L 68 Forslag til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald.
(Anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald).
Af: Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V)
Udvalg: Kirkeudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 12-11-2009
1. behandlet / henvist til udvalg 27-11-2009
Betænkning afgivet 03-02-2010
2. behandlet/direkte til 3. behandling 04-03-2010
3. behandlet, vedtaget 16-03-2010
Ministerområde:
Kirkeministeriet
Resumé:
Loven handler om, hvordan registrering skal ske ved livets begyndelse og ved livets afslutning.
Med loven afskaffes forældres pligt til at anmelde fødsler, så fødselsregistreringen fremtidig baseres på jordemoderens fødselsanmeldelse. I forbindelse med fødsler, som helt overvejende sker på et hospital, udtager jordemoderen nu et cpr-nummer til barnet. Samtidig hermed bliver der indtastet oplysninger til brug for jordemoderens fødselsanmeldelse, der udskrives for derefter at blive sendt med almindeligt brev til det sogn, der skal foretage fødselsregistreringen. Oplysningerne overføres automatisk til Det Centrale Personregister.
Registrering af dødsfald vil med loven blive baseret på elektronisk overførsel af de oplysninger, som lægerne allerede hidtil indrapporterede til sundhedsvæsenets edb-systemer i forbindelse med udstedelse af dødsattester. Med loven bortfalder pårørendes anmeldelsespligt, og dødsfald registreres væsentlig hurtigere.
Lovforslaget var en udmøntning af den digitaliseringsstrategi, som regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Danske Regioner og KL aftalte i 2007.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 102 stemmer.