L 195 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love.
(Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v., forkortelse af kredittider for tobaksafgift og lempelse af ølmoderationsordningen).
Af: Skatteminister Peter Christensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Delt

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 27-04-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 03-05-2011
Betænkning afgivet 18-05-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 24-05-2011
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Forslaget reducerer de kommende afgiftsforhøjelser på erhvervenes forbrug af energi til procesformål i Forårspakke 2.0 til omkring en tredjedel af det oprindeligt aftalte, men til gengæld indfases afgiftsforhøjelsen gradvist fra 2012. Lempelsen er udformet i overensstemmelse med den anbefalede model i Skatteministeriets redegørelse ”Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne”, hvorefter stigningen i energiafgiften på erhverv i 2013 nedsættes proportionalt, mens den reducerede stigning indføres et år tidligere i 2012.

Desuden nedsætter man fra 2012 elafgiften på elvarme i momsregistrerede virksomheder, som i dag er beskattet højere end alle andre energianvendelser. Forslaget indeholder herudover en valgfri metode til at opgøre energi- og CO2-afgift for affaldsforbrændingsanlæg (røggasmetoden).

Forslagets baggrund er den politiske aftale fra den 5. maj 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om serviceeftersyn af Forårspakke 2.0.

Endvidere forkorter forslaget kredittiderne ved køb af stempelmærker til cigaretter og røgtobak med det formål at finansiere det provenutab, som opstod som følge af, at ikrafttrædelsen af lov om afgift på mættet fedt i visse fødevarer blev udskudt fra 1. juli til 1. oktober 2011.
Oprindeligt forslag: