (Alm. del – §7) af 24.maj 2012 stillet efter ønske fra Ole Hækkerup (S)Spørgsmål
Ministeren bedes fremsende en oversigt over de danske bidrag til EU’s budget for2012 og udbetalingerne fra EU til Danmark i 2012.Svar
Tabel 1 viser det skønnede danske bidrag til EU’s budget for 2012 på baggrund afdet vedtagne budget. Det endelige bidrag vil afhænge af en række faktorer, herun-der eventuelle overskud på EU-budgettet, ændringer i BNI-skøn mv. Eventuellereguleringer af EU-bidraget for 2012 vil blive gennemført som et eller flere æn-dringsbudgetter.Tabel 1

Danmarks skønnede bidrag til EU’s budget for 2012

Danmarks EU-bidrag

Told og landbrugsafgifter

Bidrag på momsgrundlagBidrag på BNI-grundlag

I alt

Mia. kr.

2,43,114,1

19,6

Kilde:
Finansloven for 2012
Det vurderes ikke på nuværende tidspunkt muligt at fremkomme med et konsoli-deret skøn for udbetalingerne fra EU til Danmark i 2012, idet dette blandt andetafhænger af hjemtagningen af EU-midler fra danske virksomheder, myndighedermv. i hele 2012.Med venlig hilsenBjarne Corydon