By- og Boligudvalget 2011-12
BYB Alm.del
Offentligt
1109451_0001.png
1109451_0002.png
Dato: 25. april 2012Sagsnr.: 2012-16061606
By- og Boligudvalget
Ministeren for by, bolig og landdistrikters besvarelse af spørgsmål nr. 46 BYB, alm.ørgsmåldel. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF)åletSpørgsmål nr. 46:Vil ministeren kommentere henvendelsen fra Harry Blunck om nedlæggelse af lejemål ved renovering,jf. BYB alm. del – bilag 68?Svar:Det lægges til grund for besvarelsen, at der med ”forretningsfører” i Harry Bluncks henvendelsemenes den boligorganisation, som den konkrete afdeling hører under.Almenboliglovgivningen indeholder præcise regler for de forskellige beboerdemokratiske orgorganersbeslutningskompetence. Det fremgår således af almenboligloven, at afdelingsbestyrelsen skalforelægge de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen forafdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. Afdelingsmødet består af alle lejere ilingsmødetafdelingen. Det vil altså sige, at der kun kan gennemføres arbejder i de enkelte afdelinger, hvisiværksættelsen er godkendt af afdelingsmødet. Fra denne helt klare hovedregel gælder 2 undtagelser.afdelingsmødet.For det første kan boligorganisationens bestyrelse, hvis kommunalbestyrelsen meddeler pålægherom, iværksætte bl.a. vedligeholdelsesarbejder og fornyelser samt rimelige forbedringsarbejderuden samtykke fra afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet.For det andet kan boligorganisationens øverste myndighed uden afdelingens samtykke træffebeslutning om gennemførelse af bestemte arbejder og aktiviteter, hvis afdelingsmødets godkendelseaf disse ikke kan opnås, eller hvis forslag herom forkastes ved urafstemning. Der er tale om følgendelerarbejder og aktiviteter:1) Større renoveringsarbejder,2) større energibesparende foranstaltninger,3) boligsociale helhedsplaner og4) fremtidssikring af bebyggelsen.Det er en forudsætning for øverste myndigheds mulighed for at træffe ovenstående beslutning, at depågældende arbejder og aktiviteter er nødvendige for at gøre boligerne og boligafdelingen
Gammel Mønt 4 ¶ 1117 København K ¶ T +45 33 92 29 00 ¶ E mbbl@mbbl.dk ¶ www.mbbl.dkhavn
tidssvarende og konkurrencedygtige over for en bred kreds af boligsøgende. Arbejder, der består imodernisering af køkkener eller badeværelser, kan dog ikke gennemføres uden afdelingenssamtykke, medmindre disse arbejder er nødvendige for, at det samlede projekt kan gennemføres påen hensigtsmæssig måde.Beslutninger truffet på denne måde skal indberettes til ministeriet.Muligheden for at øverste myndighed kan træffe de omhandlede beslutninger uden afdelingenssamtykke blev indført i forbindelse med styringsreformen af den almene sektor pr. 1. januar 2010.Baggrunden var, at der kan forekomme situationer, hvor det kan være vanskeligt at finde den rettebalance mellem hensynet til de nuværende lejeres behov og ønsker og de hensyn, som nødvendigvismå varetages, hvis den almene boligsektor skal bevares som en sektor med gode, tidssvarendeboliger og socialt velfungerende boligområder.Ministeriet har netop gennemført en opgørelse over indberetningerne for 2010 og 2011. Der varindkommet i alt fire indberetninger. I to af sagerne var der efterfølgende opnået tilslutning fraafdelingsmødet til de pågældende arbejder, og i den tredje kunne projektet ikke gennemføres somplanlagt, da finansieringen ikke var i overensstemmelse med almenboligloven. Øverste myndighedsudvidede kompetence er således reelt kun bragt i anvendelse én gang på to år.
Med venlig hilsen
Carsten Hansen

2

af

2

Gammel Mønt 4 ¶ 1117 København K ¶ T +45 33 92 29 00 ¶ E mbbl@mbbl.dk ¶ www.mbbl.dk