Kulturudvalget 2010-11 (1. samling)
KUU Alm.del
Offentligt
968378_0001.png
968378_0002.png
Kulturministeren
Folketingets KulturudvalgChristiansborg1240 København K
KulturministerietNybrogade 21203 København KTlfFaxE-mailWeb::::33 92 33 7033 91 33 88kum@kum.dkwww.kum.dk
11. marts 2011
Folketingets Kulturudvalg har den 4. marts 2011, efter ønske fra Mogens Jensen (S),stillet mig følgende spørgsmål, nr. 94 (Alm. del), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål:

Ministeren bedes i forlængelse af sit svar på KUU alm del-spørgsmål 75 redegøre forhvordan, som det står i svaret, det i Public Service-kontrakten er ”præciseret at DR skaldække morgenandagt og kristne højtider”. Ministeren bedes herunder redegøre for, omdet efter ministerens opfattelse er en politisk opgave at definere hvilke begivenhederDR skal dække, eller om det er DR selv, der beslutter dette jf. armslængdeprincippet.

Svar:

Præciseringen af, at DR fortsat skal dække morgenandagt og kristne højtider, følger afnote 1 til public service-kontrakten. Heraf fremgår, at det forhold, at DR skal læggesærlig vægt på sin rolle som formidler af dansk kunst og kultur og den danske kultur-arv, herunder den kristne kulturarv, indbefatter dækning af morgenandagt og kristnehøjtider. Som i mit svar på spørgsmål nr. 75 (Alm. del) stillet af Folketingets Kulturud-valg den 8. februar 2011, efter ønske fra Per Clausen (EL), tillader jeg mig at henvise tilmit svar på spørgsmål nr. 73 (Alm. del) stillet af Folketingets Kulturudvalg den 8. fe-bruar 2011, efter ønske fra Per Clausen (EL). Af dette svar fremgår bl.a., at DR har op-lyst, at DR opfatter kontraktens nye formulering om den kristne kulturarv som en præ-cisering af en allerede gældende forpligtelse, og at den nye formulering ikke vil afsted-komme ændringer i DR’s programvirksomhed, da DR i forvejen opfylder forpligtelsen.Det er efter min opfattelse som hidtil en politisk opgave at definere de public service-forpligtelser, som DR skal opfylde for de licensmidler, som DR tildeles. I nogle tilfældekan det være relevant at definere public service-forpligtelser i relation til centrale begi-venheder såsom valg og begivenheder af stor samfundsmæssig interesse, kulturelle for-pligtelser såsom orkestre og også f.eks. morgenandagt og kristne højtider. Det er – ioverensstemmelse med armslængdeprincippet, hvorefter DR’s bestyrelse har det over-
Dok. nr. 874881
Side 2
ordnede programansvar og DR’s generaldirektør har det daglige programansvar, – over-ladt til DR selv at bestemme, hvorledes public service-forpligtelserne skal opfyldes.
Per Stig Møller