L 128 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning.
(Revision af detailhandelsbestemmelser, lokal fleksibilitet i kystnærhedszonen, i landzonen for kommuner i yderområder og på ikkebrofaste øer m.v.).
Af: Miljøminister Karen Ellemann (V)
Udvalg: Miljø- og Planlægningsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 03-02-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 10-02-2011
Betænkning afgivet 13-04-2011
2. behandlet/henvist til udvalg 28-04-2011
Tillægsbetænkning afgivet 28-04-2011
3. behandlet, vedtaget 03-05-2011
Ministerområde:
Miljøministeriet
Resumé:
Loven indeholder en række initiativer, der skal sikre bedre muligheder for lokal udvikling af Danmarks yderområder.

I yderområderne skal det være lettere at opnå tilladelse til at opføre nye boliger i landzone. Reglerne for planlægning i kystnærhedszonen skal desuden være lempeligere i yderområderne.

En kommune vil kunne planlægge erhvervs- og boligbyggeri mellem 300 og 3000 m fra kysten på baggrund af en særlig plantilladelse fra miljøministeren. Det skal ske med begrundelse i positive lokaløkonomiske konsekvenser.

Det skal også være lettere at opnå tilladelse til at udvide mindre erhvervsvirksomheder, som er etableret i en overflødiggjort landbrugsbygning i yderområderne og i kommuner uden for hovedstadsområdet.

Endvidere ændres planlovens regler om detailhandel for alle kommuner i Danmark, idet en lovændring tilgodeser de mindre og mellemstore byers konkurrenceevne i forhold til landets største byer.

Endelig skal det fremover ikke skal være muligt at fastsætte tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i en lokalplan. Dette element er en delvis udmøntning af den mediepolitiske aftale fra den 26. maj 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Den nye regulering trådte i kraft den 1. september 2011.
Afstemning:
Vedtaget 60 stemmer for forslaget (V, DF, KF, LA) 49 stemmer imod forslaget (S, SF, RV, EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget