Kulturudvalget 2009-10
S 338
Offentligt
759025_0001.png
759025_0002.png
759025_0003.png
Folketingets LovsekretariatFolketingetChristiansborg1240 København K
KulturministerenKulturministerietNybrogade 21203 København KTlf.FaxE-mailWeb::::33 92 33 7033 91 33 88min@kum.dkwww.kum.dk
18. november 2009Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. S 338 vedrørende medielicens og kabelveder-lag til Copydan stillet af folketingsmedlem Helle Dam (S) den 10. november 2009.
Carina Christensen
J. NR. 2004-25091-5
Side 2

Spørgsmål nr. S 338

Stillet den 10. november 2009
Svar til folketingsmedlem Helle Dam (S) fra kulturministeren.

Spørgsmål:

"Mener ministeren, at det er acceptabelt, at husstande, der ser DR1, DR2, TV2 og andrekanaler via fællesantenneanlæg, herunder fra en kabeloperatør eller antenneforening,foruden medielicens også skal betale afgifter til Copydan for disse kanaler – altså dob-beltbetaling for den samme ydelse?”

Svar:

Medielicensen og kabelvederlaget til Copydan er ikke indbyrdes forbundet på nogenmåde. Der er tale om betaling for to vidt forskellige ”ydelser”.Medielicensen er en apparatafgift, som i medfør af radio- og fjernsynsloven skal betalesaf alle husstande, som er i besiddelse af enten et tv- eller radioapparat, en computermed adgang til internet eller et lignende netværk, der har en download hastighed på256 Kbt/s eller derover.Det er uden betydning for betaling af medielicens, hvilke tv-kanaler, man ser på deovennævnte apparater m.v.Grundlaget for betaling af kabelvederlag til Copydan følger af ophavsretsloven. Op-havsretten tildeler personer, der har skabt et litterært eller kunstnerisk værk en rækkeenerettigheder til udnyttelsen af værket. Ophavsmandens eneret omfatter bl.a. offentligfremførelse af et værk, herunder udsendelse i radio og tv. I ophavsretlig henseende skerder en offentlig fremførelse, både når et beskyttet værk udsendes af en radio- og tv-station, dvs. selve udsendelsen, og når værket viderespredes via kabelanlæg m.v. Dettegælder, uanset at værket viderespredes uændret, og at det sker samtidigt med, at selveudsendelsen finder sted.Når et kabelanlæg – der udgør en anden enhed end den radio- eller tv-station, der stårfor udsendelserne – foretager en samtidig viderespredning af en udsendelse, er der taleom en ny offentlig fremførelse af de udsendte værker.Brug af et ophavsretligt beskyttet værk på en måde, der er omfattet af eneretten, kræ-ver ophavsmandens tilladelse. Der skal således ske rettighedsklarering – det vil i prak-sis sige betaling til ophavsmanden – for såvel den primære udsendelse af værket i radioog tv som for viderespredning af værket via kabelanlæg. I praksis opkræves vederlagetfor kabelviderespredning af Copydan Kabel-TV hos de enkelte kabelanlæg.
Side 3
DR og TV2/DANMARK A/S erhverver alene rettighederne til at udsende de beskyttedeværker. Pligten til at betale vederlag til rettighedshaverne for den fornyede offentligefremførelse, der finder sted, når udsendelserne videredistribueres i fællesantenneanlægog kabelanlæg, påhviler fællesantenne- og kabelanlægget.Denne retsstilling er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser ihenhold til Bernerkonventionen hvorefter medlemsstaterne er forpligtet til at giveophavsmændene en eneret eller i alle tilfælde en ret til vederlag fsva. viderespredning ikabelanlæg af radio- og tv-udsendte værker.Afslutningsvis gør jeg opmærksom på, at DR1, DR2, og TV2 og de nye DR-kanaler ikkeudsendes af Boxer via det jordbaserede digitale tv-sendenet, men af DR ogTV2/DANMARK A/S selv. Det er – som anført ovenfor – netop på den baggrund, at derikke skal betales kabelvederlag til Copydan i forbindelse med modtagelsen af dissekanaler. Der skal alene betales kabelvederlag til Copydan, såfremt udsendelsen modta-ges via et fællesantenneanlæg eller andre kabelanlæg.