Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 (1. samling)
FLF Alm.del
Offentligt
959585_0001.png
959585_0002.png
Folketingets Udvalg for Fødevarer,Landbrug og Fiskeri
København, den 21. februar 2011Sagsnr.: 8871Dok.nr.: 194292
Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 26. januar 2011stillet følgende spørgsmål nr. 157 (Alm. del) som hermed besvares. Spørgsmålet er stil-let efter ønske af Per Clausen (EL).

Spørgsmål 157

”I svar på spørgsmål S 904 skriver ministeren, at Fødevareministeriet med inddragelseaf DTU Aqua har beregnet de discardniveauer, der forventes for aktiveog passive redskaber i 2011. Vil ministeren oversende disse beregninger til udvalget?”

Svar:

Jeg henviser til mit svar på spørgsmål 194x, idet jeg supplerende kan oplyse, at der ertale om et beregnet resultat. DTU har i den forbindelse oplyst, at der er en meget bety-delig variation i discard og tillige mangel på pålidelige og dækkende data. DTU haroplyst, at ICES vurderer et discardomfang målt i forhold til alle landes landinger a torskfor Nordsøen/Skagerrak på 56,5% i 2011. ICES tallene giver ikke grundlag for en opde-ling på fartøjstyper, perioder eller fangstområder. DTU har imidlertid oplyst, at de dan-ske data indikerer, at fiskeri med aktive redskaber har i størrelsesorden 10 gange merediscard end fiskeri med garn. Fiskeridirektoratets opgørelse over redskabsanvendelseviser, at fordelingen af torskefangsterne mellem de to segmenter kan skønnes til 35%for garn og 65% for Trawl m.v. Der forligger ikke oplysninger for fangstfordelingenmellem de to fartøjssegmenter for Nordsøen/Skagerrak som helhed hvorfor fordelingenalene anvendes som en indikator. Under forudsætning af en samlet discardrate på 56,5%som forudset af ICES kan discardraterne for de to fartøjsgrupper herefter beregnes 82,5% for trawlere og 8,2 % for garnfartøjer og den resulterende 75% andel til henholdsvis61,9% og 6,2 %. Fangstkvotepræmien er herefter henholdsvis højst 30% for trawlerem.v. og 6% for garnfartøjer.
Nedenstående discardrater er baseret på DTU Aquas observatørdata fra 2009. Afhæn-gig af hvordan data vægtes bliver de resulterede discardrater meget forskellige. Neden-for har jeg vist to beregninger:1. discardraterne er beregnet ud fra de observerede totale discard og landinger i20092. discardrater er beregnet ud fra middel disacrdrater pr. observation.Discardrater i % baseret på observerede total discard og landinger.FarvandNordsøenSkagerrakdiscard/total fangst i vægt %Discard/landing i vægt %TrawlGarnTrawlGarn9,6Ingen data10,6Ingen data41,74,171,44,3
Discardrater i % baseret på middel observerede discardrater pr. observation.FarvandNordsøenSkagerrakdiscard/total fangst i vægt %TrawlGarn17,9Ingen data43,85,0Discard/landing i vægt %TrawlGarn26,6Ingen data172,89,8
Henrik Høegh
/Mogens Schou
2