Udenrigsudvalget 2010-11 (1. samling)
S 1512
Offentligt
983515_0001.png
983515_0002.png
UDENRIGSMINISTERIET
12. april 2011
Endelig besvarelseaf spørgsmål nr. S 1512 af 6.april 2011 tiludenrigsministeren stillet afPer Clausen (EL).
Spørgsmål nr. S 1512:”Vil ministeren rette henvendelse til USA’s regering for at få denne til at gribe ind over for denulovlige anvendelse af Lundbeck-produktet pentobarbital til henrettelser?”Svar:Som det fremgår af strategien for regeringens tilgang til det internationalemenneskerettighedsarbejde, arbejder regeringen aktivt for at begrænse anvendelsen af dødsstrafover alt i verden med henblik på global afskaffelse af denne strafform. Det sker sammen medde øvrige EU lande bl.a. i de internationale og regionale organisationer, som Danmark ermedlem af. Ligeledes tages konkrete sager om anvendelse af dødsstraf op, hvor dødsstraffortsat anvendes.Som led i dette arbejde har jeg sammen med en række ministerkollegaer fra EU-lande besluttetat foreslå Europakommissionen, at produktet Sodium Thiopental, der kan anvendes tilhenrettelser, optages på EU’s liste over præparater, som kun kan eksporteres til acceptableformål. Endvidere at det drøftes, om dette skal udvides til andre produkter, herunder muligeerstatningsprodukter. Umiddelbart vil forslaget ikke omfatte Pentobarbital, som produceres iUSA og ikke eksporteres fra Danmark, men det er et vigtigt signal om den danske regeringslinje.Dødsstraffen er som bekendt ikke afskaffet i USA, og lovligheden af at anvende Pentobarbitaltil henrettelser afhænger således af retsgrundlaget i de enkelte delstater. Anvendelsen er såledeset anliggende for de enkelte delstater.
Det påhviler Lundbeck at søge at hindre, at midlet misbruges til henrettelser. Jeg har forstået, atPentobarbital anses for et vigtigt lægemiddel i mange henseender, herunder i forhold til epilepsi.Jeg finder det dybt beklageligt, at et lovligt lægemiddel anvendes til henrettelser, og hilser detvelkommen, at Lundbeck selv offentligt har taget skarpt afstand fra misbruget af Pentobarbital,og har kontaktet fængselsmyndighederne i de relevante stater med appel om ikke at misbrugeproduktet til henrettelser.Jeg har ingen mulighed for direkte at gribe ind over for de amerikanske delstaters anvendelse afmidlet til henrettelser, men vil ligeledes gennem den danske ambassade i Washington rettehenvendelse til de pågældende delstater med en opfordring til at ophøre med at anvendePentobarbital til henrettelser.
Lene Espersen